'
Manises 21/06/2018 

L'Ajuntament de Manises aprova un pressupost eminentment social.

El ple de l'Ajuntament de Manises ha aprovat en la sessió plenària corresponent al mes de desembre el seu pressupost per a 2017.

El pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre su presupuesto para 2017.

El ple de l'Ajuntament de Manises ha aprovat el seu pressupost per a 2017,  amb els vots en contra del Partit Popular de Manises i l'abstenció del regidor no adscrit.

L'import total del pressupost ascendeix a 24.164.000 euros,  una quantia que suposa un increment de prop de 80.000 euros respecte al de l'exercici anterior.

Un dels aspectes destacats és l'apartat d'ajudes assistencials que ascendeix a 500.000 euros, enfront dels 360.000 de 2015 i que ha experimentat un increment de 100.000 euros respecte a 2016. De la mateixa manera, es manté la consignació de 200.000 euros per a subvencions de Renda Garantida de Ciutadania, sent aquest un pressupost eminentment social.

Un altre dels eixos destacats en els comptes municipals per a 2017 és l'ocupació. Per a açò es destinaran 116.000 euros a plans d'ocupació i 94.000 per a beques municipals de programes de pràctiques formatives. Unes xifres que comporten un increment de 40.000 euros respecte al pressupost anterior.

Novament el Consistori maniser dedicarà especial atenció a la Cultura, amb una partida de 125.000 euros destinada al programa Xarxa Llibres, i al benestar social, ja que 150.000 euros tindran com a fi la subvenció de Targetes Metre per a majors. Així mateix, s'augmenta en un 40% la subvenció a les associacions de veïns que no utilitzen locals municipals, perquè d'aquesta forma puguen fer front a les despeses de local.

D'altra banda, 200.000 euros del Pla Provincial d'Obres i Serveis juntament amb l'aportació econòmica de l'Ajuntament sumaran un total de 334.000 euros destinats a un Pla de renovació del clavegueram. 100.000 € estaran destinats per a l'adquisició d'habitatges per al Parc Municipal d'Habitatge Públic i 35.000 al Pla Mobilitat Urbana Sostenible. També es destinaran 100.000 euros per a l'elaboració d'un nou Pla General d'Ordenació Urbana, complint així l'actual Equip de Govern amb l'important compromís adquirit amb la ciutadania amb l'objectiu de fer de Manises una ciutat millor.

A més, el pressupost del pròxim any tindrà molt en compte una dels senyals d'identitat de la localitat, la ceràmica, ja que en 2017 se celebra el 50 aniversari del Museu de Ceràmica de Manises (MCM) i la XIII Biennal Internacional de Ceràmica, dedicant a aquesta partida 100.000 euros. També es va a procedir a la compra, de manera immediata, de la casa situada al costat del MCM per a l'ampliació del mateix.

Segons paraules del regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manises, Manuel Gutiérrez, “és molt destacable que s'han congelat els impostos i hem baixat algunes taxes com la relacionada amb l'aigua potable”. A més, el regidor també ha afegit que “li haguera agradat que s'aprovara per unanimitat ja que és un pressupost pensat per a beneficiar al conjunt de la ciutadania i en especial, a les persones més necessitades».

El pressupost aprovat pel quatripartit que conforma l'equip de govern de l'Ajuntament de Manises (APM-Compromís, PSOE, Sí Se Puede i EU) és eminentment social al augmentar una quantia important en les partides destinades a emergència social i ocupació.El pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado su presupuesto para 2017, con los votos en contra del Partido Popular de Manises y la abstención del concejal no adscrito.

El importe total del presupuesto asciende a 24.164.000 euros, una cuantía que supone un incremento de cerca de 80.000 euros respecto al del ejercicio anterior.

El pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre su presupuesto para 2017, que asciende a 24.164.000 euros, una cuantía que supone un incremento de cerca de 80.000 euros respecto al del ejercicio anterior.

Uno de los aspectos destacados es el apartado de ayudas asistenciales que asciende a 500.000 euros, frente a los 360.000 de 2015 y que ha experimentado un incremento de 100.000 euros respecto a 2016. Del mismo modo, se mantiene la consignación de 200.000 euros para subvenciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, siendo éste un presupuesto eminentemente social.

Otro de los ejes destacados en las cuentas municipales para 2017 es el empleo. Para ello se destinarán 116.000 euros a planes de empleo y 94.000 para becas municipales de programas de prácticas formativas. Unas cifras que conllevan un incremento de 40.000 euros respecto al presupuesto anterior.

Nuevamente el Consistorio manisero dedicará especial atención a la Cultura, con una partida de 125.000 euros destinada al programa Xarxa Llibres, y al bienestar social, ya que 150.000 euros tendrán como fin la subvención de Tarjetas Metro para mayores. Asimismo, se aumenta en un 40% la subvención a las asociaciones de vecinos que no utilizan locales municipales, para que de esta forma puedan hacer frente a los gastos de local.

Por otro lado, 200.000 euros del Plan Provincial de Obras y Servicios junto con la aportación económica del Ayuntamiento sumaran un total de 334.000 euros destinados a un Plan de renovación del alcantarillado. 100.000 € estarán dfjhhjasdfhg  para lla adquisición de viviendas para el Parque Municipal de Vivienda Pública y 35.000 al Plan Movilidad Urbana Sostenible. También se destinarán 100.000 euros para la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cumpliendo así el actual Equipo de Gobierno con el importante compromiso adquirido con la ciudadanía con el objetivo de hacer de Manises una ciudad mejor.

Además, el presupuesto del próximo año tendrá muy en cuenta una de las señas de identidad de la localidad, la cerámica, ya que en 2017 se celebra el 50 aniversario del Museo de Cerámica de Manises (MCM) y la XIII Bienal Internacional de Cerámica, dedicando a esta partida 100.000 euros. También se va a proceder a la compra, de manera inmediata, de la casa situada junto al MCM para la ampliación del mismo.

Según palabras del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises, Manuel Gutiérrez, “es muy destacable que se han congelado los impuestos y hemos bajado algunas tasas como la relacionada con el agua potable”. Además, el concejal también ha añadido que “le hubiera gustado que se aprobara por unanimidad puesto que es un presupuesto pensado para beneficiar al conjunto de la ciudadanía y en especial, a las personas más necesitadas».

El presupuesto aprobado por el cuatripartito que conforma el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manises (APM-Compromís, PSOE, Sí Se Puede y EU) es eminentemente social al aumentar una cuantía importante en las partidas destinadas a emergencia social y ocupación.

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com