El Ayuntamiento de Manises fortalece el movimiento asociativo del municipio

L’Ajuntament de Manises enforteix el moviment associatiu del municipi


Manises, 10 de març de 2023.
L’Ajuntament de Manises posa en marxa diverses activitats formatives per enfortir el moviment associatiu del municipi. Les accions, a càrrec de la Fundació Horta Sud, permetran a les associacions familiaritzar-se amb les xarxes socials i conéixer-les per adaptar els missatges i comunicacions, així com eines per a donar forma als projectes.

“Continuem dotant a les nostres associaccions d’eines per facilitar la seua tasca associativa ja que és essencial per tal d’enfortir i ampliar el nostre teixit associatiu”, ha afirmat la regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps.

L’Ajuntament de Manises, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, oferirà durant els pròxims mesos diverses activitats d’acompanyament gratuïtes per associacions. Amb la finalitat de dotar-les dels recursos necessaris per donar resposta a les seues demandes i dubtes més freqüents, Manises ha programat dues formacions i dues assessories presencials.

El pròxim dilluns 13 de març tindrà lloc el curs d’iniciació a les xarxes socials a les 17.30 hores a la sala multiusos del centre municipal de joventut situat al carrer Francisco Valldecabres. Amb aquesta formació, les associacions participants coneixeran les principals xarxes socials i eines de creació de contingut.

Al mes de juny hi haurà una altra sessió formativa destinada a donar eines per aprendre a dissenyar un projecte, facilitant eines de planificació bàsiques. Aquesta serà el dia 20 de juny, a les 17.30 hores a la mateixa sala que l’anterior formació.

Així mateix, les associacions que ho desitgen podran assistir al servei d’assessorament individualitzat, on tindran l’oportunitat de resoldre problemes concrets de la gestió diària de la seua entitat, ja siguen d’índole legal, fiscal, comptable o laboral. A Manises tindran disponible aquestes assessories presencials el 18 d’abril i el 26 de setembre.

Per poder assistir als cursos programats, les associacions han d’inscriure’s gratuïtament a través de l’aplicació associacions.org/app/accio, o bé telefònicament al 961 55 32 27. Per reservar cita pel servei d’assessorament individual, les associacions que ho desitgen han de contactar amb el Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manises a través de participa@manises.es o del telèfon 96 154 51 16.

El Ayuntamiento de Manises fortalece el movimiento asociativo del municipio

Manises, 10 de marzo de 2023. El Ayuntamiento de Manises pone en marcha varias actividades formativas para fortalecer el movimiento asociativo del municipio. Las acciones, a cargo de la Fundación Huerta Sur, permitirán a las asociaciones familiarizarse con las redes sociales y conocerlas para adaptar los mensajes y comunicaciones, así como herramientas para dar forma a los proyectos.

“Continuamos dotando a nuestras asociaciones de herramientas para facilitar su tarea asociativa puesto que es esencial para fortalecer y ampliar nuestro tejido asociativo”, ha afirmado la regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps.

El Ayuntamiento de Manises, con la colaboración de la Fundación Horta Sud, ofrecerá durante los próximos meses varias actividades de acompañamiento gratuitas para asociaciones. Con el fin de dotarlas de los recursos necesarios para dar respuesta a sus demandas y dudas más frecuentes, Manises ha programado dos formaciones y dos asesorías presenciales.

El próximo lunes 13 de marzo tendrá lugar el curso de iniciación en las redes sociales a las 17.30 horas en la sala multiusos del centro municipal de juventud situado en la calle Francisco Valldecabres. Con esta formación, las asociaciones participantes conocerán las principales redes sociales y herramientas de creación de contenido.

En el mes de junio habrá otra sesión formativa destinada a dar herramientas para aprender a diseñar un proyecto, facilitando herramientas de planificación básicas. Esta será el día 20 de junio, a las 17.30 horas en la misma sala que la anterior formación.

Así mismo, las asociaciones que lo deseen podrán asistir al servicio de asesoramiento individualizado, donde tendrán la oportunidad de resolver problemas concretos de la gestión diaria de su entidad, ya sean de índole legal, fiscal, contable o laboral. En Manises tendrán disponible estas asesorías presenciales el 18 de abril y el 26 de septiembre.

Para poder asistir en los cursos programados, las asociaciones tienen que inscribirse gratuitamente a través de la aplicación associacions.org/app/accio, o bien telefónicamente al 961 55 32 27. Para reservar cita para el servicio de asesoramiento individual, las asociaciones que lo desean tienen que contactar con el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Manises a través de participa@manises.es o del teléfono 96 154 51 16.

Movimiento asociativo en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies