El Ayuntamiento de Manises informa al vecindario sobre el avance de las obras de la N220

L’Ajuntament de Manises informa el veïnat sobre l’avanç de les obres de l’N220

•    La proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana unificarà els carrers de la ciutat que fins ara estan separats per la carretera
•    A l’assemblea informativa s’explicà la inclusió de zones esportives, parcs infantils, jardins i carril bici sobre plataforma de l’N-220

Manises, 1 de desembre de 2022.
L’Ajuntament de Manises va celebrar ahir una assemblea ciutadana informativa al saló d’actes de l’Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises per tal d’informar al veïnat de l’estat i l’avanç de les obres relatives a l’ampliació de l’N220 al seu pas per Manises.

Les obres de duplicació de la calçada de l’N-220 d’accés a l’aeroport de Manises inclouran la integració paisatgística de la part superior de l’actual carretera amb zones esportives, parcs infantils, jardins urbans i un carril bici, així com la unificació dels carrers de la ciutat que fins ara estan separats.

Amb aquesta intervenció es crea una plataforma única que permeabilitza l’espai urbà, creant un pulmó verd i una zona d’esplai. A més, millora l’accessibilitat per a vianants i connecta directament el barri de Sant Francesc i Alameda Park amb la resta de la ciutat, ja que actualment la carretera suposa una barrera.

Des de l’Ajuntament de Manises s’ha insistit al Ministeri en que el projecte de reurbanització de la part superior de la carretera havia de retornar aquesta zona a la ciutadania de Manises i reunificar els barris que actualment estan partits per la via, per a la qual cosa s’han mantingut reunions constants amb els equips tècnics per tal d’adaptar el projecte a les necessitats de la ciutat.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que du a terme l’obra, ha redactat també aquest projecte d’integració separat de l’obra civil i en el qual han participat equips tècnics especialitzats.

La intervenció té el doble objectiu d’urbanitzar la part superior del túnel, connectant els carrers de Manises que actualment estan tallats per l’N-220, i millorar l’àmbit del Parc Natural del Túria, on es plantaran espècies autòctones, s'eliminaran espècies invasores a l'entorn de les obres i es prendran mesures contra l'erosió de talussos i marges.

A l’assemblea celebrada ahir, una volta explicades les novetats del projecte i la calendarització de les pròximes actuacions, es va donar pas a un torn de paraula per als veïns i veïnes allí presents amb la finalitat de resoldre els seus dubtes.

El Ayuntamiento de Manises informa al vecindario sobre el avance de las obras de la N220

 • La propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana unificará las calles de la ciudad que hasta ahora están separados por la carretera
 • En la asamblea informativa se explicó la inclusión de zonas deportivas, parques infantiles, jardines y carril bici sobre plataforma de la N-220

Manises, 1 de diciembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises celebró ayer una asamblea ciudadana informativa en el salón de actos de la Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises para comunicar al vecindario el estado y el avance de las obras relativas a la ampliación de la N220 a su paso por Manises.

Las obras de duplicación de la calzada de la N-220 de acceso al aeropuerto de Manises incluirán la integración paisajística de la parte superior de la actual carretera con zonas deportivas, parques infantiles, jardines urbanos y un carril bici, así como la unificación de las calles de la ciudad que hasta ahora están separados.

Con esta intervención se crea una plataforma única que permeabiliza el espacio urbano, creando un pulmón verde y una zona de esparcimiento. Además, mejora la accesibilidad para peatones y conecta directamente el barrio de San Francisco y Alameda con el resto de la ciudad, ya que actualmente la carretera supone una barrera.

Desde el Ayuntamiento de Manises se ha insistido al Ministerio en que el proyecto de reurbanización de la parte superior de la carretera tenía que devolver esta zona a la ciudadanía de Manises y reunificar los barrios que actualmente están partidos por la vía, para lo cual se han mantenido reuniones constantes con los técnicos para adaptar el proyecto a las necesidades de la ciudad.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lleva a cabo la obra, ha redactado también este proyecto de integración separado de la obra civil y en el cual han participado equipos técnicos especializados.

Tiene el doble objetivo de urbanizar la parte superior del túnel, conectando las calles de Manises que actualmente están cortadas por la N-220, y mejorar el ámbito del Parque Natural del Turia, donde se plantarán especies autóctonas, se eliminarán especies invasoras en el entorno de las obras y se tomarán medidas contra la erosión de taludes y márgenes.

En la asamblea celebrada ayer, una vez explicadas las novedades del proyecto y la calendarización de las próximas actuaciones, se dio un turno de palabra para los vecinos y vecinas allí presentes con el fin de resolver sus dudas.

Asamblea obras N-220

Asamblea N-220

Obras N-220

Obras N-220


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies