Manises aprueba la delegación de competencias para la sección del Conservatorio Profesional de danza y espacio escénico

Manises aprova la delegació de competències per a la secció del Conservatori Professional de dansa i espai escènic

• La inversió prevista ascendix a 10.421.070,58€ assumits íntegrament per la Conselleria d’Educació mitjançant el Pla Edificant

Manises, 27 d'abril de 2023.
El ple de l’Ajuntament de Manises va aprovar, a la sessió plenària celebrada ahir, la delegació de competències per a la secció del Conservatori Professional de dansa i espai escènic que s’ubicarà a l’Auditori inacabat de la plaça de la Llenya. El punt es va aprovar amb 13 vots a favor, APM-Compromís, Podem i PP i 7 vots en contra, PSOE, Ciudadanos i VOX. L’aprovació de la delegació suposa un pas més en la resolució d’un dels problemes històrics del consistori maniser. El total de la inversió que finalitzarà l’obra ascendix a 10.421.070,58€ assumits íntegrament per la Conselleria d’Educació mitjançant el Pla Edificant.

Al ple ordinari anterior es va presentar una memòria valorada prèvia per a la finalització de la instal·lació completa per un valor de més de 15 milions d’euros que ara s’ha ajustat a una realitat més immediata: finalitzar les obres inacabades per valor de més de 10 milions d’euros. Una volta es finalitze l’obra, la Conselleria, a través la Direcció General de Centres, assumirà els costs derivats d’equipament, audiovisual i mobiliari que ara s’han deixat fora per fer front a la despesa més imminent, conforme es du a terme en qualsevol obra del Pla Edificant.

Tal i com apareix a la memòria descriptiva, es produirà la reducció en planta de l’auditori, de manera que s’ajuste als requeriments del programa de necessitats, per a poder utilitzar la zona posterior de l’edifici i distribuir totes les aules de dansa. Aquestes aules s’organitzaran en dos plantes: s’ubicaran tres aules de 120 m² en la planta baixa i tres més de 120 m² en planta primera, açò és possible gràcies l’alçada que hi havia prevista per a l’escenari i el fossat. La ubicació d’aquestes aules específiques se completa situant als laterals la zona de vestidors, tant de l’alumnat com del professorat. A més, en la planta baixa s’ubicaran l’escenari, els camerins i el magatzem, a més de la major part dels serveis generals i espais d’accessos i vestíbuls.

Les obres de construcció de l’edifici original estan paralitzades des de fa més de 10 anys, el deteriorament pel pas del temps, la falta de conservació i manteniment per part de l’empresa contractista i el vandalisme, han provocat que l’edifici haja patit diferents danys respecte a l’estat en què quedaren les obres en el seu moment.

En qualsevol cas, esta anàlisi dels danys produïts, respon a condicionants que són tinguts en compte per a la valoració de les actuacions a realitzar, i que caldrà estudiar exhaustivament a través d’una auditoria tècnica prèviament al projecte d’execució.

Resta d’inversions del Pla Edificant a Manises
Les intervencions a l’IES Jose Rodrigo Botet són les més avançades del Pla al municipi, les obres s’han iniciat i la previsió és que finalitzen en un període breu de temps.
Des de l’Ajuntament s’ha intentat que l’impacte de les obres en l’activitat escolar i en altres activitats realitzades als centres siga el menor possible, per tant, s’ha traslladat algunes de les activitats habituals dels mesos estivals a altres espais escolars que reunixen les condicions idònies per a albergar-les. Així, pel que fa a la resta d’intervencions en els centres educatius de la localitat, també dins del Pla Edificant, al voltant del mes de juliol s’iniciaran les obres en el CEIP García Planells i Enric Valor. Al primer centre, les inversions consistiran en la implantació d’aire condicionat, millora del sòl i del pati i de les portes d’Infantil, el tancament de les finestres del gimnàs i la renovació de la coberta. En relació a l’Enric Valor a més d’implantar l’aire condicionat, es millorarà el pati, el sòl de les pistes esportives, la porta d’entrada al centre, la coberta i altres qüestions relatives a manteniment.

En els altres dos CEIP del municipi, les obres estan previstes per al final de l’estiu, ja que es troben en un altre punt del procediment administratiu. Pel que fa al CEIP Félix Rodríguez les obres incidiran principalment en la millora dels tancaments, dels banys, l’escala d’emergències i l’ascensor, la implantació d’aire condicionat i la renovació de les cobertes. En quant al Benjamín Benlloch, no només es millorarà el tancament, també s’incidirà en l’accessibilitat de l’edifici, els banys, les pistes esportives i la renovació de les cobertes.

Les millores en l’IES Pere Boïl, CEIP Joan Fuster i IES Ausiàs March, estos tres centres estan en una situació administrativa diferent als tres anteriors, seran les següents. A l’IES Pere Boïl es col·locaran persianes orientables, s’adequarà i ampliarà la casa de la consergeria per habilitar espais educatius nous i es construirà gran lloc de magatzem. En referència al CEIP Joan Fuster, es crearà una aula de psicoestimulació, es reformarà i ampliarà la zona dels patis, es milloraran els tancaments, es cobrirà el gimnàs, es col·locarà aire condicionat i calefacció, es reformaran els banys i l’eixida d’emergències, es crearà una sala d’usos múltiples, s’ampliarà la parcel·la educativa amb espai per a un edifici per a administració i la construcció d’un nou espai adaptat per a infantil. Per últim, l’IES Ausiàs March es construirà un edifici nou per a ubicar una aula-taller, tres aules i un espai d’usos múltiples.

En definitiva, el pla Edificant de la Conselleria d’Educació invertirà en total més de 25 milions d’euros en millores d’infraestructures educatives de Manises.

CENTRE EDUCATIU IMPORT DELEGACIONS
IES Jose Rodrigo Botet 437.312,98€
CEIP José García Planells 653.196,12€
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente 1.264.779,45€
CEIP Benjamín Benlloch 1.203.180,15€
CEIP Enric Valor 657.503,30€
CEIP Vicente Nicolau Balaguer 6.046.734,04€
IES Pere Boïl 495.313,19€
CEIP Joan Fuster 3.350.879,16€
IES Ausiàs March 494.667,77€
Adequació espai existent a Conservatori Professional de Dansa i espai escènic 10.421.070,58€
TOTAL IMPORT DELEGACIONS 25.024.636,74€

Manises aprueba la delegación de competencias para la sección del Conservatorio Profesional de danza y espacio escénico

• La inversión prevista asciende a 10.421.070,58€ asumidos íntegramente por la Consellería de Educación mediante el Plan Edificant

Manises, 27 de abril de 2023.
El pleno del Ayuntamiento de Manises aprobó, en la sesión plenaria celebrada ayer, la delegación de competencias para la sección del Conservatorio Profesional de danza y espacio escénico que se ubicarà en el auditorio inacabado de la plaza de la Leña. El punto se aprobó con 13 votos a favor, APM-Compromís, Podemos y PP y 7 votos en contra, PSOE, Ciudadanos y VOX. La aprobación de la delegación supone un paso más en la resolución de uno de los problemas históricos del consistorio manisero. El total de la inversión que finalizará la obra asciende a 10.421.070,58€ asumidos íntegramente por la Consellería de Educación mediante el Plan Edificant.

En el pleno ordinario anterior se presentó una memoria valorada previa para la finalización de la instalación completa por un valor de más de 15 millones de euros que ahora se ha ajustado a una realidad más inmediata: finalizar las obras inacabadas por valor de más de 10 millones de euros. Una vez se finalice la obra, la Consellería, a través la Dirección General de Centros, asumirá los costes derivados de equipamiento, audiovisual y mobiliario que ahora se han dejado fuera para hacer frente al gasto más inminente, conforme se lleva a cabo en cualquier obra del Plan Edificant.

Tal y como aparece a la memoria descriptiva, se producirá la reducción en planta del auditorio, de forma que se ajuste a los requerimientos del programa de necesidades, para poder utilizar la zona posterior del edificio y distribuir todas las aulas de danza. Estas aulas se organizarán en dos plantas: se ubicarán tres aulas de 120 m² en la planta baja y tres más de 120 m² en planta primera, esto es posible gracias la altura que había prevista para el escenario y el foso. La ubicación de estas aulas específicas se completa situando a los laterales la zona de vestuarios, tanto del alumnado como del profesorado. Además, en la planta baja se ubicarán el escenario, los camerinos y el almacén, además de la mayor parte de los servicios generales y espacios de accesos y vestíbulos.

Las obras de construcción del edificio original están paralizadas desde hace más de 10 años, el deterioro por el paso del tiempo, la falta de conservación y mantenimiento por parte de la empresa contratista y el vandalismo, han provocado que el edificio haya sufrido diferentes daños respecto al estado en que quedaron las obras en su momento.

En cualquier caso, este análisis de los daños producidos, responde a condicionantes que son tenidos en cuenta para la valoración de las actuaciones a realizar, y que habrá que estudiar exhaustivamente a través de una auditoría técnica previamente al proyecto de ejecución.

Resto de inversiones del Plan Edificant en Manises
Las intervenciones en la IES José Rodrigo Botet son las más avanzadas del Plan en el municipio, las obras se han iniciado y la previsión es que finalizan en un periodo breve de tiempo.

Desde el Ayuntamiento se ha intentado que el impacto de las obras en la actividad escolar y en otras actividades realizadas en los centros sea el menor posible, por lo tanto, se ha trasladado algunas de las actividades habituales de los meses estivales a otros espacios escolares que reúnen las condiciones idóneas para albergarlas. Así, en cuanto al resto de intervenciones en los centros educativos de la localidad, también dentro del Plan Edificant, alrededor del mes de julio se iniciarán las obras en el CEIP José García Planells y Enric Valor. En el primer centro, las inversiones consistirán en la implantación de aire acondicionado, mejora del suelo y del patio y de las puertas de Infantil, el cierre de las ventanas del gimnasio y la renovación de la cubierta. En relación a Enric Valor además de implantar el aire acondicionado, se mejorará el patio, el suelo de las pistas deportivas, la puerta de entrada en el centro, la cubierta y otras cuestiones relativas a mantenimiento.

En los otros dos CEIP del municipio, las obras están previstas para el final del verano, puesto que se encuentran en otro punto del procedimiento administrativo. En cuanto al CEIP Félix Rodríguez de la Fuente las obras incidirán principalmente en la mejora de los cierres, de los baños, la escala de emergencias y el ascensor, la implantación de aire acondicionado y la renovación de las cubiertas. En en cuanto al Benjamín Benlloch, no solo se mejorará el cierre, también se incidirá en la accesibilidad del edificio, los baños, las pistas deportivas y la renovación de las cubiertas.

Las mejoras en la IES Pere Boïl, CEIP Joan Fuster e IES Ausiàs March, estos tres centros están en una situación administrativa diferente a los tres anteriores, serán las siguientes. En el IES Pere Boïl se colocarán persianas orientables, se adecuará y ampliará la casa de la conserjería para habilitar espacios educativos nuevos y se construirá gran lugar de almacén. En referencia al CEIP Joan Fuster, se creará una aula de psicoestimulación, se reformará y ampliará la zona de los patios, se mejorarán los cierres, se cubrirá el gimnasio, se colocará aire acondicionado y calefacción, se reformarán los baños y la salida de emergencias, se creará una sala de usos múltiples, se ampliará la parcela educativa con espacio para un edificio para administración y la construcción de un nuevo espacio adaptado para infantil. Por último, el IES Ausiàs March se construirá un edificio nuevo para ubicar una aula-taller, tres aulas y un espacio de usos múltiples.

En definitiva, el plan Edificant de la Consellería de Educación invertirá en total más de 25 millones de euros en mejoras de infraestructuras educativas de Manises.

CENTRO EDUCATIVO IMPORTE DELEGACIONES
IES Jose Rodrigo Botet 437.312,98€
CEIP José García Planells 653.196,12€
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente 1.264.779,45€
CEIP Benjamín Benlloch 1.203.180,15€
CEIP Enric Valor 657.503,30€
CEIP Vicente Nicolau Balaguer 6.046.734,04€
IES Pere Boïl 495.313,19€
CEIP Joan Fuster 3.350.879,16€
IES Ausiàs March 494.667,77€
Adecuación espacio existente a Conservatorio Profesional de Danza y espacio escénico 10.421.070,58€
TOTAL IMPORTE DELEGACIONES 25.024.636,74€

Plan Edificant en Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies