Manises empieza a pagar las primeras ayudas del Plan Resistir

Manises comença a pagar les primeres ajudes del Pla Resistir

335.224,14 € es concediran en aquesta primera fase

Manises, 17 de maig de 2021.
L'Ajuntament de Manises pagarà les ajudes de la primera fase del Pla Resistir que ascendeixen a un total de 335.224,14 €.

160 empreses o autònoms de Manises seran els beneficiaris d'aquest primer paquet del Pla Resistir, un pla destinat a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID en els sectors de l'hostaleria, restauració, oci, cultura, xicotets allotjaments i venda no sedentària en mercats ambulants, entre altres.

Les ajudes aconsegueixen els 2.000 euros per cada persona treballadora autònoma o microempresa de fins a 10 treballadors, més altres 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

“Aquest pla és una bona oportunitat per a treballar en conjunt totes les administracions per a un fi comú que tenim clar, els sectors productius no poden patir exclusivament les conseqüències de la crisi sanitària i, des dels poders públics, hem de posar tots els nostres recursos per a pal·liar la difícil situació econòmica”, ha manifestat la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manises, Pilar Bastante.

Recordem que Manises té assignada una partida de 845.540 € que haurà de ser cofinançada amb aportació municipal (un 15%) i de la Diputació de València (un 22’5%). Així, la Generalitat aportarà 528.462,5 euros, la Diputació 190.246,5 i l'Ajuntament de Manises 126.831 euros.

Manises empieza a pagar las primeras ayudas del Plan Resistir

335.224,14 € se concederán en esta primera fase

Manises, 17 de mayo de 2021.
El Ayuntamiento de Manises pagará las ayudas de la primera fase del Pla Resistir que ascienden a un total de 335.224,14 €.

160 empresas o autónomos de Manises serán los beneficiarios de este primer paquete del Pla Resistir, un plan destinado a paliar los efectos económicos de la pandemia de la COVID en los sectores de la hostelería, restauración, ocio, cultura, pequeños alojamientos y venta no sedentaria en mercadillos, entre otros.

Las ayudas consiguen los 2.000 euros por cada persona trabajadora autónoma o microempresa de hasta 10 trabajadores, más otros 200 euros por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020.

“Este plan es una buena oportunidad para trabajar en conjunto todas las administraciones para un fin común que tenemos claro, los sectores productivos no pueden sufrir exclusivamente las consecuencias de la crisis sanitaria y, desde los poderes públicos, tenemos que poner todos nuestros recursos para paliar la difícil situación económica”, ha manifestado la regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Pilar Bastante.

Recordamos que Manises tiene asignada una partida de 845.540 € que tendrá que ser cofinanciada con aportación municipal (un 15%) y de la Diputación de València (un 22’5%). Así, la Generalitat aportará 528.462,5 euros, la Diputación 190.246,5 y el Ayuntamiento de Manises 126.831 euros.


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies