Comienza el plazo de solicitud de ayudas al transporte para estudios superiores

Comença el termini de sol·licitud d’ajudes al transport per a estudis superiors

• El període per a tramitar l’ajuda finalitza el 4 de febrer

Manises, 12 de gener de 2022.
El proper dilluns dia 17 s’obre el termini per a sol·licitar ajudes al transport per als i les estudiants del municipi que s’hagen matriculat durant el curs 2021/2022 en centres públics d’ensenyament Superior, Artístic o Cicles Formatius que es troben fora de Manises.

El termini de sol·licitud d’aquestes ajudes, per a les quals l’Ajuntament destina un any més un total de 80.000 euros, estarà obert fins el 4 de febrer i es podrà realitzar preferentment a la seu electrònica, encara que també es podrà fer presencial.

Per a l’alcalde de Manises i regidor d’Educació, Jesús Borràs, aquestes ajudes  “són un suport per a les famílies perquè els seus fills i filles puguen estudiar sense que les despeses en desplaçament siguen un impediment”.  “És un gran esforç que un any més fem per als i les estudiants manisers”, ha afegit Borràs.

Entre els requisits per a gaudir d’aquesta ajuda, les persones que la sol·liciten hauran d’estar empadronades a Manises amb una antiguitat d’almenys un any a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

També hauran d’estar matriculades aquest curs escolar en qualsevol tipus de centre públic que expedisca una titulació oficial i homologada, i cursar ensenyaments oficials del Sistema Educatiu: Grau Universitari, Ensenyaments Artístics Superiors o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. A més, es valorarà com a requisit que l’oferta educativa en la qual s’hagen matriculat no existisca al municipi de Manises. Només en cas dels i les estudiants que no hagen sigut acceptats a centres públics i puguen demostrar-ho, s’acceptaran les ajudes per a centres privats.

La sol·licitud es podrà realitzar a la seu electrònica mitjançant l’enllaç https://manises.sedipualba.es/ per a les persones que disposen de signatura electrònica, o de forma presencial al Registre de l’Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres sol·licitant cita prèvia a www.manises.es  

Comienza el plazo de solicitud de ayudas al transporte para estudios superiores

• El periodo para tramitar la ayuda finaliza el 4 de febrero

Manises, 12 de enero de 2022.
El próximo día 17 se abre el plazo para solicitar ayudas al transporte para los y las estudiantes que se hayan matriculado durante el curso 2021/2022 en centros públicos de enseñanza Superior, Artística o Ciclos Formativos que se encuentren fuera de Manises.

El plazo de solicitud de estas ayudas, para las que el Ayuntamiento destina un año más un total de 80.000 euros, estará abierto hasta el 4 de febrero y se podrá realizar preferentemente en la sede electrónica, pero también se podrá hacer  de forma presencial.

Para el alcalde de Manises y concejal de Educación, Jesús Borràs, estas ayudas son un apoyo para las familias para que sus hijos e hijas puedan estudiar sin que los gastos de transporte sean un impedimento”. “Es un gran esfuerzo que un año más hacemos para los y las estudiantes maniseros”, ha añadido Borràs.

Entre los requisitos para disfrutar de esta ayuda, las personas que la soliciten tendrán que estar empadronadas en Manises con una antigüedad de al menos un año a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

También tendrán que estar matriculadas este curso en cualquier tipo de centro público que expida una titulación oficial y homologada y cursar enseñanzas oficiales del Sistema Educativo: Grado Uiniversitario, Enseñanzas Artísticas Superiores o Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior. Además, se valorará como requisito que la oferta educativa en la que se hayan matriculado no exista en el municipio de Manises. Sólo en el caso de los y las estudiantes que no hayan sido aceptados en centros públicos y puedan demostrarlo se tramitarán las ayudas para centros privados.

La solicitud se podrá realizar por la sede electrónica para las personas que disponen de firma electrónica en el enlace https://manises.sedipualba.es/ y de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento (OAC) de lunes a viernes solilcitando cita previa en www.manises.es

Becas Transporte Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies