Manises aprueba el presupuesto más alto de la historia sin subir los impuestos

Manises aprova el pressupost més alt de la història sense pujar els impostos

• Ascendeix a gairebé 28,5 milions d’euros i complix els objectius de dèficit i estabilitat financera
• Es destinen 1.250.000 euros a inversions, entre elles la piscina d’estiu i l’oficina de turisme

Manises, 30 de desembre de 2021.
El ple de l’Ajuntament ha aprovat en la darrera sessió de l’any els pressupostos per a 2022, que són els més alts de la història de Manises i que no suposen una pujada de la pressió fiscal per a la ciutadania, és a dir, es manté el pressupost sense augmentar ni un cèntim els impostos.

Els comptes de 2022 s’han aprovat amb els 12 vots a favor d’APM-Compromís (6), PSPV-PSOE (4) i Podem (2) i 9 en contra de PP (5), Ciudadanos (3) i Vox (1).

Els comptes municipals ascendeixen fins a 28.480.000 euros, els més alts de la història del consistori, i un any més compliran amb els objectius de dèficit i estabilitat financera, tot això a pesar que les regles fiscals continuen suspeses.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha ressaltat l’esforç que s’està fent des de fa 6 anys per a equilibrar els comptes municipals sense pujar impostos ni taxes a la ciutadania. Per a 2022 aquesta circumstància ha sigut especialment complexa després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava el mètode de càlcul de l’impost de plusvàlues i que ha portat a ajustar a la baixa les previsions de la part d’ingressos del pressupost.

A l’apartat de despeses, el consistori ha optat per mantindre la línia de treball dels últims anys, molt centrada en els aspectes socials. S'han mantingut les xifres d'inversió en actuacions de promoció i protecció social, imprescindibles per a superar la pandèmia, i que suposen un 13% del pressupost. I a més a més, s’ha dotat pressupostàriament la pujada salarial del 2% per als treballadors municipals, augmentant les partides destinades al personal fins als 13.350.000 euros, prop d’un 47% del total del pressupost.

Pel que fa al capítol d'inversions destaquen les quantitats dotades per a finalitzar les obres de la piscina d'estiu i la transformació de l'antiga estació de Renfe en la nova oficina de turisme, amb 800.685,74 euros i 136.352,22 euros respectivament i que suposen el 75% dels 1.250.000 euros que es destinen a inversions.

En aquest apartat també es destinen fons a la renovació de parcs i jardins, a la millora de l'eficiència energètica, la neteja del llit del Túria i a actuacions derivades de la implantació del pla Estratègic de Turisme. També es dota amb 120.000 euros la redacció del projecte d'execució i de l'estudi de viabilitat de la piscina coberta i 50.000 euros més a les actuacions derivades de la proclamació de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco.

En resum, un pressupost ajustat a la realitat social del municipi, que sense pujar impostos manté altes taxes d'inversió per a continuar millorant Manises, i que continua apostant de manera preferent per la despesa social.

Manises aprueba el presupuesto más alto de la historia sin subir los impuestos

• Asciende a casi 28,5 millones de euros y cumple los objetivos de déficit y estabilidad financiera
• Se destinan 1.250.000 euros a inversiones, entre ellas la piscina de verano y la oficina de turismo

Manises, 30 de diciembre de 2021.
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado en la última sesión del año los presupuestos para 2022, que son los más altos de la historia de Manises y que no suponen una subida de la presión fiscal para la ciudadanía, es decir, se mantiene el presupuesto sin aumentar ni un céntimo los impuestos.

Las cuentas de 2022 se han aprobado con los votos a favor de APM-Compromís (6), PSPV-PSOE (4) y Podem (2) y 9 en contra de PP (5), Ciudadanos (3) y Vox (1).

El presupuesto municipal asciende hasta 28.480.000 euros, el más alto de la historia del consistorio, y un año más cumplirá con los objetivos de déficit y estabilidad financiera, todo ello a pesar de que las reglas fiscales continúan suspendidas.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, ha resaltado el esfuerzo que se está haciendo desde hace 6 años para equilibrar las cuentas municipales sin subir impuestos y tasas a la ciudadanía. Para este 2022 esta circunstancia ha sido especialmente compleja después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el método de cálculo del impuesto de plusvalía y que ha llevado a ajustar a la baja las previsiones de la parte de ingresos del presupuesto.

En el apartado de gastos, el consistorio ha optado por mantener la línea de trabajo de los últimos años, muy centrada en los aspectos sociales. Se han mantenido las cifras de inversión en actuaciones de promoción y protección social, imprescindibles para superar la pandemia, y que suponen un 13% del presupuesto. Y además, se ha dotado presupuestariamente la subida salarial del 2% para los trabajadores municipales, lo que aumenta las partidas destinadas al personal hasta los 13.350.000 euros, cerca de un 47% del total del presupuesto.

Por lo que respecta al capítulo de inversiones destacan las cantidades dotadas parafinalizar las obras de la piscina de verano y la transformación de la antigua estación de Renfe en la nueva oficina de turismo, con 800.685,74 euros y 136.352,22 euros respectivamente y que suponen el 75% de los 1.250.000 euros que se destinan a inversiones.

En este apartado se destinan fondos a la renovación de parques y jardines, a la mejora de la eficiencia energética, la limpieza del lecho del Turia y a actuaciones derivadas de la implantación del Plan Estratégico de Turismo. También se dota con 120.000 euros la redacción del proyecto de ejecución del estudio de viabilidad de la piscina cubierta y 50.000 euros más a las actuaciones derivadas de la proclamación de Manises como Ciudad Creativa de la Unesco.

En resumen, un presupuesto ajustado a la realidad social del municipio, que sin subir impuestos mantiene altas tasas de inversión para continuar mejorando Manises, y que continúa apostando de manera preferente por el gasto social.

Pleno Presupuestos 2022

Presupuestos 2022


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies