El Ayuntamiento de Manises pide la declaración de zona catastrófica

L'Ajuntament de Manises demana la declaració de zona catastròfica

 • S'inicien els tràmits per a sol·licitar la declaració de zona catastròfica després dels danys provocats per la DANA dels dies 11 i 12 de novembre de 2022
 • S'habilita un telèfon per a informació a la ciutadania afectada pel temporal

Manises, 14 de novembre de 2022.
L'Ajuntament de Manises, després de les pluges torrencials registrades el passat cap de setmana en la localitat, sol·licita la declaració de zona catastròfica, actualment denominada «zona afectada greument per una emergència de protecció civil», segons recull el art.23 de la Llei 17/2015 de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.

Aquesta declaració suposa obrir la porta tant ajudes econòmiques a particulars per danys en habitatges i estris de primera necessitat com a empreses que s'hagen vist afectades de manera greu per les destrosses. A més, habilita compensacions als ajuntaments per despeses derivades d'actuacions inajornables i danys en infraestructures públiques.

S'han dirigit diverses sol·licituds d'ajudes de reparació; d'una banda, a la Delegació de Govern i, d’altra, a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública amb la finalitat que s'inicien de manera immediata les actuacions per a pal·liar els danys ocasionats.

L'aprovació de la declaració de zona catastròfica depén del govern central, no obstant això, no podem deixar passar l'oportunitat de posar de manifest que el nostre municipi ha sigut assotat per les pluges torrencials de manera important i són nombroses les destrosses produïdes per l'acumulació d'aigua. Caiguda d'arbres i murs, deterioració de mobiliari urbà, goteres, destrosses en edificis municipals i habitatges particulars; entre altres. Afortunadament no hem hagut de lamentar danys personals.

A més a més, l'Ajuntament de Manises ha posat en marxa un servei d'atenció telefònic a fi d'informar les persones afectades per la DANA. El telèfon és el 661 210 434 o el 96 154 51 16 (extensió 7015). En cas de no poder contactar-hi telefònicament, es brinda la possibilitat d'escriure la consulta a través del correu electrònic dana@manises.es

El Ayuntamiento de Manises pide la declaración de zona catastrófica

    • Se inician los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica tras los daños provocados por la DANA de los días 11 y 12 de noviembre de 2022
    • Se habilita un teléfono para información a la ciudadanía afectada por el temporal

Manises, 14 de noviembre de 2022.
El Ayuntamiento de Manises, tras las lluvias torrenciales registradas el pasado fin de semana en la localidad, solicita la declaración de zona catastrófica, actualmente denominada «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», según recoge el art.23 de la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Esta declaración supone abrir la puerta tanto ayudas económicas a particulares por daños en viviendas y enseres de primera necesidad como a empresas que se hayan visto afectadas de forma grave por los destrozos. Además, habilita compensaciones a los ayuntamientos por gastos derivados de actuaciones inaplazables y daños en infraestructuras públicas.

Se han dirigido diversas solicitudes de ayudas de reparación; por un lado, a la Delegación de Gobierno y, por otro, a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública con la finalidad de que se inicien de forma inmediata las actuaciones para paliar los daños ocasionados.

La aprobación de la declaración de zona catastrófica depende del gobierno central, sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad de poner de manifiesto que nuestro municipio ha sido azotado por las lluvias torrenciales de forma importante y son numerosos los destrozos producidos por la acumulación de agua. Caída de árboles y muros, deterioro de mobiliario urbano, goteras, destrozos en edificios municipales y viviendas particulares; entre otros. Afortunadamente, tras este episodio, no hemos tenido que lamentar daños personales.

Además, el Ayuntamiento de Manises ha puesto en marcha un servicio de atención telefónico a fin de informar a las personas afectadas por la DANA. El teléfono es el 661 210 434 o el 96 154 51 16 (extensión 7015). En caso de no poder contactar telefónicamente, se brinda la posibilidad de escribir la consulta a través del correo electrónico dana@manises.es

Teléfonos Atención Ciudadana por la DANA

Foto efectos DANA 11 y 12 de Noviembre


ARCHIVOS DE DESCARGA:
Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies