Manises constituye su Consejo Cultural

Manises constitueix el seu Consell Cultural

• Es tracta d’una iniciativa per estimular la participació ciutadana en l’àmbit cultural

Manises, 8 de març de 2022.
Manises ha constituït el Consell Cultural, promogut per iniciativa de l’Ajuntament, el qual té com a objectiu estimular la participació ciutadana en l’àmbit cultural de la ciutat.

Amb la creació d’aquest Consell, es pretén enfortir les relacions socials a la ciutat, donar veu a les diferents associacions i especialistes en diferents disciplines culturals, atendre la diversitat, millorar la coordinació dels programes culturals i aconseguir una major integració i promoció de la convivència entre les diferents sensibilitats i àmbits culturals del municipi.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha explicat que aquest òrgan “millorarà la vida cultural de la ciutat, la qual s’enriquirà amb les aportacions de les associacions de Manises perquè són les que millor coneixen els interessos de la ciutadania”.

La principal funció del Consell Cultural és assessorar i traslladar propostes raonades a l’Ajuntament que siguen viables i susceptibles de ser incorporades a les programacions culturals municipals, així com la col·laboració amb l’activitat cultural institucional o de les diferents associacions i entitats de Manises.

El Consell Cultural Municipal (CCM) té la seu a la Casa de Cultura i està presidit per l’alcalde o el regidor o la regidora en qui delegue. En formen part també un secretari o secretària i entre 7 i 25 vocals, entre els quals hi ha un representant de cada grup polític amb representació en la corporació municipal i un representant de cada entitat o associació cultural o cívica.

Entre les associacions es troben la Societat Musical l’Artística Manisense, l’Ateneu Cultural, Grup de Danses i Rondalla Repicó, Junts Complint Somnis, Centenar de la Ploma, Sant Jeroni, Radioaficionats espanyols, DX l’Àmfora, Associació Fotogràfica, Ufologia, Butoni Films, Amics del Museu de Ceràmica, Clau de Sol, Maniàtic, FIM València, Batucada Eywa o Arts Orientals Nabui.

Els Plens ordinaris del CCM tindran caràcter semestral, encara que pot haver-hi sessions extraordinàries il·limitades, sempre que es convoquen per un mínim d’un terç dels representants de les associacions.

Manises constituye su Consejo Cultural

• Se trata de una iniciativa para estimular la participación ciudadana en l ámbito cultural

Manises, 8 de marzo de 2022.
Manises ha constituido el Consejo Cultural, promovido por iniciativa del Ayuntamiento, que tiene como objetivo estimular la participación ciudadana en el ámbito cultural de la ciudad.

Con la creación de este Consejo, se pretende fortalecer las relaciones sociales en la ciudad, dar voz a las diferentes asociaciones y especialistas en diferentes disciplinas culturales, atender a la diversidad, mejorar la coordinación de los programas culturales y conseguir una mayor integración y promoción de la convivencia entre las distintas sensibilidades y ámbitos culturales del municipio.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha explicado que este órgano “mejorará la vida cultural de la ciudad, la cual se enriquecerá con las aportaciones de las asociaciones de Manises porque son las que mejor conocen los intereses de la ciudadanía”.

La principal función del Consejo Cultural es asesorar y trasladar propuestas razonadas al Ayuntamiento que sean viables y susceptibles de ser incorporadas a las programaciones culturales municipales, así como la colaboración con la actividad cultural institucional o de las diferentes asociaciones y entidades de Manises.

El Consejo Cultural Municipal (CCM) tiene su sede en la Casa de Cultura y está presidido por el alcalde o el concejal o la concejala en quien delegue. Forman parte también un secretario o secretaria y entre 7 y 25 vocales, entre los que se encuentra un representante de cada grupo político con representación en la corporación municipal y un representante de cada entidad o asociación cultural o cívica.

Entre las asociaciones se encuentran la Sociedad Musical la Artística Manisense, el Ateneo Cultural, Grupo de Danzas y Rondalla Repicó, Juntos Cumpliendo Sueños, Centenar de la Pluma, San Jerónimo, Radioaficionados españoles, DX el Ánfora, Asociación Fotográfica, Ufología, Butoni Films, Amigos del Museo de Cerámica, Clave de Sol, Maniático, FIM Valencia, Batucada Eywa o Artes Orientales Nabui.

Los Plenos ordinarios del CCM tendrán carácter semestral, aunque puede haber sesiones extraordinarias ilimitadas, siempre que se convoquen por un mínimo de un tercio de los representantes de las asociaciones.

Manises constituye su Consejo Cultural


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies