Manises aprueba unos presupuestos de 28,1 millones para 2021

El equipo de gobierno aprueba un presupuesto con fuerte carácter social y que destinará gran parte de los recursos públicos a paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia

Logo Ayuntamiento Manises

Manises aprova uns comptes de 28,1 milions per a 2021

  • L'equip de govern aprova un pressupost amb fort caràcter social i que destinarà gran part dels recursos públics a pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia
  • S’ha prorrogat el contracte de recollida de fem i una moció institucional per exigir la recuperació de la compensació del Emshi per albergar la potabilitzadora

29 de gener de 2021. El Ple de l’Ajuntament de Manises va aprovar ahir els pressupostos municipals per a 2021. Uns comptes de 28,2 milions d’euros amb un fort caràcter social i que destinarà gran part dels seus recursos públics a pal·liar els efectes del coronavirus.

L’alcalde en funcions i regidor d’Hisenda, Àngel Mora, va defendre i va desglossar uns comptes que donen resposta a la difícil situació social i econòmica que travessa la ciutadania de Manises i que es van aprovar per majoria amb els vots a favor dels tres partits del govern municipal, APM-Compromís, PSPV-PSOE i Podemos.

En aquest sentit, Mora, com a representant de l’equip de govern va explicar com s’han repartit els dos milions d’euros d’augment del pressupostos respecte a 2019 (els comptes de 2020 estaven prorrogats) entre les àrees més afectades per la crisi provocada per la pandèmia. Les polítiques de Benestar Comunitari han vist incrementades les partides en quasi mig milió d’euros fins superar els tres milions. Xifres equivalents a les de Serveis Socials, a les quals es destinaran uns 3 milions d’euros.

Les àrees de Comerç, Turisme i xicotetes empreses i les de Foment de l'Ocupació han rebut especial atenció en aquests comptes. A aquests departaments es destinaran per part de l'Ajuntament mes de 950.000 euros, als quals caldrà sumar els 845.540 euros del Pla Resisteix, dels quals l'Ajuntament aportarà 126.831 euros provinents dels romanents de tresoreria de l'exercici 2020.

Per al foment d’ocupació es preveuen partides de 730.000 euros i a eixa quantitat hi ha que sumar els plans EMCUJU i EMPUJU quan la Generalitat concrete l’aportació als ajuntaments, per la qual cosa, la xifra final estarà pel milió d’euros.
D’altra banda, Manises invertirà al llarg de 2021 en projectes locals. El consistori destinarà 1,2 milions d’euros, finançats amb deute, a rehabilitar la antiga estació Renfe (450.000€), finalitzar la Piscina d’estiu (400.000€) o finançar un projecte que soluciones les deficiències de la piscina coberta (50.000€). A més, es continuarà invertint en la reforma i renovació de parc i jardins, i es destinarà, per primera vegada 50.000 € a un programa pilot de pressupostos participatius.

Pròrroga del contracte del fem
A més, es va aprovar la pròrroga del contracte del fem i gestió de residus per als propers cinc anys, que acabava enguany. Un acord que permetrà millorar la gestió de residus mitjançant la incorporació de contenidors marrons i reciclatge de residus orgànics.

Moció institucional per recuperar el cànon de l’Emshi
Per últim, el ple va aprovar una moció institucional, signada per tots els grups polítics del ple per iniciar accions legals per recuperar el cànon de 475.000 euros a l’any que rebia Manises per albergar la potabilitzadora i que ara la Emshi ha eliminat.

Per això, els dos ajuntaments iniciaran accions per a intentar revertir l'acord que priva a Manises i Picassent de rebre la quantia anual per albergar les plantes potabilitzadores de la Presa i El Realó.

Així mateix, la corporació va manifestar el seu desacord amb la decisió de l’EMSHI i del govern de la Generalitat Valenciana de retirar el cànon a través d’una esmena a la llei d’acompanyament dels pressupostos. Per últim, la moció presentada també reflexa el malestar de tota la corporació municipal per haver dut a terme aquesta maniobra legal a esquenes dels consistoris afectats, que també formen part de l’EMSHI.

Àngel Mora, regidor d’Hisenda, explica que “Hem aprovat uns comptes que donen resposta a les necessitats de la ciutadania de Manises i tracten de pal·liar els efectes més devastadors de la crisi”. L’objectiu, diu l’edil és “cap persona es quede enrere, sense oblidar les necessitats urgents d’inversió a la nostra ciutat i, apostant, per primera per incorporar una partida destinada a la participació de la ciutadania a les inversions municipals”.

Manises aprueba unos presupuestos de 28,1 millones para 2021

  • El equipo de gobierno aprueba un presupuesto con fuerte carácter social y que destinará gran parte de los recursos públicos a paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia
  • Se ha prorrogado el contrato de recogida de residuos y una moción institucional para exigir la recuperación de la compensación del EMSHI por albergar la potabilizadora

29 de enero de 2021. El Pleno del Ayuntamiento de Manises aprobó ayer los presupuestos municipales para 2021. Unas cuentas de 28,1 millones de euros con un fuerte carácter social y que destinará gran parte de sus recursos públicos a paliar los efectos del coronavirus.

El alcalde en funciones y concejal de Hacienda, Àngel Mora, defendió y desglosó unas cuentas que dan respuesta a la difícil situación social y económica que atraviesa la ciudadanía de Manises y que se aprobaron por mayoría con los votos a favor de los tres partidos del gobierno municipal, APM-Compromís, PSPV-PSOE y Podemos.

En este sentido, Mora, como representante del equipo de gobierno explicó cómo se han repartido los dos millones de euros de aumento de los presupuestos respecto a 2019 (las cuentas de 2020 estaban prorrogadas) entre las áreas más afectadas por la crisis provocada por la pandemia. Las políticas de Bienestar Comunitario han visto incrementadas las partidas en casi medio millón de euros hasta superar los tres millones. Cifras equivalentes a las de Servicios Sociales, a las cuales se destinarán unos 3 millones de euros.

Las áreas de Comercio, Turismo y pequeñas empresas y las de Fomento de Empleo han recibido especial atención. Así, se destinarán más de 950.000 euros, a los cuales habrá que sumar los 845.540 euros del Plan Resiste, de los cuales el Ayuntamiento aportará 126.831 euros provenientes de los remanentes de tesorería del ejercicio 2020.
Para fomento de ocupación se prevén partidas de 730.000 euros y a esa cantidad hay que sumar los planes EMCUJU y EMPUJU, por lo cual, la cifra final estará por el millón de euros.
Manises invertirá a lo largo de 2021 en proyectos locales. El consistorio destinará 1,2 millones de euros, financiados con deuda, a rehabilitar la antigua estación Renfe (450.000€), finalizar la Piscina de verano (400.000€) o financiar un proyecto que solucionas las deficiencias de la piscina cubierta (50.000€). Además, se continuará invirtiendo en la reforma de parque y jardines, y se destinará, por primera vez 50.000 € en un programa piloto de presupuestos participativos.

Prórroga del contrato de basura y moción de la EMSHI
Por otro lado, se aprobó la prórroga del contrato de la basura y gestión de residuos para los próximos cinco años, que acababa este año después de veinte años. Un acuerdo que permitirá mejorar la gestión de residuos mediante la incorporación de contenedores marrones y reciclaje de residuos orgánicos.

Por último, el pleno aprobó una moción institucional, firmada por todos los grupos políticos del pleno para iniciar acciones legales para recuperar el canon de 475.000 euros en el año que recibía Manises para albergar la potabilizadora y que ahora la Emshi ha eliminado.

Por eso, los dos ayuntamientos iniciarán acciones para intentar revertir el acuerdo que priva a Manises y Picassent de recibir la cuantía anual por albergar las plantas potabilizadoras de la Presa y El Realó.

Así mismo, la corporación manifestó su desacuerdo con la decisión de la EMSHI y del gobierno de la Generalitat Valenciana de retirar el canon a través de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos. Por último, la moción refleja el malestar de toda la corporación municipal por haber llevado a cabo esta maniobra legal a espaldas de los consistorios afectados, que también forman parte de la EMSHI.

Àngel Mora, concejal de Hacienda, explica que “hemos aprobado unos presupuestos que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Manises y tratan de paliar los efectos más devastadores de la crisis”. El objetivo, dice, es “que nadie se quede atrás, sin olvidar las necesidades urgentes de inversión de nuestra ciudad y apostando por primera vez por incorporar una partida destinada a la participación de la ciudadanía en las inversiones municipales”.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies