Manises baja los impuestos

Manises baixa els impostos

Una bonificació del 50% de l’IBI en la instal·lació de sistemes que aprofiten l’energia del sol per a autoconsum

Manises, 19 d'octubre de 2021.
L’Ajuntament de Manises en la sessió plenària extarìordinaria celebrada el 18 d’octubre de 2021 ha aprovat per unanimitat la bonificació del 50% de l’IBI al béns immobles en els quals s’hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, per a autoconsum.

“Amb aquesta baixada dels impostos no només beneficiem a la població sinó que també actuem de manera responsable a nivell ecològic al incentivar l’ús de les energies renovables”, ha assegurat Àngel Mora, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manises.

Cal destacar que gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost, les edificacions l'ús cadastral de les quals siga residencial en les quals construccions, instal·lacions i obres d'aquells immobles en les quals es s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. A més a més, per a ús cadastral diferent del residencial, la bonificació serà també d'un 50% en la quota íntegra de l'impost.

L'aplicació d'aquesta bonificació quedarà condicionada al fet que els sistemes d'aprofitament solar estiguen hoomologats per l'Administració competent i aquesta bonificació tindrà una durada de dos anys que començaran a comptar des de l'exercici següent a la finalització de les obres i instal·lacions necessàries per a incorporar els sistemes d'aprofitament.

No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar siga obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria.

Aquest benefici fiscal posseeix caràcter pregat, per la qual cosa haurà de sol·licitar-se durant l'any posterior a la data de la instal·lació, no tenint aquesta bonificació caràcter retroactiu i l'import global de la bonificació no podrà superar el 50% de la inversió total realitzada.
 

Manises baja los impuestos

Una bonificación del 50% del IBI en la instalación de sistemas que aprovechan la energía del sol para autoconsumo

Manises, 19 de octubre de 2021.
El Ayuntamiento de Manises en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2021 ha aprobado por unanimidad la bonificación del 50% del IBI al bienes inmuebles en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, para autoconsumo.

“Con esta bajada de los impuestos no solo beneficiamos en la población sino que también actuamos de manera responsable a nivel ecológico al incentivar el uso de las energías renovables”, ha asegurado Ángel Mora, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises.

Hay que destacar que disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, las edificaciones cuyo uso catastral sea residencial en las cuales construcciones, instalaciones y obras de aquellos inmuebles en las que se se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Además, para uso catastral diferente del residencial, la bonificación será también de un 50% en la cuota íntegra del impuesto.

La aplicación de esta bonificación quedará condicionada al hecho que los sistemas de aprovechamiento solar estén homologados por la Administración competente y esta bonificación tendrá una duración de dos años que empezarán a contar desde el ejercicio siguiente a la finalización de las obras e instalaciones necesarias para incorporar los sistemas de aprovechamiento.

No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

Este beneficio fiscal posee carácter rogado, por lo cual tendrá que solicitarse durante el año posterior a la fecha de la instalación, no teniendo esta bonificación carácter retroactivo y el importe global de la bonificación no podrá superar el 50% de la inversión total realizada.

Manises baja los impuestos


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies