El Ayuntamiento de Manises dona 22 ordenadores a asociaciones

L’Ajuntament de Manises dona 22 ordinadors a associacions

• Els equips informàtics ja no són adequats per a les tasques per a les quals van ser adquirits

Manises, 5 de maig de 2022.
L’Ajuntament de Manises donarà a diferents associacions 22 ordinadors que ja no són adequats per a les tasques per a les quals van ser adquirits. L’acord de cessió es va aprovar en sessió plenària per unanimitat de tots els grups.

El regidor de Modernització i TIC de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha assenyalat que “els últims anys, la Regidoria ha fet un gran esforç per renovar la majoria dels equips municipals perquè les tecnologies canvien ràpidament i és necessari poder disposar de material al més actual possible per a donar un bon servei a la ciutadania”. “Amb aquesta iniciativa es compleix un doble objectiu: per una banda, donar una segona vida als equips informàtics que encara es poden fer servir, i per una altra, facilitar a les entitats i associacions l’accés a aquest material sense cap cost”, ha afegit el regidor.

La proposta d’acord especifica que un informe emés per la tècnica d’Informàtica assenyala que, tenint en compte que els equips es compraren el 2009 i 2010, estan amortitzats. Els ordinadors ja no es poden usar amb la finalitat per a la qual es van preveure originalment. Per això, es donaren de baixa de l’inventari municipal de béns; però encara es poden aprofitar per a altres usos.

És per això que s’ha aprovat cedir a 16 associacions 22 equips informàtics complets, amb la condició que els utilitzen per a dur a terme les funcions a què es dedica cada una.

Les entitats que els rebran són els clubs de Bàdminton i Bàsquet Ceràmica; les associacions de famílies de l’alumnat (AFA) dels col·legis Joan Fuster i Félix Rodríguez de la Fuente; les falles Manises, El Carme, Barri de Sant Francesc i Plaça del Mercat; l’Associació de Veïns Montemayor, Fundació Moviment Ciutadà; Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses 21 i 127 de Paterna; Butoni Films i les associacions Festival Internacional de Música (FIM), d’Innovació Empresarial i Junts Compartint Somnis.

Pròximament s’habilitarà a la seu electrònica https://manises.sedipualba.es/ un nou període de sol·licitud per tal de donar la possibilitat a altres associacions o col·lectius de rebre un d’aquests equips informàtics.

El Ayuntamiento de Manises dona 22 ordenadores a asociaciones

• Los equipos informáticos ya no son adecuados para las tareas para las que fueron adquiridos

Manises, 5 de mayo de 2022.
El Ayuntamiento de Manises donará a diferentes asociaciones 22 ordenadores que ya no son adecuados para las tareas para las cuales fueron adquiridos. El acuerdo de cesión se aprobó en sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos.

El regidor de Modernización y TIC del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, ha señalado que “los últimos años, la Concejalía ha hecho un gran esfuerzo para renovar la mayoría de los equipos municipales porque las tecnologías cambian rápidamente y es necesario poder disponer de material lo más actual posible para dar un buen servicio a la ciudadanía”. “Con esta iniciativa se cumple un doble objetivo: por un lado, dar una segunda vida a los equipos informáticos que todavía se pueden usar, y por otra, facilitar a las entidades y asociaciones el acceso a este material sin ningún coste”, ha añadido el regidor.

La propuesta de acuerdo especifica que un informe emitido por la técnica de Informática señala que, teniendo en cuenta que los equipos se compraron en 2009 y 2010, están amortizados. Los ordenadores ya no se pueden usar con la finalidad para la cual se previeron originalmente, por eso se dieron de baja del inventario municipal de bienes; pero todavía se pueden aprovechar para otros usos.

Es por eso que se ha aprobado ceder a 16 asociaciones 22 equipos informáticos completos, con la condición que los utilizan para llevar a cabo las funciones a que se dedica cada una.

Las entidades que los recibirán son los clubes de Bádminton y Baloncesto Cerámica; las asociaciones de familias del alumnado (AFA) de los colegios Joan Fuster i Félix Rodríguez de la Fuente; las fallas Manises, Carme, Barrio de Sant Francesc y Plaza del Mercat; la Asociación de Vecinos Montemayor, Fundación Movimiento Ciudadano; Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas 21 y 127 de Paterna; Butoni Films y las asociaciones Festival Internacional de Música (FIM), de Innovación Empresarial y Juntos Compartiendo Sueños.

Próximamente se habilitará en la sede electrónica https://manises.sedipualba.es/ un nuevo periodo de solicitud para dar la posibilidad a otras asociaciones o colectivos de recibir uno de estos equipos informáticos.

Donación de 22 ordenadores desde el Ayuntamiento de Manises
Donación 16 ordenadores


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies