El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto de remodelación de la piscina cubierta

L’Ajuntament licita la redacció del projecte de remodelació  de la piscina coberta

• Permetrà reconstruir-ne una de nova després de les deficiències que arrossega la instal·lació des que es va inaugurar

Manises, 10 de febrer de 2022.
L’Ajuntament de Manises ha licitat la redacció del projecte de remodelació de la piscina coberta, de manera que es puga  reconstruir i reobrir la instal·lació al més prompte possible. La intervenció es pot fer després que a finals de 2020 es va aprovar en sessió plenària liquidar el contracte de concessió amb l’empresa gestora.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha explicat que amb el projecte que es redactarà els pròxims mesos “resoldrem tots els problemes que va arrossegar la piscina durant els 14 anys que va estar en funcionament”.
 
“El deteriorament tan accelerat que va patir no és comú per a una instal·lació que estava tan poc de temps oberta, especialment si la comparem amb municipis dels voltants”, ha afegit el regidor, que ha insistit a dir que “els que la van construir i s’encarregaren de la gestió durant els primers nou anys haurien de donar explicacions a la ciutadania”.

Actualment ja s’està redactant un estudi per tal de valorar quines són les millors condicions per a la gestió després de la reobertura, de manera que es puguen millorar els serveis esportius que s’hi presten i garantir la sostenibilitat de la instal·lació.

“Es tracta d’un projecte de gran envergadura que comença ara amb la licitació de la redacció del projecte per a després licitar-ne les obres i, posteriorment, concedir la gestió del servei. Per tant, és un procés llarg, però beneficiarà la ciutadania”, ha afegit per la seua part el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader.
La piscina coberta de Manises es va inaugurar el 2006, ja amb deficiències estructurals, i gestionada per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), amb un contracte de 20 anys que establia que l’empresa era l’encarregada del manteniment. Durant els anys posteriors a la posada en marxa, es va haver de pagar un reequilibri econòmic a l’empresa gestora, ja que era un negoci poc rendible.

Com que les deficiències de les instal·lacions continuaven, al 2019 l’Ajuntament va mantindre diverses reunions amb l’empresa gestora per a reclamar responsabilitats sobre el manteniment de la piscina. Els usuaris i usuàries han presentat reiterades queixes a l’ajuntament pel mal funcionament i la mala gestió des de l’obertura de la piscina. A finals de 2019, un grup de persones va arreplegar nombroses signatures per a denunciar  el mal estat de la instal·lació.

Pel març de 2020 es va tancar la piscina a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus i ja no s’ha tornat a obrir.

Finalment, el 15 de desembre de 2020 s’aprova en sessió plenària resoldre de mutu acord el contracte de gestió amb la concessionària i liquidar el contracte de concessió per tal de poder donar una eixida favorable a la instal·lació esportiva.

El 2021 és l’any durant el qual, una vegada l’empresa n’ha eixit, els serveis municipals  contracten dues empreses especialitzades per a verificar de l'estat de les instal·lacions i valorar tècnicament el compliment de les normatives.

Les dades recollides van confirmar els presagis dels tècnics municipals sobre l'estat lamentable i deficient de les instal·lacions, però han permés establir el punt de partida i l'abast per a la redacció del projecte que hui ha eixit a licitació. D’ací a uns mesos tindrem una valoració concreta de la intervenció encara que l’equip de govern ja treballa per a buscar el finançament d’unes obres previstes per a principis de 2023.

El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto de remodelación de la piscina cubierta

• Permitirá reconstruir una nueva después de las deficiencias que arrastra la instalación desde su inauguración

Manises, 10 de febrero de 2022.
El Ayuntamiento de Manises ha licitado la redacción del proyecto de remodelación de la piscina cubierta, de forma que se pueda reconstruir y reabrir la instalación lo más pronto posible. La intervención se puede hacer después de que a finales de 2020 se aprobó en sesión plenaria liquidar el contrato de concesión con la empresa gestora.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez, ha explicado que con el proyecto que se redactará los próximos meses “resolveremos todos los problemas que había arrastrado la piscina durante los 14 años que estuvo en funcionamiento”.

“El deterioro tan acelerado que sufrió no es común para una instalación que estaba tan poco tiempo abierta, especialmente si la comparamos con municipios de los alrededores”, ha añadido el concejal, quien ha insistido en que “los que la construyeron y se encargaron de la gestión durante los primeros nueve años tendrían que dar explicaciones a la ciudadanía”.

Actualmente ya se está redactando un estudio para valorar cuáles son las mejores condiciones para su gestión después de la reapertura, de forma que se puedan mejorar los servicios deportivos que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas y garantizar la sostenibilidad de la instalación.

“Se trata de un proyecto de gran envergadura que empieza ahora con la licitación de la redacción del proyecto para después licitar las obras y, posteriormente, designar la gestión del servicio, por lo tanto, es un proceso largo pero que beneficiará a la ciudadanía”, ha añadido por su parte el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader.

La piscina cubierta de Manises se inauguró el 2006 ya con deficiencias estructurales y gestionada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con un contrato de 20 años que establecía que la empresa era la encargada del mantenimiento. Durante los años posteriores a la puesta en marcha, se tuvo que pagar un reequilibrio económico a la empresa gestora puesto que era un negocio poco rentable.

Como las deficiencias de las instalaciones continuaban, en 2019 el Ayuntamiento mantuvo varias reuniones con la empresa gestora para reclamar responsabilidades sobre el mantenimiento de la piscina. Los usuarios y usuarias han presentado reiteradas quejas en el ayuntamiento por el mal funcionamiento y la mala gestión desde la apertura de la piscina. A finales de 2019, un grupo de personas recogió numerosas firmas para denunciar el mal estado de la instalación.

En marzo de 2020 se cerró la piscina a causa del estado de alarma por el coronavirus y ya no se ha vuelto a abrir.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2020 se aprueba en sesión plenaria resolver de mutuo acuerdo el contrato de gestión con la concesionaria y liquidar el contrato de concesión para poder dar una salida favorable a la instalación deportiva.

2021 es el año durante el cual, una vez la empresa ha salido, los servicios municipales contratan dos empresas especializadas para verificar del estado de las instalaciones y valorar técnicamente el cumplimiento de las normativas.

Los datos recogidos confirmaron los presagios de los técnicos municipales sobre el estado lamentable y deficiente de las instalaciones, pero han permitido establecer el punto de partida y el alcance para la redacción del proyecto que hoy ha salido a licitación. Dentro de unos meses tendremos una valoración concreta de la intervención aunque el equipo de gobierno ya trabaja para buscar la financiación de unas obras previstas para principios de 2023.

Piscina cubierta Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies