El Ayuntamiento de Manises afronta nuevamente la mala gestión del Partido Popular

L’Ajuntament de Manises fa front novament a la mala gestió del Partit Popular

• Un error de milions d’euros que pot comprometre la gestió del consistori maniser i se sumen a les sentències rebudes durant els últims anys

Manises, 28 de març de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha rebut una nova sentència en contra com a conseqüència directa de la mala gestió del Partit Popular a Manises. Concretament, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat  la resolució del 29 de setembre del 2006 de la Conselleria de Territori i Habitatge, que declarava definitivament aprovada l’homologació i el pla de reforma interior del barri dels Obradors del Pla General de Manises, un altre possible gran deute sobre els terrenys de l’actual Hospital de Manises.

Amb aquesta sentència es continuen sumant milions d’euros bloquejats per a pagar la ruïnosa gestió dels populars manisers durant el seu mandat. Des del 2015, amb l’arribada del nou govern a Manises, s’hi acumulen els 9 milions d’euros del pàrquing de Sant Gaietà, ja pagats; vora 500.000 euros de la urbanització de Sant Jeroni, també pagats; 3 milions d’euros en expropiacions (l’Ajuntament adquiria terrenys per a fer la ronda Nord i la Ciutat de l’Oci i l’Esport, sense pagar-los, ‒ara els està pagant el consistori maniser‒), sense oblidar les expropiacions pendents de pagar (inicialment, a càrrec del Gran Manises), que pujaran a més dels 3 milions, que ja s’han pagat.

    Antecedents:
L’Ajuntament de Manises es va comprometre el 24 d’octubre del 2005 a cedir a la Generalitat els terrenys on es va construir l’actual Hospital de Manises, sense pagar a les persones que hi tenien propietats i donant-los-en l’aprofitament al PAI dels Obradors-Montepío (zona de darrere del mercat dels Filtres), actuació que ara s’anul·la.

El TSJCV sentencia que el sòl destinat a la reserva dotacional per a la construcció de l’Hospital de Manises tenia la classificació de sòl no urbanitzable, tenint en compte que, en realitat, el pla especial l’havia classificat com a urbanitzable, de manera que no es podien incloure en el PAI dels Obradors-Montepío, que era zona urbana, industrial i artesanal. L’Ajuntament i la Generalitat recorreran en contra de la sentència, que no és ferma, i esperen que no siga ratificada.

De moment, l’Ajuntament de Manises ha hagut de paralitzar el procés de cobrament de quotes d’urbanització a les persones que hi tenen propietats, atés que la sentència deixa clar que no ni hauria la cobertura necessària per a aprovar-se.

Els serveis tècnics del consistori maniser estan analitzant la decisió i treballen en el recurs, per a evitar les desastroses conseqüències que se’n derivarien per a l’Ajuntament en cas  que la sentència fora definitiva.

Si s’hagueren de pagar els terrenys de l’hospital i refer tot el procés de quotes d’urbanització, estaríem parlant de molts milions més d’euros que hauria de pagar l’Ajuntament, és a dir, que es pagaria de manera indirecta entre tota la ciutadania. Els manisers i maniseres són els principals afectats per aquesta nefasta gestió, ja que es comprometen molts milions d’euros per a pagar a un deute que no es poden gastar en les necessitats de la localitat. Des del 2015, ja s’han destinat més de 12 milions d’euros del pressupost municipal al pagament de les errades heretades de la nefasta gestió del Partit Popular de Manises.

El Ayuntamiento de Manises afronta nuevamente la mala gestión del Partido Popular

• Millones de euros que pueden comprometer la gestión del consistorio manisero y se suman a las sentencias recibidas durante los últimos años

Manises, 28 de marzo de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha recibido una nueva sentencia en contra del consistorio manisero como consecuencia directa de la mala gestión del Partido Popular en Manises. Concretamente, el TSJCV ha anulado la resolución del  29/09/2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que declaraba definitivamente aprobada la homologación y plan de reforma interior del Barrio de Obradors del Plan General de Manises, otra posible gran duda por esta sentencia sobre los terrenos del actual Hospital de Manises.

Con esta sentencia continuamos sumando millones de euros bloqueados para pagar la ruinosa gestión de los populares maniseros durante su mandato. Desde 2015, con la llegada del nuevo gobierno a Manises, recordamos los 9 millones de euros del parking de San Cayetano ya pagados, cerca de 500.000 euros de la urbanización de San Jerónimo también pagados, 3 millones de euros en expropiaciones (el ayuntamiento adquiría terrenos para hacer la ronda Norte y la Ciudad del Ocio y el Deporte, sin pagarlos -ahora lo está pagando el consistorio manisero-). Sin olvidar las expropiaciones pendientes de pagar (inicialmente a cargo de Gran Manises9, que incrementarán en mucho los 3 millones que ya se han  pagado.

    Antecedentes:
El Ayuntamiento de Manises se comprometió el 24/10/2005 en ceder a la Generalitat los terrenos donde se construyó el actual Hospital de Manises, sin haber pagado a los propietarios, y dándoles el aprovechamiento en el PAI de Obradors-Montepío (zona de detrás del mercado Los Filtros), actuación que ahora se anula.

El TSJCV sentencia que el suelo destinado a la reserva dotacional para la implantación del Hospital de Manises tenía la clasificación de suelo no urbanizable, cuando en realidad el plan especial lo había clasificado como urbanizable, de forma que no se podían incluir en el PAI de Obradors-Montepío, que era zona urbana, industrial y artesanal. La sentencia, que no es firme, hace que el Ayuntamiento y la Generalitat vayan a recurrir, esperando que no sea ratificada.

De momento, el Ayuntamiento de Manises ha tenido que paralizar el proceso de cobro de cuotas de urbanización a los propietarios, pues la sentencia deja claro que no habría la cobertura necesaria para su aprobación.

Los servicios técnicos del consistorio manisero están analizando la sentencia y trabajando en el recurso, para evitar las desastrosas consecuencias que se derivarían para el Ayuntamiento, en caso de que la sentencia fuera firme.

Si se tuvieran que pagar los terrenos del hospital, y rehacer todo el proceso de cuotas de urbanización, estaríamos hablando de muchos millones más de euros que tendría que pagar el Ayuntamiento, es decir, que se pagaría de manera directa entre toda la ciudadanía. Los maniseros y maniseras son los principales afectados por esta nefasta gestión, ya que se comprometen muchos millones de euros a una deuda que no puede ser gastada en mejorar las necesidades de la localidad. Desde 2015 ya se han destinado más de12 millones de euros del presupuesto municipal al pago de las pifias heredadas de la nefasta gestión del Partido Popular de Manises.

El Ayuntamiento de Manises afronta nuevamente la mala gestión del Partido Popular


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies