El acueducto de Els Arcs pasará a ser de titularidad municipal

L'aqüeducte dels Arcs passarà a ser de titularitat municipal

• Aquesta infraestructura hidràulica està declarada BIC des del 2006

Manises, 26 de maig de 2023.
L'Ajuntament de Manises està en tràmits per a arribar a una acord amb els propietaris de l'aqüeducte dels Arcs de Manises amb la finalitat de fer efectiva la cessió d'aquest monument al consistori.

Recordem que aquesta infraestructura està declarada com a Bé d'Interés Cultural (BIC) des de l'any 2006 i, fins ara, era propietat de la Comunitat de Regants de la Séquia de Benàger i Faitanar i de la Comunitat de Regants de la Séquia de Quart.

És voluntat d'aquest equip de govern adquirir la propietat de l'aqüeducte de “Els Arcs” amb la pretensió d'assegurar la conservació i posada en valor d'aquest BIC i per a això, després de la realització dels diferents estudis requerits, un dels primer passos a seguir és la cessió de la infraestructura, procés que s'està gestionant actualment.

L'aqüeducte posseeix un valor inqüestionable i, després de la donació, hauria de ser posat en el seu adequat context històric, social i cultural mitjançant el desenvolupament d'un pla de gestió cultural del monument.

En el moment s'assumisca de manera definitiva la propietat del monument, s'obri una porta a poder accedir a les nombroses ajudes existents per a la conservació del patrimoni històric.

Part de la degradació de la base del monument està produïda per l'aigua procedent de l'evacuació d'aigües que prové de l'aeroport de Manises. S'han mantingut nombroses reunions tant amb l'aeroport com amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la subdelegació de govern amb la finalitat de trobar una solució a aquest problema.

ANTECEDENTS HISTÒRICS
L'aqüeducte posseeix un extraordinari valor històric, arquitectònic i etnològic per formar part d'una xarxa d'enginyeria hidràulica representativa d'una forma d'assentament humà, d'intervenció en l'entorn i explotació dels seus recursos que s'ha vingut produint a la Vega de València des de la romanització.

L'obra original de l'Aqüeducte és una sèrie regular de vint-i-huit arcs de mig punt amb un traçat fonamentalment rectilini que descriu una lleugera corba oposada al pendent del barranc en el qual se situa. La seua longitud total és d'aproximadament 230 m. Es distingeixen tres sèries d'arcades consecutives determinades per les dimensions dels seus arcs. Al sud, un grup de quatre voltes, i al nord altre de tres, presenten una elevació major que el conjunt central. Aquest es troba format per les restants vint-i-una, compensant la diferència de nivell per mitjà d'un recrescut de formigó de calç amb blocs desiguals de pedra disposats en filades més o menys regulars.

Els pilars són de planta rectangular, amb unes dimensions mitjanes entre 130 i 150 cm. d'amplària i 370 i 390 d'altura. Estan sòlidament construïts amb blocs mitjans de pedra calcària de manera irregular travats amb morter de calç. De desenvolupament lleugerament troncopiramidal, els sondejos duts a terme demostren que en la seua fonamentació presenten una sabata irregular d'entre 15 i 40 cm. d'altura formada amb blocs i morter.

Els arcs estan construïts amb lloses irregulars de calcària disposades a manera de dovelles, presentant unes dimensions poc regulars. La llum mitjana oscil·la entre els 325 i els 450 cm., depenent de les desigualtats constructives i les voluminoses deformitats de les concrecions provocades per filtració de les aigües.

El monument amb la seua séquia ocupa una superfície lineal de 215 metres i el seu ample té una mitjana de 5 metres pel que la seua superfície aproximada és de 1.075 metres quadrats, si bé cadastralment se li adjudica major cabuda ja que presenta uns amples diferents entre 8 metres i 5 metres.

El acueducto de Els Arcs pasará a ser de titularidad  municipal

• Esta infraestructura hidráulica está declarada BIC desde el 2006

Manises, 26 de mayo de 2023.
El Ayuntamiento de Manises está en trámites para llegar a una acuerdo con los propietarios del acueducto de Els Arcs de Manises con la finalidad de hacer efectiva la cesión de este monumento al consistorio.

Recordemos que esta infraestructura está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2006 y, hasta ahora, era propiedad de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Benáger y Faitanar y de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Quart.

Es voluntad de este equipo de gobierno adquirir la propiedad del acueducto de “Els Arcs” con la pretensión de asegurar la conservación y puesta en valor de este BIC y para ello, tras la realización de los diferentes estudios requeridos, uno de los primero pasos a seguir es la cesión de la infraestructura, proceso que se está gestionando actualmente.  

El acueducto posee un valor incuestionable y, tras la donación, debería ser puesto en su adecuado contexto histórico, social y cultural mediante el desarrollo de un plan de gestión cultural del monumento.

En el momento se asuma de forma definitiva la propiedad del monumento, se abre una puerta a poder acceder a las numerosas ayudas existentes para la conservación del patrimonio histórico.

Parte de la degradación de la base del monumento está producida por el agua procedente de la evacuación de aguas que proviene del aeropuerto de Manises. Se han mantenido numerosas reuniones tanto con el aeropuerto como con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la subdelegación de gobierno con el fin de encontrar una solución a este problema.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El acueducto posee un extraordinario valor histórico, arquitectónico y etnológico por formar parte de una red de ingeniería hidráulica representativa de una forma de asentamiento humano, de intervención en el entorno y explotación de sus recursos que se ha venido produciendo en la Vega de Valencia desde la romanización.

La obra original del Acueducto es una serie regular de veintiocho arcos de medio punto con un trazado fundamentalmente rectilíneo que describe una ligera curva opuesta a la pendiente del barranco en el que se sitúa. Su longitud total es de aproximadamente 230 m. Se distinguen tres series de arcadas consecutivas determinadas por las dimensiones de sus arcos. Al sur, un grupo de cuatro vueltas, y al norte otro de tres, presentan una elevación mayor que el conjunto central. Éste se halla formado por las restantes veintiuna, compensando la diferencia de nivel por medio de un recrecido de hormigón de cal con bloques desiguales de piedra dispuestos en hiladas más o menos regulares.

Los pilares son de planta rectangular, con unas dimensiones medias entre 130 y 150 cm. de anchura y 370 y 390 de altura. Están sólidamente construidos con bloques medianos de piedra caliza de forma irregular trabados con mortero de cal. De desarrollo ligeramente troncopiramidal, los sondeos llevados a cabo demuestran que en su cimentación presentan una zapata irregular de entre 15 y 40 cm. de altura formada con bloques y mortero.

Los arcos están construidos con losas irregulares de caliza dispuestas a modo de dovelas, presentando unas dimensiones poco regulares. La luz media oscila entre los 325 y los 450 cm., dependiendo de las desigualdades constructivas y las voluminosas deformidades de las concreciones provocadas por filtración de las aguas.

El monumento con su acequia ocupa una superficie lineal de 215 metros y su ancho tiene una media de 5 metros por lo que su superficie aproximada es de 1.075 metros cuadrados, si bien catastralmente se le adjudica mayor cabida ya que presenta unos anchos distintos entre 8 metros y 5 metros.

El acueducto de Els Arcs pasará a ser de titularidad  municipal


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies