El alcalde de Manises y el conseller de Vivienda avanzan en posibles soluciones a las viviendas de Santa Félix

L’alcalde de Manises i el conseller d’Habitatge avancen en possibles solucions a les vivendes de Santa Fèlix

• També han visitat les obres de la plaça del Dos de Maig

Manises, 30 de març de 2022.
L’alcalde de Manises, Jesús Borràs, membres de l’equip de govern i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, han mantingut hui una reunió a l’ajuntament per tal d’avançar de manera conjunta en un programa integral per al barri maniser de Santa Fèlix. També han visitat les obres de la plaça del Dos de Maig, que compten amb finançament de la Generalitat.

A la reunió, on en primer lloc el conseller ha firmat en el Llibre d’Or de l’Ajuntament, també han estat presents els regidors d’Habitatge, Carles López,  Urbanisme, Rafael Mercader, i Patrimoni, Àngel Mora, així com la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcarraga, i el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio.

Posteriorment, han visitat les obres que s’estan fent a la plaça del Dos de Maig, que han comptat en dos anys amb 265.000 euros de finançament per part de la Conselleria. Aquesta actuació urbana inclou la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica, la priorització de la mobilitat no motoritzada, la millora de l’accessibilitat i la renaturalització de les infraestructures verdes.

La reurbanització de la plaça resulta necessària per a integrar-la en l’entorn i dotar-la de les funcions socials adequades a l’emplaçament que ocupa. Per a fer-ho se ha refet una plaça amb una funcionalitat més equilibrada i amb un millor nivell d’integració paisatgística.

Després, la comitiva ha fet un recorregut pel barri de Santa Fèlix, on l’alcalde de Manises, Jesús Borràs, ha explicat que fa més d’una dècada es va fer una actuació de millora a la meitat del barri, però l’altra meitat encara està pendent. Per això, ha traslladat als representants de la Conselleria la necessitat d’estudiar actuacions que milloren la situació d’aquestes vivendes i es poden beneficiar d’ajudes procedents de fons europeus.

Aquesta reunió va ser sol·licitada per l’Ajuntament de Manises amb l’objectiu d’analitzar detalladament la situació de degradació i perillositat en què es troba una part important dels habitatges del barri de Santa Fèlix i les possibles solucions conjuntes que es puguen dur a terme.

El alcalde de Manises y el conseller de Vivienda avanzan en posibles soluciones a las viviendas de Santa Félix

• También han visitado las obras de la plaza del Dos de Maig

Manises, 30 de marzo de 2022.
El alcalde de Manises, Jesús Borràs, miembros del equipo de gobierno y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, han mantenido hoy una reunión en el Ayuntamiento para avanzar de manera conjunta en un programa integral para el barrio manisero de Santa Félix. También han visitado las obras de la plaza del Dos de Maig, que cuentan con financiación de la Generalitat.

En la reunión, en la que en primer lugar el conseller ha firmado en el Libro de Oro del Ayuntamiento, también han estado presentes los concejales de Vivienda, Carles López, Urbanismo, Rafael Mercader y Patrimonio, Àngel Mora, así como la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcarraga, y el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio.

Posteriormente han visitado las obras que se están realizando en la plaza del Dos de Maig, que han contado en dos años con 265.000 euros de financiación por parte de la Conselleria. Esta actuación urbana incluye la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética, la priorización de la movilidad no motorizada, la mejora de la accesibilidad y la renaturalización de las infraestructuras verdes.

La reurbanización de la plaza resulta necesaria para integrarla en el entorno y dotarla de las funciones sociales adecuadas al emplazamiento que ocupa. Para ello se ha ejecutado una plaza con una funcionalidad más equilibrada y con mejores niveles de integración paisajística.

Después, la comitiva ha hecho un recorrido por el barrio de Santa Félix, donde el alcalde de Manises, Jesús Borràs, ha explicado que hace más de una década se hizo una actuación de mejora de la mitad del barrio, pero la otra mitad aún está pendiente. Por eso ha trasladado a los representantes de la Conselleria la necesidad de estudiar actuaciones que mejoren la situación de estas viviendas y se puedan beneficiar de ayudas procedentes de fondos europeos.

Esta reunión fue solicitada por el Ayuntamiento de Manises con el objetivo de analizar detalladamente la situación de degradación y de peligrosidad qne que se encuentra una parte importante de las viviendas del Barrio de Santa Félix y las posibles soluciones conjuntas que se puedan llevara cabo.

Posibles soluciones a las viviendas de Santa Félix

Posibles soluciones a las viviendas de Santa Félix

Posibles soluciones a las viviendas de Santa Félix


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies