El Plan Resiste destina 845.540 euros en Manises para microempresas y trabajadores

El Ayuntamiento se adherirà al programa de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia

Logo Ayuntamiento Manises

El Pla Resisteix destina 845.540 euros a Manises per a microempreses i treballadors

L’Ajuntament s'adherirà al programa d'ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia

28 de gener 2021. L'Ajuntament de Manises té previst adherir-se al Pla Resisteix que el Consell ha aprovat a través del Decret llei 1/202 de 22 de Gener i que inclou ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia. Manises té assignada una partida de 845.540 € que haurà de ser cofinançada amb aportació municipal (un 15%) i de la Diputació de València (un 22'5%).

Així, la Generalitat aportarà 528.462,5 euros, la Diputació 190.246,5 i l'Ajuntament de Manises 126.831 euros. Amb posterioritat a l'adhesió, l'ajuntament publicarà les Bases i el tràmit per a la sol·licitud de les ajudes. Tota la informació quedarà exposada en les xarxes socials, webs i mitjans de comunicació municipals.

Les ajudes consistiran en:
1) Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa, entenent microempresa aquella que té un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats.
2) Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats.

Sectors Identificats
- Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants.
- Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i en mercats.
- Comerç al detall de begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants.
- Hotels i allotjaments.
- Allotjaments turístics i altres.
- Càmpings i aparcaments de caravanes.
- Altres allotjaments.
- Restaurants i llocs de menjar.
- Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
- Altres serveis de menjars.
- Establiments de begudes.
- Activitats d'exhibició cinematogràfica.
- Activitats d'agències de viatges.
- Activitats dels operadors turístics.
- Altres serveis de reserves.
- Organització de convencions i fires.
- Arts escèniques.
- Activitats auxiliars a les arts escèniques.
- Creació artística i literària.
- Gestió de sales d'espectacles.
- Activitats de museus.
- Gestió de llocs i edificis històrics.
- Gestió d'instal·lacions esportives.
- Activitats dels clubs esportius.
- Activitats dels gimnasos.
- Altres activitats esportives.
- Activitats dels parcs d'atraccions.
- Altres activitats recreatives i entreteniment.

El Plan Resiste destina 845.540 euros en Manises para microempresas y trabajadores

El Ayuntamiento se adherirà al programa de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia

28 de enero de 2021. El Ayuntamiento de Manises tiene previsto adherirse en el Plan Resiste que el Consejo ha aprobado a través del Decreto Ley 1/202 de 22 de enero y que incluye ayudas para los sectores más afectados por la pandemia. Manises tiene asignada una partida de 845.540 € que tendrá que ser cofinanciada con aportación municipal (un 15%) y de la Diputación de València (un 22'5%).

Así, la Generalitat aportará 528.462,5 euros, la Diputación 190.246,5 y el Ayuntamiento de Manises 126.831 euros. Con posterioridad a la adhesión, el ayuntamiento publicará las Bases y el trámite para la solicitud de las ayudas. Toda la información quedará expuesta en las redes sociales, webs y medios de comunicación municipales.

Las ayudas consistirán en:
1) Una cantidad fija de 2.000 € por cada persona trabajadora autónoma o microempresa, entendiendo microempresa aquella que tiene un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores identificados.
2) Una cantidad fija de 200 € por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020 de las mencionadas microempresas y personas trabajadoras autónomas en los sectores identificados.

Sectores Identificados
- Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en lugares de venta y mercadillos.
- Comercio al por menor otros productos en paradas de venta y en mercados.
- Comercio al por menor de bebidas y tabaco en lugares de venta y mercadillos.
- Hoteles y alojamientos.
- Alojamientos turísticos y otros.
- Campings y aparcamientos de caravanas.
- Otros alojamientos.
- Restaurantes y lugares de comida.
- Provisión de comidas preparadas para acontecimientos.
- Otros servicios de comidas.
- Establecimientos de bebidas.
- Actividades de exhibición cinematográfica.
- Actividades de agencias de viajes.
- Actividades de los operadores turísticos.
- Otros servicios de reservas.
- Organización de convenciones y ferias.
- Artes escénicas.
- Actividades auxiliares a las artes escénicas.
- Creación artística y literaria.
- Gestión de salas de espectáculos.
- Actividades de museos.
- Gestión de lugares y edificios históricos.
- Gestión de instalaciones deportivas.
- Actividades de los clubes deportivos.
- Actividades de los gimnasios.
- Otras actividades deportivas.
- Actividades de los parques de atracciones.
- Otras actividades recreativas y entretenimiento.

Plan Resiste


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies