19 propuestas concretas para las administraciones con el fin de modernizar y garantizar la competitividad empresarial en la comarca

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Serà Horta Sud 2030 presenta 19 propostes concretes per a les administracions amb la finalitat de modernitzar i garantir la competitivitat empresarial en la comarca

L’informe publicat estableix línies d’actuació per a municipis, Mancomunitat i Generalitat basades en les conclusions de la taula comarcal d’economia sostenible que va reunir el passat desembre a associacions, empreses i institucions públiques

Torrent, 2 de maig de 2022 | Serà Horta Sud 2030 ha presentat hui l’informe Serà Economia Sostenible, on analitza la situació actual del parc empresarial i industrial de l’Horta Sud i planteja propostes d’actuació concretes per a tots els nivells d’administració competents. L’informe, que ja es pot consultar en obert, s’enviarà en els pròxims dies als diversos ajuntaments de la comarca i a la Mancomunitat amb la finalitat que siguen aprovats per ple i assumits com a compromisos per avançar en el compliment dels ODS i l’Agenda Urbana 2030.

L’aliança Serà Horta Sud 2030, impulsada per diverses associacions, institucions públiques i empreses de l’Horta Sud per a la reconstrucció de la comarca, ha fet públic l’informe ‘Serà Economia Sostenible’. En l’informe s’analitza l’estat del territori metropolità en matèria industrial i s’estableixen línies d’actuació concretes adreçades a les diferents administracions públiques competents amb la finalitat de modernitzar i garantir la competitivitat de les indústries de l’Horta Sud.

Concretament, l’informe parteix de les conclusions sorgides de la taula comarcal Serà Economia Sostenible celebrada el passat desembre a Catarroja i on estigueren presents representants de pràcticament la totalitat de municipis de l’Horta Sud, la Mancomunitat Horta Sud i la Generalitat Valenciana, així com representants dels sindicats majoritaris, el teixit associatiu de la comarca i empreses de diversos sectors.

En l’informe es posa en valor el potencial econòmic de l’Horta Sud, amb un parc empresarial amb més de 28.000 empreses, un percentatge que suposa gairebé el 8% de les empreses de la Comunitat Valenciana, i especialment el potencial industrial, amb gairebé 2.600 indústries, més de seixanta polígons industrials i gairebé 27.000 contractes de treball signats en 2021. En quant a la provisió de llocs de treball, l’any passat es van signar a la comarca de l’Horta Sud gairebé un de cada cinc contractes de treball industrial de la Comunitat.

Sobre el model industrial de l’Horta Sud, es destaca que aproximadament una de cada cinc empreses industrials de la província de València se situen a l’Horta Sud, la majoria d’elles de caràcter familiar, i que anualment es creen en aquest territori unes dues-centes empreses noves, encara que el pes de la indústria es va reduint progressivament.  

Pel que fa a les accions de millora, l’informe insta als ajuntaments a aplicar propostes concretes en relació, entre altres, amb la millora les infraestructures dels polígons industrials, l’enfortiment de les associacions empresarials i de comerç, la dedicació de recursos humans a la dinamització industrial o la participació en l’estratègia comarcal de coordinació amb el Foro Empresarial de l’Horta Sud, la Mancomunitat i la resta d’administracions competents.

Així mateix, l’informe insta a la Mancomunitat a impulsar reunions de treball conjuntes entre administracions i associacions. També a crear i potenciar una imatge de marca comarcal per a les empreses del territori i a crear una oficina d’informació sobre fons europeus que ajude a les empreses de la comarca a orientar els projectes. Finalment, també indica propostes d’actuació per la Conselleria d’Economia Sostenible i les direccions generals competents, com ara obrir diverses convocatòries d’ajudes per enfortir el teixit empresarial, cooperar amb les administracions locals i comarcal, crear un servei descentralitzat a l’Horta Sud vinculat a la coordinació i suport del teixit industrial i a impulsar inversions concretes a l’Horta Sud.

Des de l’aliança Serà Horta Sud 2030 han anunciat també que en les pròximes hores presentaran l’informe Serà Economia Sostenible per registre d’entrada a tots els ajuntaments de la comarca, així com a la Mancomunitat Horta Sud i les diferents Direccions Generals implicades amb la finalitat que es comprometen amb les propostes plantejades per avançar en la línia que marquen els ODS i l’Agenda Urbana 2030. L’informe es pot descarregar en obert a serahortasud.org/observatori    PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

NOTA DE PRENSA

Serà Horta Sud presenta 19 propuestas concretas para las administraciones con el fin de modernizar y garantizar la competitividad empresarial en la comarca

El informe publicado establece líneas de actuación para municipios, Mancomunitat y Generalitat, basadas en las conclusiones de la mesa comarcal de economía sostenible que reunió el pasado diciembre a asociaciones, empresas e instituciones públicas

Torrent, 2 de mayo de 2022 | Serà Horta Sud 2030 ha presentado hoy el informe Serà Economia Sostenible, donde analiza la situación actual del parque empresarial e industrial de l'Horta Sud y plantea propuestas de actuación concretas para todos los niveles de administración competentes. El informe, que ya se puede consultar en abierto, se enviará en los próximos días a los ayuntamientos de la comarca y a la Mancomunitat con el fin de que sean aprobados por pleno y asumidos como compromisos para avanzar en el cumplimiento de los ODS y la Agenda Urbana 2030.

La alianza Serà Horta Sud 2030, impulsada por varias asociaciones, instituciones públicas y empresas de l'Horta Sud para la reconstrucción de la comarca, ha hecho público el informe Serà Economia Sostenible’. En el informe se analiza el estado del territorio metropolitano en materia industrial y se establecen líneas de actuación concretas dirigidas a las diferentes administraciones públicas competentes con el fin de modernizar y garantizar la competitividad de las industrias de l'Horta Sud.

Concretamente, el informe parte de las conclusiones surgidas de la mesa comarcal Serà Economia Sostenible celebrada el pasado diciembre en Catarroja y donde estuvieron presentes representantes de prácticamente la totalidad de municipios de l'Horta Sud, la Mancomunitat Horta Sud y la Generalitat Valenciana, así como representantes de los sindicatos mayoritarios, el tejido asociativo de la comarca y empresas de varios sectores.

En el informe se pone en valor el potencial económico de l'Horta Sud, con un parque empresarial de más de 28.000 empresas, un porcentaje que supone casi el 8% de las empresas de la Comunitat Valenciana, y especialmente el potencial industrial, con casi 2.600 industrias, más de sesenta polígonos industriales y casi 27.000 contratos de trabajo firmados en 2021. En cuanto a la provisión de puestos de trabajo, el año pasado se firmaron en la comarca de l'Horta Sud casi uno de cada cinco contratos de trabajo industrial de la Comunitat.

Sobre el modelo industrial de l'Horta Sud, se destaca que aproximadamente una de cada cinco empresas industriales de la provincia de València se sitúan en l'Horta Sud, la mayoría de ellas de carácter familiar, y que anualmente se crean en este territorio unas doscientas empresas nuevas, aunque el peso de la industria se va reduciendo progresivamente.

En cuanto a las acciones de mejora, el informe insta a los ayuntamientos a aplicar propuestas concretas en relación, entre otras, con la mejora las infraestructuras de los polígonos industriales, el fortalecimiento de las asociaciones empresariales y de comercio, la dedicación de recursos humanos a la dinamización industrial o la participación en la estrategia comarcal de coordinación con el Foro Empresarial de l'Horta Sud, la Mancomunitat y el resto de administraciones competentes.

Así mismo, el informe insta a la Mancomunitat a impulsar reuniones de trabajo conjuntas entre administraciones y asociaciones. También a crear y potenciar una imagen de marca comarcal para las empresas del territorio y a crear una oficina de información sobre fondos europeos que ayudo a las empresas de la comarca a orientar los proyectos. Finalmente, también indica propuestas de actuación por la Conselleria de Economía Sostenible y las direcciones generales competentes, como por ejemplo abrir varias convocatorias de ayudas para fortalecer el tejido empresarial, cooperar con las administraciones locales y comarcal, crear un servicio descentralizado en l'Horta Sud vinculado a la coordinación y apoyo del tejido industrial y a impulsar inversiones concretas en l'Horta Sud.

Desde la alianza Serà Horta Sud 2030 han anunciado también que en las próximas horas presentarán el informe Serà Economia Sostenible por registro de entrada en todos los ayuntamientos de la comarca, así como en la Mancomunitat Horta Sud y las diferentes Direcciones Generales implicadas con el fin que se comprometan con las propuestas planteadas para avanzar en la línea que marcan los ODS y la Agenda Urbana 2030. El informe se puede descargar en abierto en serahortasud.org/observatoriPARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 
Serà Horta Sud 2030


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies