El Ayuntamiento de Manises aprueba una moción para instar a los bancos a mejorar el servicio

L’Ajuntament de Manises aprova una moció per a instar als bancs a millorar el servei

• L’escrit es va aprovar, amb l’únic vot en contra del regidor de Vox, en la sessió plenària de febrer que va tindre lloc el dijous dia 24

Manises, 28 de febrer de 2022.
El Ple de l’Ajuntament de Manises ha aprovat una moció per a sol·licitar a les entitats bancàries i altres organismes la millora dels serveis per a la ciutadania en general, i per a la gent major i amb diversitat funcional en particular.

La moció va ser presentada pels grups municipals APM-Compromís, PSPV-PSOE i Podem i es van incloure algunes aportacions de les mocions de PP i Ciutadans. Es va aprovar per 20 vots a favor i el vot en contra del regidor de Vox, en la sessió plenària que va tindre lloc el passat dijous dia 24.

El text exposa que la prestació i la qualitat dels serveis bancaris presencials a la població s’han reduït de forma extraordinària, i constata que aquesta disminució afecta especialment a la gent major i a les persones amb diversitat funcional, que veuen els seus drets vulnerats per la dificultat d’accedir a la digitalització i pel tancament de sucursals, que els obliga a fer desplaçaments més llargs.
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Manises insta les entitats bancàries perquè oferisquen atenció personalitzada en la finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes al públic i que no cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció, així com que els productes financers que s’oferisquen siguen transparents i comprensibles. Igualment, sol·licita la reobertura de les oficines bancàries tancades i la promoció de la instal·lació de més caixers automàtics.

Per una altra banda, la moció, que expressa el seu suport als treballadors i treballadores del sector en defensa de l’ocupació, demana als poders públics que legislen i regulen una normativa bancària més justa i solidària.

Així, insten al Govern de l’Estat a continuar potenciant un ecosistema digital per a enfortir les competències digitals de les persones majors, i a la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) perquè es pose en marxa d’un pla de servei rural financer en aquelles entitats que no disposen d’una oficina bancària ni d’atenció presencial.

El Ayuntamiento de Manises aprueba una moción para instar a los bancos a mejorar el servicio

• El escrito se aprobó, con el único voto en contra del concejal de Vox, en la sesión plenaria de febrero que se celebró el jueves día 24

Manises, 28 de febrero de 2022.
El Pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado una moción para solicitar a las entidades bancarias y otros organismos la mejora de los servicios para la ciudadanía en general, y para las personas mayores y con diversidad funcional en particular.

La moción fue presentada por los grupos municipales APM-Compromís, PSPV-PSOE y Podemos y se incluyeron algunas aportaciones de las mociones de PP y Ciudadanos. Se aprobó por 20 votos a favor y el voto en contra del concejal de Vox, en la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado jueves.

El texto expone que la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales a la población se han reducido de forma extraordinaria y constata que esta disminución afecta especialmente a las personas mayores y con diversidad funcional, que ven sus derechos vulnerados por la dificultad de acceder a la digitalización y por el cierre de sucursales, que les obliga a hacer desplazamientos más largos.

Es por ello que el Pleno del Ayuntamiento de Manises insta a las entidades bancarias a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público y que no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención, así como que los productos financieros que se ofrezcan san transparentes y comprensibles. Igualmente solicita la reapertura de las oficinas bancarias cerradas y promover la instalación de más cajeros automáticos

Por otra parte, la moción, que expresa su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector en defensa del empleo, pide a los poderes públicos que legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria.

Así, insisten al Gobierno del Estado a continuar potenciando un ecosistema digital para fortalecer las competencias digitales de las personas mayores, y la la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a la puesta en marcha de un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial.

Sesión Pleno 24-02-2022 Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies