El Ayuntamiento de Manises aprueba el Plan Joven 2022-2027

L’Ajuntament de Manises aprova el Pla Jove 2022-2027

• El document té com a objectiu la millora de l’atenció a aquest col·lectiu

Manises, 17 d'octubre de 2022.
Manises ha aprovat el seu Pla Jove 2022-2027, un document que té com a objectiu la millora de les polítiques municipals adreçades a aquest col·lectiu i que es va aprovar en el ple del mes de setembre.

La regidora de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Manises, Amparo Martínez, ha destacat que aquest pla “és una eina molt útil per tal de posar en marxa polítiques de joventut ajustades a la realitat, ja que s’ha comptat amb la participació dels col·lectius joves per a elaborar-lo”. “D’aquesta manera es garanteix l’èxit i l’eficàcia en la millora de la vida de la població jove”, ha afegit la regidora.

L’objectiu principal d’aquest pla consisteix a ordenar la tasca de diagnòstic i planificació de les intervencions que es fan des de l’Ajuntament amb les persones joves del municipi, i dotar-les d’instruments que marquen una línia de treball continuat. També té com a finalitat detectar noves necessitats d’intervenció d’acord amb les demandes detectades de l’anàlisi de la realitat.

Alguns dels eixos que s’han mostrat amb aquest diagnòstic són: facilitar experiències que permeten la futura integració laboral de les persones joves i la seua emancipació habitacional, millorar la socialització presencial i saludable en el seu temps d’oci, educar en habilitats per a la vida i possibilitar la implicació de la joventut en la millora del seu municipi.

En el desenvolupament del Pla s'ha involucrat a tots els agents implicats en l'àmbit de la joventut per a intentar donar resposta a totes la inquietuds i necessitats que tenen, sense perdre de vista el consens autonòmic al voltant de la necessitat de planificar i municipalitzar les polítiques de joventut.

L'Ajuntament és conscient de la importància de l'atenció a la gent jove de Manises, una població que suposa el 21,3% del total de 31.000 habitants que té el municipi. Per tal de poder implementar aquestes polítiques, era necessari detectar les seues necessitats, demandes i preocupacions, motiu pel qual s’ha comptat amb la col·laboració d’associacions i grups de joves. Així, el Pla s’ha elaborat d’acord amb una anàlisi de la realitat. Per a fer-ho, s’ha consultat més de 600 persones, mitjançant formularis de preguntes obertes, entre joves de diferents edats i personal que hi treballa.

El Ayuntamiento de Manises aprueba el Plan Joven 2022-2027

• El documento tiene como objetivo la mejora de la atención a este colectivo

Manises, 17 de octubre de 2022.
Manises ha aprobado su Plan Joven 2022-2027, un documento que tiene como objetivo la mejora de las políticas municipales dirigidas a este colectivo y que se aprobó en el pleno del mes de septiembre.

La concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Manises, Amparo Martínez, ha destacado que este plan “es una herramienta muy útil para poner en marcha políticas de juventud ajustadas a la realidad, puesto que se ha contado con la participación de los colectivos jóvenes para elaborarlo”. “De este modo se garantiza el éxito y la eficacia en la mejora de la vida de la población joven”, ha añadido la concejala.

El objetivo principal de este plan consiste en ordenar la tarea de diagnóstico y planificación de las intervenciones que se hacen desde el Ayuntamiento con las personas jóvenes del municipio, y dotarlas de instrumentos que marcan una línea de trabajo continuado. También tiene como finalidad detectar nuevas necesidades de intervención de acuerdo con las demandas detectadas del análisis de la realidad.

Algunos de los ejes que se han mostrado con este diagnóstico son: facilitar experiencias que permiten la futura integración laboral de las personas jóvenes y su emancipación habitacional, mejorar la socialización presencial y saludable en su tiempo de ocio, educar en habilidades para la vida y posibilitar la implicación de la juventud en la mejora de su municipio.

En el desarrollo del Plan se ha involucrado a todos los agentes implicados en el ámbito de la juventud para intentar dar respuesta a todas la inquietudes y necesidades que tienen, sin perder de vista el consenso autonómico alrededor de la necesidad de planificar y municipalizar las políticas de juventud.

El Ayuntamiento es consciente de la importancia de la atención a la gente joven de Manises, una población que supone el 21,3% del total de 31.000 habitantes que tiene el municipio. Para poder implementar estas políticas, era necesario detectar sus necesidades, demandas y preocupaciones, motivo por el cual se ha contado con la colaboración de asociaciones y grupos de jóvenes. Así, el Plan se ha elaborado de acuerdo con un análisis de la realidad. Para hacerlo, se ha consultado más de 600 personas, mediante formularios de preguntas abiertas, entre jóvenes de diferentes edades y personal que trabaja con ellos y ellas.

Plan Joven 2022-2027


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies