Manises aprueba el I Plan Estratégico de Servicios Sociales

Manises aprova l'I Pla Estratègic de Serveis Socials


Manises, 31 de març de 2023.
L'Ajuntament de Manises ja compta amb l'I Pla Estratègic de Serveis Socials després de ser aprovat per unanimitat en l'última sessió plenària celebrada ahir.

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Manises consisteix en una eina tècnica amb caràcter estratègic i no normatiu que defineix els principals objectius i actuacions necessàries per a realitzar la transició total a la Llei de Serveis Socials Inclusius. Per a dur-ho a terme, s'ha realitzat un diagnòstic previ per a identificar els perfils de les persones usuàries i l'estructura actual de l'equip de serveis socials, i d'aquesta manera poder determinar els passos necessaris per a adaptar-se a la nova normativa.
 
"A través de les actuacions previstes en aquest I Pla Estratègic, es vol imprimir un nou impuls als serveis socials de l'Ajuntament de Manises, dotant-lo d'eines suficients per a respondre millor a les necessitats d'integració social i vida autònoma de la ciutadania de Manises” ha remarcat el regidor de Progresso Social de l'Ajuntament de Manises, Carlos López.
 
Per a l'elaboració del pla s'ha comptat amb un enfocament participatiu que ha permés completar la visió mitjançant reunions amb personal polític i tècnic de l'Ajuntament de Manises, així com una reunió amb el Tercer Sector Social de persones majors, incloent-hi les seues aportacions en el Pla d'Acció d'aquesta estratègia. Les aportacions de la resta de grups socials també han sigut recollides de diferents diagnòstics sobre la situació real de la població realitzats en els últims anys. A més, s'adopta un sistema de seguiment que permetrà avaluar el grau de compliment del pla durant diferents etapes, corregint, en cas de ser necessari, el rumb de les actuacions.

Manises aprueba el I Plan Estratégico de Servicios Sociales


Manises, 31 de marzo de 2023.
El Ayuntamiento de Manises ya cuenta con el I Plan Estratégico de Servicios Sociales tras ser aprobado por unanimidad en la última sesión plenaria celebrada ayer.

El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Manises consiste en una herramienta técnica con carácter estratégico y no normativo que define los principales objetivos y actuaciones necesarias para realizar la transición total a la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Para llevarlo a cabo, se ha realizado un diagnóstico previo para identificar los perfiles de las personas usuarias y la estructura actual del equipo de servicios sociales, y de esta forma poder determinar los pasos necesarios para adaptarse a la nueva normativa.

"A través de las actuaciones previstas en este I Plan Estratégico, se quiere imprimir un nuevo impulso a los servicios sociales del Ayuntamiento de Manises, dotándolo de herramientas suficientes para responder mejor a las necesidades de integración social y vida autónoma de la ciudadanía de Manises” ha remarcado el concejal de Progreso Social del Ayuntamiento de Manises, Carlos López.

Para la elaboración del plan se ha contado con un enfoque participativo que ha permitido completar la visión mediante reuniones con personal político y técnico del Ayuntamiento de Manises, así como una reunión con el Tercer Sector Social de personas mayores, incluyendo sus aportaciones en el Plan de Acción de esta estrategia. Las aportaciones del resto de grupos sociales también han sido recogidas de diferentes diagnósticos sobre la situación real de la población realizados en los últimos años. Además, se adopta un sistema de seguimiento que permitirá evaluar el grado de cumplimiento del plan durante diferentes etapas, corrigiendo, en caso de ser necesario, el rumbo de las actuaciones.

Plan estratégico de Servcios Sociales Ayuntamiento de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies