Manises cuenta con el proyecto de remodelación de la piscina cubierta

Manises compta amb el projecte de remodelació de la piscina coberta

• L’actuació de reforma de la instal·lació suposa una inversió de quasi 3 milions d’euros

Manises, 31 de març de 2023.
L’Ajuntament de Manises ja ha rebut el projecte de la piscina coberta, la reforma i posada a punt d’aquesta instal·lació tindrà un pressupost que ronda els 3 milions d’euros.

Després de mesos treballant en la redacció d’aquest complex projecte, és ara el torn de licitar les obres de millora que començaran abans que acabe l’any 2023 i, una volta finalitzades les obres, la instal·lació estarà a punt per ser oberta novament per a donar servei a la ciutadania.

Entre les actuacions que contempla el projecte es troba una aposta ferma del consistori per l’eficiència energètica, es tractarà d’una instal·lació totalment renovada que serà pràcticament autosuficient energèticament gràcies a la col·locació de plaques solars a la coberta de l’edifici i a l’aïllament de tota la instal·lació esportiva.

En la planta inferior s’ubicarà la recepció, una amplia i renovada zona de vestidors, una piscina de grans dimensions i altra menuda. D’altra banda, a la planta superior es duu a terme una ampliació d’aproximadament 250 m2 de manera que tindran cabuda una sala de gimnàs diàfana, i dos sales per a activitats monitoritzades, per poder donar servei a u major número d’usuaris i usuàries.

A més a més, gran part del pressupost va destinat a la renovació completa de la maquinària de funcionament i la piscina coberta continuarà contemplant serveis com la sauna.

ANTECEDENTS
La piscina coberta de Manises es va inaugurar el 2006, ja amb deficiències estructurals, i gestionada per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), amb un contracte de 20 anys que establia que l’empresa era l’encarregada del manteniment. Durant els anys posteriors a la posada en marxa, es va haver de pagar un reequilibri econòmic a l’empresa gestora, ja que era un negoci poc rendible.

Com que les deficiències de les instal·lacions continuaven, al 2019 l’Ajuntament va mantindre diverses reunions amb l’empresa gestora per a reclamar responsabilitats sobre el manteniment de la piscina. Els usuaris i usuàries han presentat reiterades queixes a l’ajuntament pel mal funcionament i la mala gestió des de l’obertura de la piscina. A finals de 2019, un grup de persones va arreplegar nombroses signatures per a denunciar  el mal estat de la instal·lació.

Pel març de 2020 es va tancar la piscina a causa de l’estat d’alarma pel coronavirus i ja no s’ha tornat a obrir.

Finalment, el 15 de desembre de 2020 s’aprova en sessió plenària resoldre de mutu acord el contracte de gestió amb la concessionària i liquidar el contracte de concessió per tal de poder donar una eixida favorable a la instal·lació esportiva.

El 2021 és l’any durant el qual, una vegada l’empresa n’ha eixit, els serveis municipals  contracten dues empreses especialitzades per a verificar de l'estat de les instal·lacions i valorar tècnicament el compliment de les normatives.

Les dades recollides van confirmar els presagis dels tècnics municipals sobre l'estat lamentable i deficient de les instal·lacions, però han permés establir el punt de partida i l'abast per a la redacció del projecte. El projecte ja està a punt i ara es treballa per licitar les obres previstes per a començar a finals de 2023.

Manises cuenta con el proyecto de remodelación de la piscina cubierta

• La actuación de reforma de la instalación supone una inversión de casi 3 millones de euros

Manises, 31 de marzo de 2023.
El Ayuntamiento de Manises ya ha recibido el proyecto de la piscina cubierta, la reforma y puesta a punto de esta instalación tendrá un presupuesto que ronda los 3 millones de euros.

Después de meses trabajando en la redacción de este complejo proyecto, es ahora el turno de licitar las obras de mejora que empezarán antes de que acabe el 2023 y, una vez finalizadas las obras, la instalación estará a punto para ser abierta nuevamente para dar servicio a la ciudadanía.

Entre las actuaciones que contempla el proyecto se encuentra una apuesta firme del consistorio por la eficiencia energética, se tratará de una instalación totalmente renovada que será prácticamente autosuficiente energéticamente gracias a la colocación de placas solares en la cubierta del edificio y al aislamiento de toda la instalación deportiva.

En la planta inferior se ubicará la recepción, una amplía y renovada zona de vestuarios, una piscina de grandes dimensiones y otra pequeña. Por otro lado, en la planta superior se lleva a cabo una ampliación de aproximadamente 250 m² de forma que tendrán cabida una sala de gimnasio diáfana, y dos salas para actividades monitorizadas, para poder dar servicio a un mayor número de usuarios y usuarias.

Además, gran parte del presupuesto va destinado a la renovación completa de la maquinaria de funcionamiento y la piscina cubierta continuará contemplando servicios como la sauna.

ANTECEDENTES
La piscina cubierta de Manises se inauguró el 2006, ya con deficiencias estructurales, y gestionada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con un contrato de 20 años que establecía que la empresa era la encargada del mantenimiento. Durante los años posteriores a la puesta en marcha, se tuvo que pagar un reequilibrio económico a la empresa gestora, puesto que era un negocio poco rentable.

Como que las deficiencias de las instalaciones continuaban, en el 2019 el Ayuntamiento mantuvo varias reuniones con la empresa gestora para reclamar responsabilidades sobre el mantenimiento de la piscina. Los usuarios y usuarias han presentado reiteradas quejas en el ayuntamiento por el mal funcionamiento y la mala gestión desde la apertura de la piscina. A finales de 2019, un grupo de personas recogió numerosas firmas para denunciar el mal sido de la instalación.

Por marzo de 2020 se cerró la piscina a causa del estado de alarma por el coronavirus y ya no se ha vuelto a abrir.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2020 se aprueba en sesión plenaria resolver de mutuo acuerdo el contrato de gestión con la concesionaria y liquidar el contrato de concesión para poder dar una salida favorable a la instalación deportiva.

2021 es el año durante el cual, una vez la empresa ha salido, los servicios municipales contratan dos empresas especializadas para verificar del estado de las instalaciones y valorar técnicamente el cumplimiento de las normativas.

Los datos recogidos confirmaron los presagios de los técnicos municipales sobre el estado lamentable y deficiente de las instalaciones, pero han permitido establecer el punto de partida y el alcance para la redacción del proyecto. El proyecto ya está a punto y ahora se trabaja para licitar las obras previstas para empezar a finales de 2023.

Proyecto Piscina Cubierta Manises

Proyecto Piscina Cubierta Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies