Manises contará con una nueva pista de atletismo

Manises comptarà amb una nova pista d’atletisme

La instal·lació s’ubicarà a la Ciutat de l’Oci i de l’Esport

Manises, 22 de desembre de 2021.
Manises comptarà amb una nova pista d’atletisme homologada de 400 metres i 8 carrers que s’ubicarà a la Ciutat de l’Oci i l’Esport.

Les obres d'aquesta instal·lació esportiva, que ja han començat, tenen un termini d'execució de quatre mesos, amb un pressupost de 201.380 euros i compten amb el finançament de la Diputació de València.

“La nova pista es troba a un entorn ambiental adequat per a la pràctica de l’atletisme i el ciclisme i amb un passeig d’accés que els veïns i veïnes de Manises podran aprofitar per a dur a terme activitats socials“, ha destacat el  regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez.

Per la seua part, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader ha destacat que “amb la construcció de la pista d’atletisme donem cobertura a una necessitat del municipi i una petició històrica de totes i tots els que practiquen esport a Manises, i en especial als clubs que practiquen aquesta especialitat”.

Els dos carrers extrems interior i exterior de la pista es plantegen com de transició amb l’entorn, de manera que es poden utilitzar els sis carrers centrals i quan els necessiten els huit es pot pavimentar per a evitar arrossegaments. La superfície serà totalment plana amb una lleugera pendent transversal per a l’evacuació d’aigües

Les obres, a banda de la pista esportiva, inclouen el desbrossament i aplanat de tot l’àmbit d’actuació, la infraestructura d’evacuació d’aigües pluvials, l’enllumenat públic, la xarxa de reg de la zona interior i la col·locació de proteccions perimetrals.

En aquesta primera fase, també està previst el tancament perimetral per a impedir l’accés tant a la zona esportiva com a la pista d’atletisme. A més a més, en una segona fase s’inclourà l’enjardinament i l’acondicionament de l’àrea.  

Manises contará con una nueva pista de atletismo

La instalación se ubicará en la Ciudad del Ocio y del Deporte

Manises, 22 de diciembre de 2021.
Manises contará con una nueva pista de atletismo homologada de 400 metros y 8 calles que se ubicará en la Ciudad del Ocio y del Deporte.

Las obras de esta instalación deportiva, que ya han empezado, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, con un presupuesto de 201.380 euros y cuentan con la financiación de la Diputación de Valencia.

«La nueva pista se encuentra en un entorno ambiental adecuado para la práctica del atletismo y el ciclismo y con un paseo de acceso que los vecinos y vecinas de Manises podrán aprovechar para llevar a cabo actividades sociales», ha destacado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manises, Guillermo Martínez.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader ha destacado que "con la construcción de la pista de atletismo damos cobertura a una necesidad del municipio y a una petición histórica de todas y todos los que practican deporte en Manises, y en especial a los clubes que practican esta especialidad".

Las dos calles de los extremos interior y exterior de la pista se plantean como de transición con el entorno, de forma que se pueden utilizar las seis calles centrales y cuando se necesitan las ocho se pueden pavimentar para evitar arrastres. La superficie dela pista será totalmente plana con una ligera pendiente transversal para la evacuación de aguas.

Las obras, además de la pista deportiva, incluyen el desbroce y allanado de todo el ámbito de actuación, la infraestructura de evacuación de aguas pluviales, el alumbrado público, la red de riego de la zona interior y la colocación de protecciones.

En esta primera fase, también está previsto el cierre perimetral para impedir el acceso tanto en la zona deportiva como la pista de atletismo. Además, en una segunda fase se incluirá el ajardinamiento y acondicionamiento de la zona.

Manises contará con una nueva pista de atletismo


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies