Manises aprueba el plan estratégico como Ciudad Creativa de la UNESCO

Manises aprova el pla estratègic com a Ciutat Creativa de la UNESCO

• Aquest pla ha sigut aprovat per unanimitat en el ple de maig de 2023
• És un document tècnic que traça un itinerari de desenvolupament per a Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO en la modalitat d'Artesania i Arts Populars.

Manises, 1 de juny de 2023.
El ple ordinari de l'Ajuntament de Manises del mes de maig ha aprovat per unanimitat el pla estratègic i d'acció (2022-2025) de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO, un document que pretén traçar un itinerari d'accions a desenvolupar en favor de Manises i la seua ceràmica.

En 2021, Manises va ser nomenada Ciutat Creativa de la UNESCO en la categoria de "Artesania i Arts Populars", passant a formar part d'una rellevant xarxa internacional que reuneix a totes les ciutats ja designades i sent l'única ciutat en tot l'estat espanyol dins d'aquesta categoria.

Aquest nomenament comportava la realització d'un Pla Estratègic i d'Acció per als següents quatre anys a partir de la seua designació. El Pla Estratègic i d'Acció UNESCO és un document tècnic que traça un itinerari de desenvolupament per a Manises com a Ciutat de l'Artesania i Arts Populars de la UNESCO. Aquest document està guiat per sis objectius estratègics, secundats per accions i activitats, mesurables mitjançant indicadors. S'ha realitzat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, entitat amb la qual el municipi ha treballat conjuntament des que es va preparar per a presentar la candidatura de Manises a la UNESCO.

El Pla Estratègic i d'Acció de Manises té com a objectiu general establir les línies estratègiques bàsiques per a alinear-se amb les metes fonamentals establides per la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO. Unes metes que apunten a fomentar la creativitat de la ciutat com a factor estratègic del desenvolupament urbà sostenible.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Manises aborda el present document per a desenvolupar els elements fonamentals del Pla, emmarcat en l'Agenda 2030 de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.

Accions i actuacions aprovades dins del Pla Estratègic i d'Acció UNESCO
Les mesures que es recullen dins del Pla Estratègic per a ser desenvolupades fins al 2025 són sis, tres amb caràcter més local i tres amb abast internacional.

•    Posada en marxa d'Instruments Legals per a la Protecció i Gestió dels barris ceràmics
 Aquesta actuació estratègica pretén harmonitzar el marc jurídic autonòmic de protecció del patrimoni amb les normes de l'urbanisme local de Manises. D'aquesta manera, es promourà la renovació urbana basada en el paisatge ceràmic.

•    Desenvolupament d'experiències turístiques creatives gastro- ceràmiques
Acció que té com a objectiu oferir noves activitats turístiques en les quals la creativitat ceràmica i la gastronomia es combinen donant lloc a experiències úniques on convergeixen dos camps de la creativitat. D'aquesta manera, els prestataris de serveis turístics de la restauració i els artesans treballaran conjuntament en la creació de productes singulars que podran posicionar bé a Manises en el marc del turisme experiencial i creatiu, així com ser un impuls a l'emprenedoria turística.

•    Creació d'una Plataforma comercial oficial en línia de venda de cerámica
Amb aquesta acció estratègica es vol facilitar la venda i distribució de productes ceràmics de qualitat de Manises per tot el món i garantir així el suport als artesans i artistes i les associacions locals per al seu creixement professional, així com una major resiliència del sector sota qualsevol circumstància.

•    Posada en marxa d'un Programa municipal ceràmic solidari i de cooperació internacional
Aquesta acció estratègica intenta promoure la integració social de col·lectius vulnerables (incloses persones d'altres nacionalitats i refugiats), a partir de la impartició de cursos de formació en l'àmbit de la ceràmica.

•    Internacionalització del Campament d'Arqueologia Ceràmica per a joves
Consisteix a elevar el tradicional Campament Arqueològic per a Joves Locals que es du a terme regularment cada any al barri ceràmic d'Obradors, a la categoria d'internacional. Per a això, i en llaures a crear sòlids vincles amb la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, es planteja convidar a joves d'altres ciutats creatives a participar en aquesta activitat arqueològica i cultural.

•    Internacionalització del Festival de la Ceràmica de Manises
Aquest moviment estratègic consisteix a ampliar l'abast de l'actual celebració local del Festival de la Ceràmica que es duu a terme regularment tots els anys, i elevar-lo a la categoria internacional. Per a això, i en llaures a crear sòlids vincles amb la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, es pretén convidar a altres ciutats creatives a participar en aquest festival.

Manises aprueba el plan estratégico como Ciudad Creativa de la UNESCO

• Este plan ha sido aprobado por unanimidad en el pleno de mayo de 2023
• Es un documento técnico que traza un itinerario de desarrollo para Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de Artesanía y Artes Populares

Manises, 1 de junio de 2023.
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Manises del mes de mayo ha aprobado por unanimidad el plan estratégico y de acción (2022-2025) de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO, un documento que pretende trazar un itinerario de acciones a desarrollar en favor de Manises y su cerámica.

En 2021, Manises fue nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de “Artesanía y Artes Populares”, pasando a formar parte de una relevante red internacional que reúne a todas las ciudades ya designadas y siendo la única ciudad en todo el estado español dentro de esta categoría.

Dicho nombramiento conllevaba la realización de un Plan Estratégico y de Acción para los siguientes cuatro años a partir de su designación. El Plan Estratégico y de Acción UNESCO es un documento técnico que traza un itinerario de desarrollo para Manises como Ciudad de la Artesanía y Artes Populares de la UNESCO. Dicho documento está guiado por seis objetivos estratégicos, apoyados por acciones y actividades, medibles mediante indicadores. Se ha realizado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, entidad con el municipio ha trabajado conjuntamente desde que se preparó para presentar la candidatura de Manises a la UNESCO.

El Plan Estratégico y de Acción de Manises tiene como objetivo general establecer las líneas estratégicas básicas para alinearse con las metas fundamentales establecidas por la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Unas metas que apuntan a fomentar la creatividad de la ciudad como factor estratégico del desarrollo urbano sostenible.

De esta forma, el Ayuntamiento de Manises aborda el presente documento para desarrollar los elementos fundamentales del Plan, enmarcado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Acciones y actuaciones aprobadas dentro del Plan Estratégico y de Acción UNESCO
Las medidas que se recogen dentro del Plan Estratégico para ser desarrolladas hasta el 2025 son seis, tres con carácter más local y tres con alcance internacional.

•    Puesta en marcha de Instrumentos Legales para la Protección y Gestión de los barrios cerámicos
Esta actuación estratégica pretende armonizar el marco jurídico autonómico de protección del patrimonio con las normas del urbanismo local de Manises. De esta manera, se promoverá la renovación urbana basada en el paisaje cerámico.

•    Desarrollo de experiencias turísticas creativas gastro-cerámicas
Acción que tiene como objetivo ofrecer nuevas actividades turísticas en las que la creatividad cerámica y la gastronomía se combinan dando lugar a experiencias únicas donde convergen dos campos de la creatividad. De esta forma, los prestatarios de servicios turísticos de la restauración y los artesanos trabajarán conjuntamente en la creación de productos singulares que podrán posicionar bien a Manises en el marco del turismo experiencial y creativo, así como ser un impulso al emprendimiento turístico.

•    Creación de una Plataforma comercial oficial online de venta de cerámica
Con esta acción estratégica se quiere facilitar la venta y distribución de productos cerámicos de calidad de Manises por todo el mundo y garantizar así el apoyo a los artesanos y artistas y las asociaciones locales para su crecimiento profesional, así como una mayor resiliencia del sector bajo cualquier circunstancia.

•    Puesta en marcha de un Programa municipal cerámico solidario y de cooperación internacional
Esta acción estratégica intenta promover la integración social de colectivos vulnerables (incluidas personas de otras nacionalidades y refugiados), a partir de la impartición de cursos de formación en el ámbito de la cerámica.

•    Internacionalización del Campamento de Arqueología Cerámica para jóvenes
Consiste en elevar el tradicional Campamento Arqueológico para Jóvenes Locales que se lleva a cabo regularmente todos los años el barrio cerámico de Obradors, a la categoría de internacional. Para ello, y en aras a crear sólidos vínculos con la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, se plantea invitar a jóvenes de otras ciudades creativas a participar en esta actividad arqueológica y cultural.

•    Internacionalización del Festival de la Cerámica de Manises
    Este movimiento estratégico incluye la promoción a categoría internacional de los tradicionales campamentos de arqueología juvenil local que se celebran periódicamente cada año en el Distrito Cerámico de Obradors. Para ello, con el fin de establecer un fuerte vínculo con la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, pretende invitar a jóvenes de otras ciudades creativas a participar en este evento arqueológico y cultural.

Manises aprueba el plan estratégico como Ciudad Creativa de la UNESCO


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies