El Ayuntamiento de Manises se suma como socio a dos proyectos europeos

L’Ajuntament de Manises se suma com a soci a dos projectes europeus

• La duració de les dues actuacions serà de dos anys

Manises, 31 de març de 2022.
L’Ajuntament de Manises se suma com a soci a dos projectes europeus que es desenvoluparan durant dos anys i que tractaran la promoció cultural i la integració de persones immigrants.

L’alcalde de Manises i responsable de Projectes Europeus, Jesús Borràs, ha destacat la importància de participar en aquests projectes europeus “que  serviran per a situar Manises a nivell internacional, una actuació més per mirar a Europa com a un punt de referència”.

El primer dels projectes, denominat ThisPlaced, s’emmarca dins de Creative Europe Programme (CEP) i té un pressupost total de prop de 200.000 euros. El seu objectiu és redescobrir els paisatges i la identitat de les regions culturals perifèriques de la Unió Europea. Està liderat per la Fondazione Marche Cultura d’Itàlia i són socis, a banda de l’Ajuntament de Manises, la Fundació Cultura Nova de Sèrbia i la Fundació Ochrony Krojobrazu de Polònia.

Entre els objectius del projecte es troba establir una xarxa transnacional per a la creació de metodologies comunes de promoció cultural; una reforma col·laborativa d’identitats regionals a través d’iniciatives participatives i una formació transnacional; la cocreació i circulació d’imagineria cultural, creativa i artística amb residències artístiques, i el Festival de Desplaçats.

L’altre projecte s'engloba dins del programa Erasmus+ i s’anomena Take action in integration. Té un pressupost de 60.000 euros i està liderat per Fundacja Cooperacja de Polònia amb la col·laboració de Eurospeak Limited d’Irlanda i Tou.Play d’Itàlia, a més de Manises.

Aquesta iniciativa tracta de combatre la discriminació dels grups minoritaris més perjudicats per la immigració millorant les habilitats del personal docent de persones adultes amb l’objectiu de reduir la discriminació i qualsevol conducta contrària als drets humans.

Aquests dos projectes en què l’Ajuntament de Manises participa com a soci se sumen a UParticipate, liderat pel consistori maniser i que disposa d’un pressupost de 148.000 euros per tal d’actuar a afavorir la inclusió de les minories ètniques.

El Ayuntamiento de Manises se suma como socio a dos proyectos europeos

• La duración de ambas actuaciones será de dos años

Manises, 31 de marzo de 2022.
El Ayuntamiento de Manises se suma como socio a dos proyectos europeos que se desarrollarán durante dos años y que tratarán la promoción cultural y la integración de personas inmigrantes.

El alcalde de Manises y responsable de Proyectos Europeos, Jesús Borràs, ha destacado la importancia de participar en estos proyectos “que servirán para situar a Manises a nivel internacional, una actuación más para mirar a Europa como punto de referencia”.

El primero de los proyectos, denominado ThisPlaced, se enmarca dentro de Creative Europe Programme (CEP) y tiene un presupuesto total de cerca de 200.000 euros. Su objetivo es redescubrir los paisajes y la identidad de las regiones culturales periféricas de la Unión Europea. Está liderado por la Fondazione Marche Cultura de Italia y son socios, además del Ayuntamiento de Manises, la Fundación Cultura Nova de Serbia y la Fundación Ochrony Krojobrazu de Polonia.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra establecer una red transnacional para la creación de metodologías comunes de promoción cultural, una reforma colaborativa de identidades regionales a través de iniciativas participativas y una formación transnacional, y la cocreación y circulación de imaginería cultural, creativa y artística con residencias artísticas, y el Festival de Desplazados.

El otro proyecto se engloba dentro del programa Erasmus+ y se titula Take action in integration. Tiene un presupuesto de 60.000 euros y está liderado por Fundacja Cooperacja de Polonia con la colaboración de Eurospeak Limited de Irlanda y Tou.Play de Italia, además de Manises.

Esta iniciativa trata de combatir la discriminación de los grupos minoritarios más perjudicados por la inmigración mejorando las habilidades de los trabajadores de la educación para adultos con el objetivo de reducir la discriminación y cualquier conducta contraria a los derechos humanos.

Estos dos proyectos en que el Ayuntamiento de Manises participa como socio se suman a UParticipate, liderado por el consistorio manisero y que cuenta con un presupuesto de 148.000 para actuar en favorecer la inclusión de las minorías étnicas.

El Ayuntamiento de Manises se suma como socio a dos proyectos europeos


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies