Manises constituye su primer Consejo de Infancia

Manises constitueix el seu primer Consell d’Infància

• Està format per xiquets, xiquetes, adolescents i representants polítics de tots els partits

Manises, 4 de març de 2022.
El Consell d’Infància de Manises s’ha reunit hui per primera vegada al saló de plens de l’ajuntament amb l’objectiu que els polítics i polítiques donen veu als xiquets, xiquetes i adolescents de la ciutat, i escolten els seus suggeriments, propostes o queixes en referència al seu municipi. Primerament, s’ha constituït el Consell i les comissions per a la creació del reglament i l’elaboració de la programació anual, i finalment hi ha hagut un torn de precs i preguntes.

Els representants infantils, que tenen entre 8 i 13 anys, han sigut elegits per votació als centres escolars de Manises i pertanyen als col·legis Enric Valor, García Planells, Vicente Nicolau, Benjamin Benlloch, Joan Fuster i Félix Rodríguez de la Fuente; i també a l’IES Ausiàs March i al Col·legi Sagrada Família, així com a l’Associació Esplais Valencians Manises.

La regidora d’Infància de l’Ajuntament de Manises, Amparo Martínez, ha destacat que aquest Consell té com a objectiu “que els més menuts puguen participar de les decisions municipals que els afecten i poder aconseguir una ciutat més amable per a ells i elles”. Les seues propostes són molt importants “perquè només necessiten que les persones adultes mirem el món des de la seua alçada”, ha assenyalat la regidora.

Per la seua part, la regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps, ha afegit que des del consistori “fomentem la participació de totes les associacions i col·lectius de la ciutat per tal de donar-los veu, i tindre en compte les seues necessitats i inquietuds”. “Per a poder mantindre la salut democràtica és necessari el compromís de les nostres institucions en la formació dels menors en els processos participatius”, ha insistit la regidora.

A principis de febrer va tindre lloc la primera trobada dels xiquets i xiquetes, on se’ls va formar en sessions presencials per a promoure la seua participació i se’ls va encarregar la tasca de dissenyar un logotip del Consell d’Infància i Adolescència. Unes setmanes més tard, es tornaren a reunir i van treballar en  grups xicotets per a proposar i consensuar les seues primeres aportacions i suggeriments per als representants polítics.

Aquest Consell es reunirà almenys una volta al mes en sessions de dinamització amb l'objectiu de conéixer tots els consellers i conselleres, de fer grup, aprendre a observar tot allò que ens envolta, i posar-se en marxa per a fer peticions i suggeriments per a la millora del municipi amb les seues aportacions. En definitiva, per a  aprendre a participar.

Manises constituye su primer Consejo de Infancia

• Está formado por niños, niñas, adolescentes y representantes políticos de todos los partidos

Manises, 4 de marzo de 2022.
El Consejo de Infancia de Manises se ha reunido hoy por primera vez en el salón de plenos del Ayuntamiento, con el objetivo de que los políticos y políticas den voz a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y escuchen sus sugerencias, propuestas o quejas en referencia a su municipio. En primer lugar se ha constituido el Consejo y las comisiones para la creación del reglamento y la elaboración de la programación anual, y después ha habido un turno de ruegos y preguntas.

Los representantes infantiles, que tienen entre 8 y 13 años, han sido elegidos por votación en los centros escolares de Manises, y pertenecen a los colegios Enric Valor, García Planells, Vicente Nicolau, Benjamin Benlloch, Joan Fuster y Félix Rodríguez de la Fuente; al IES Ausiàs March y al Colegio Sagrada Familia, así como la Asociación Esplais Valencians Manises.

La concejala de Infancia del Ayuntamiento de Manises, Amparo Martínez, ha destacado que este Consejo tiene como objetivo que “los más pequeños puedan participar de las decisiones municipales que les afectan y poder conseguir una ciudad más amable para ellos y ellas”. Sus propuestas son muy importantes “porque sólo necesitan que las personas adultas miremos el mundo desde su altura”, ha señalado la concejala.

Por su parte, la concejala de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps, ha añadido que desde el consistorio “fomentamos la participación de todas las asociaciones y colectivos de la ciudad para darles voz y tener en cuenta sus necesidades e inquietudes”. “Para poder mantener la salud democrática es necesario el compromiso de nuestras instituciones en la formación de los menores en los procesos participativos”, ha insistido la regidora.

A principios de febrero tuvo lugar el primer encuentro de niños y niñas, donde se les formó en sesiones presenciales para promover su participación y se les encargó la tarea de diseñar un logotipo de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Unas semanas más tarde, se volvieron a reunir y trabajaron en pequeños grupos para proponer y consensuar sus primeras aportaciones y sugerencias para los representantes políticos.

Este Consejo se reunirá al menos una vez al mes en sesiones de dinamización con el objetivo de conocer a todos los consejeros y consejeras, de hacer grupo, aprender a observar todo lo que les rodea, ponerse en marcha para hacer peticiones y sugerencias para la mejora del municipio con sus aportaciones, en definitiva, aprender a participar.

Manises constituye su primer Consejo de Infancia


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies