10 motivos por los que Manises ha conseguido ser nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO

10 motius pels quals Manises ha aconseguit ser nomenada Ciutat Creativa de la UNESCO

• La localitat valenciana va començar a formar part de la ‘Xarxa de Ciutats Creatives’ al novembre de 2021 dins de l'àmbit ‘Artesania i Arts Populars’, sent la primera i única ciutat dins d'aquesta modalitat a Espanya.

Manises, 02 de juny de 2022.
Manises va ser una de les 49 localitats declarades Ciutats Creatives de la Unesco a la fi de 2021. Un reconeixement pel seu compromís de posar la cultura i la creativitat en el cor del desenvolupament i de compartir coneixement i bones pràctiques. La ciutat de l'Horta Sud de València passa així a engrossir una xarxa que compta actualment amb 295 ciutats en 90 països.

Per a aconseguir aquesta fita, la candidatura es va treballar des de la Regidoria de Turisme i Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament de Manises al costat de la Universitat Politècnica de València. Concretament, de la mà de la catedràtica MªJosé Viñals qui ja va estar al cap-davant de la reeixida candidatura de la localitat valenciana de Llíria.
Un treball que es va basar en una sèrie de raons i eixos principals per a aconseguir el reconeixement.

1 - La ceràmica és part essencial de la identitat de Manises
En 1238 el rei Jaume I va entregar l'alqueria islàmica de Manises a Artal de Lluna. Des d'aquell moment, l'artesania local de la ceràmica comença a desenvolupar-se en xicotetes terrisseries musulmanes preexistents. El primer pas perquè en segles posteriors es converti-ra en un autèntic centre de producció conegut i reconegut a nivell mundial.

2 - La seua continuïtat com a referent mundial
En l'actualitat Manises continua sent un referent pel seu sector ceràmic format per artesans i artistes, empreses de producció i empreses de material primes. Noms com: Arturo Mora, Ceràmiques Palanca, l'Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-gremi, Jose Gimeno Mar-tínez, Aliar-te Ceràmica, Drac Ceramic o Domanises, són només alguns de l'extensa xarxa del sector ceràmic de Manises.

Així mateix, és una de les poques una de les poques poblacions, si no l'única, on existeixen tots els elements per a la creació ceràmica: des de la creació de les pastes, colors i forns fins a la configuració i realització de la peça en els diferents tallers.

3 - El seu saber tradicional artesanal
La tradició ceramista ha sigut present de manera ininterrompuda durant més de 700 anys. El coneixement s'ha anat transmetent de generació en generació. Gràcies a això els habitants de Manises són posseïdors d'una riquesa patrimonial molt arrelada que forma part de la seua idiosincràsia local.

4 - Afany per conservar, cuidar i difondre
Amb la creació i promoció del ‘Museu de la Ceràmica de Manises’ ha demostrat el seu afany per conservar, cuidar i difondre la seua ceràmica i la seua història. A més, mitjançant el concurs internacional de ceràmica, la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises, s'o-fereix l'oportunitat de promocionar i encoratjar la creació contemporània.

5 - L'aprenentatge com a essència de la seua singular identitat
La Escola d’Art i Superior de Ceràmica de la localitat ha sigut una de les primeres escoles a Espanya d'ensenyament reglat i la primera d'Ensenyament Superior en Ceràmica. Des dels seus orígens fins a l'actualitat ha sigut un referent mundial que ha format a centenars de persones d'origen tant local com nacional i internacional. Professionals com: Gloria Lacruz, Takashi, Dolores Trujillo, Jessica Tuxuera, Pilar Valderrama o Ana Illueca s'han format ací.

6 - Defensa de l'activitat i impuls a l'associacionisme
La producció ceràmica a Manises no s'hauria pogut dur a terme durant tants segles sense el ‘Gremi de mestres d’obra de terra’ que ja a mitjan s.XV defensava l'activitat local i els seus interessos econòmics.

Aquest gremi, convertit hui dia en l'Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-GREMI, tre-balla conjuntament amb ANPEC –Associació Nacional de Professionals en Ceràmica i Encisar-et, totes amb seu a Manises, per a defensar, promoure i promocionar la ceràmica en diferents àmbits socials.

7 - Els seus usos i costums
La vinculació de la ceràmica amb els habitants de Manises es fa patent fins i tot en els ges-tos més quotidians com l'ús de recipients ceràmics per a servir aliments.

8 - La seua essència vinculada a les festes
Un dels moments on la vinculació de la ceràmica es fa més palesa és en la celebració de les festes de la localitat en honor a ‘Santes Escudelleres: Santa Justa i Rufina’, patrones dels i les ceramistes de la ciutat.

Dins dels actes, destaca la celebració de la “Festa i Cavalcada de la Ceràmica”, declarades d'Interés Turístic Autonòmic. Així com la Cavalcada de la Ceràmica, un espectacle únic en el món que se celebra des de 1900 i en el qual els clavaris des de les carrosses obsequien als visitants amb peces de l'artesania local.

9 - Per la seua cerca contínua de l'excel·lència
El bon fer dels artesans de Manises ha aconseguit que es puguen trobar peces o mostres de ceràmica en els museus més prestigiosos del món com British Museum (Londres), Victoria & Albert (Londres), Louvre (París), Museu del Palazzo di Venècia (Roma), en el Metropolitan Museum of Art (Nova York), The Hispanic Society (Nova York), Jean Paul Getty Museum (Los Angeles, Califòrnia), Smithsonian (Washintong D. C.) o Art Institute Chicago (Chicago), entre altres.

10 - Per la seua vinculació amb altres ciutats vinculades a la ceràmica
Manises ha promogut el desenvolupament ceràmic a través de la seua vinculació amb altres poblacions com Montelupo (Florència, Itàlia) amb la qual està germanada. Així com, partici-pant activament des de la seua fundació en la AeCC (Associació Espanyola de la Ciutats de la Ceràmica) i en la AeuCC (Agrupació Europea de Ciutats de la Ceràmica). Actualment, Xavier Morant, el Regidor de Promoció de la Ceràmica de Manises presideix la AeuCC, que aglutina totes les associacions europees de ciutats ceràmiques.

Una altra de les accions empreses des del consistori, per a promoure el desenvolupament patrimonial i ceràmic, ha sigut la recent incorporació de Manises a la Ruta Europea de la Ceràmica. Mitjançant aquest Itinerari Cultural es busca revaloritzar la importància que la ceràmica ha tingut en la construcció de la identitat europea, però sobretot, en el desenvolu-pament econòmic i social d'algunes regions.

A més de Manises, Sevilla o Castelló de la Plana són unes altres de les ciutats espanyoles que formen part d'aquesta Ruta Europea.

https://manisescityofceramics.es
Instagram: Manises City of Ceramics
Facebook: Manises City of Ceramics
Twitter: Manises City of Ceramics

10 motivos por los que Manises ha conseguido ser nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO

• La localidad valenciana comenzó a formar parte de la ‘Red de Ciudades Creativas’ en noviembre de 2021 dentro del ámbito ‘Artesanía y Artes Populares’, siendo la primera y única ciudad dentro de esta modalidad en España

Manises, 2 de junio de 2022.
Manises fue una de las 49 localidades declaradas Ciudades Creativas de la Unesco a finales de 2021. Un reconocimiento por su compromiso de poner la cultura y la creatividad en el corazón del desarrollo y de compartir conocimiento y buenas prácticas. La ciudad de la Hora Sur de València pasa así a engrosar una red que cuenta ac-tualmente con 295 ciudades en 90 países.

Para lograr este hito, la candidatura se trabajó desde la Concejalía de Turismo y Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises junto a la Universidad Politécnica de València. Concretamente, de la mano de la catedrática MªJosé Viñals quien ya estuvo al frente de la exitosa candidatura de la localidad valenciana de Llíria.
Un trabajo que se basó en una serie de razones y ejes principales para lograr el reconocimiento.

1 - La cerámica es parte esencial de la identidad e Manises
En 1238 el rey Jaime I entregó la alquería islámica de Manises a Artal de Luna. Desde aquel momento, la artesanía local de la cerámica empieza a desarrollarse en pequeñas alfarerías musulmanas preexistentes. El primer paso para que en siglos posteriores se convirtiera en un auténtico centro de producción conocido y reconocido a nivel mundial.

2 - Su continuidad como referente mundial
En la actualidad Manises sigue siendo un referente por su sector cerámico formado por arte-sanos y artistas, empresas de producción y empresas de material primas. Nombres como: Arturo Mora, Cerámicas Palanca, la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-gremio, Jose Gimeno Martínez, Aliarte Cerámica, Drac Ceramic o Domanises, son solo algunos de la extensa red del sector cerámico de Manises.

Asimismo, es una de las pocas poblaciones, si no la única, donde existen todos los elemen-tos para la creación cerámica: desde la creación de las pastas, colores y hornos hasta la configuración y realización de la pieza en los diferentes talleres.

3 - Su saber tradicional artesanal
La tradición ceramista ha estado presente de manera ininterrumpida durante más de 700 años. El conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación. Gracias a esto los habitantes de Manises son poseedores de una riqueza patrimonial muy arraigada que forma parte de su idiosincrasia local.

4 - Afán por conservar, cuidar y difundir
Con la creación y promoción del ‘Museu de la Ceràmica de Manises’ ha demostrado su afán por conservar, cuidar y difundir su cerámica y su historia. Además, mediante el concurso internacional de cerámica, la Bienal Internacional de Cerámica de Manises, se ofrece la oportunidad de promocionar y alentar la creación contemporánea.

5 - El aprendizaje como esencia de su singular identidad
La Escola d’Art i Superior de Ceràmica de la localidad ha sido una de las primeras escuelas en España de enseñanza reglada y la primera de Enseñanza Superior en Cerámica. Desde sus orígenes hasta la actualidad ha sido un referente mundial que ha formado a cientos de personas de origen tanto local como nacional e internacional. Profesionales como: Gloria Lacruz, Takashi, Dolores Trujillo, Jessica Tuxuera, Pilar Valderrama o Ana Illueca se han formado aquí.

6 - Defensa de la actividad e impulso al asociacionismo
La producción cerámica en Manises no se hubiera podido llevar a cabo durante tantos siglos sin el ‘Gremi de mestres d’obra de terra’ que ya a mediados del s.XV defendía la actividad local y sus intereses económicos.

Este gremio, convertido hoy en día en la Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMI, trabaja conjuntamente con ANPEC –Asociación Nacional de Profesionales en Ce-rámica y Encisar-te, todas con sede en Manises, para defender, promover y promocionar la cerámica en diferentes ámbitos sociales.

7 - Sus usos y costumbres
La vinculación de la cerámica con los habitantes de Manises se hace patente hasta en los gestos más cotidianos como el uso de recipientes cerámicos para servir alimentos.

8 - Su esencia vinculada a las fiestas
Uno de los momentos donde la vinculación de la cerámica se hace más patente es en la celebración de las fiestas de la localidad en honor a ‘Santes Escudelleres: Santa Justa i Rufina’, patronas de los y las ceramistas de la ciudad.

Dentro de los actos, destaca la celebración de la “Festa i Cavalcada de la Ceràmica”, declaradas de Interés Turístico Autonómico. Así como la Cabalgata de la Cerámica, un es-pectáculo único en el mundo que se celebra desde 1900 y en el que los clavarios desde las carrozas obsequian a los visitantes con piezas de la artesanía local.

9 - Por su búsqueda continua de la excelencia
El buen hacer de los artesanos de Manises ha conseguido que se puedan encontrar piezas o muestras de cerámica en los museos más prestigiosos del mundo como British Museum (Londres), Victoria & Albert (Londres), Louvre (París), Museo del Palazzo di Venecia (Roma), en el Metropolitan Museum of Art (Nueva York), The Hispanic Society (Nueva York), Jean Paul Getty Museum (Los Ángeles, California), Smithsonian (Washintong D.C.) o Art Institute Chicago (Chicago), entre otros.   

10 - Por su vinculación con otras ciudades vinculadas a la cerámica
Manises ha promovido el desarrollo cerámico a través de su vinculación con otras poblacio-nes como Montelupo (Florencia, Italia) con la que está hermanada. Así como, participando activamente desde su fundación en la AeCC (Asociación Española de la Ciudades de la Ce-rámica) y en la AeuCC (Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica). Actualmente, Xavier Morant, el Concejal de Promoción de la Cerámica de Manises preside la AeuCC, que aglutina todas las asociaciones europeas de ciudades cerámicas.

Otra de las acciones emprendidas desde el consistorio, para promover el desarrollo patrimo-nial y cerámico, ha sido la reciente incorporación de Manises a la Ruta Europea de la Cerámica. Mediante este Itinerario Cultural se busca revalorizar la importancia que la cerá-mica ha tenido en la construcción de la identidad europea, pero sobre todo, en el desarrollo económico y social de algunas regiones.

Además de Manises, Sevilla o Castellón de la Plana son otras de las ciudades españolas que forman parte de esta Ruta Europea.

https://manisescityofceramics.es
Instagram: Manises City of Ceramics
Facebook: Manises City of Ceramics
Twitter: Manises City of Ceramics

10 motivos para que Manises haya conseguido ser nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies