Manises entra a formar parte de la Ruta Europea de la Cerámica

Logo Ayuntamiento Manises

Manises entra a formar part de la Ruta Europea de la Ceràmica

26 de març de 2021. La ciutat de Manises és l'última incorporació a aquest projecte de la Ruta Europea de la Ceràmica formada per diferents ciutats europees l'eix comú de les quals gira entorn de la ceràmica.

Segons paraules del regidor de Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ”continuem treballant per protegir i difondre les nostres tradicions més arrelades”. “Formar part d'aquest projecte europeu ens permet situar la nostra ciutat en el mapa i donar-la a conèixer traspassant les nostres fronteres”, ha assegurat Morant.

La Ruta Europea de la Ceràmica és una Ruta Cultural certificada pel Consell d'Europa des de 2012 i té com a objectiu posar en valor el patrimoni cultural vinculat a la producció de ceràmica i la seva antiga tradició, creant una oferta turística sostenible i competitiva no sols basada en la produccions i col·leccions artístiques (tallers i museus), sinó també en el desenvolupament cultural i social que aquestes destinacions han viscut al llarg dels anys.

Aquesta associació té el seu origen en un projecte europeu de 2011 liderat per Llemotges. Des de 2018 és Faenza qui lidera el mateix. Avui dia formen part d'aquest projecte les següents ciutats: Bolesławiec (Polònia), Castelló de la Plana, Delft (Holanda), Faenza (Itàlia), Gmunden(Àustria), Höhr-Grenzhausen (Alemanya), Iznik Foundation (Turquia), Llemotges (França), Selb (Alemanya) i Manises.

El valor comú que comparteixen totes les ciutats és la promoció de la ceràmica, gràcies a la qual, s'estableixen i mantenen relacions transnacionals amb el propòsit de compartir informació mútua i estratègies comunes, a fi de millorar la ceràmica com a valor, també quant a la realització de projectes, activitats i iniciatives centrades en particular, en el manteniment i desenvolupament de la Ruta Cultural del Consell d'Europa anomenada Ruta Europea de la Ceràmica, un itinerari formalment certificat el 16 de maig de 2012.

 Objectius que es persegueixen:
a)Difondre el coneixement, protegir i millorar el patrimoni cultural europeu, tangible i intangible vinculat a la ceràmica.
b)Coordinar i crear sinergies entre les entitats europees més importants relacionades amb la ceràmica, en el marc de la ruta transnacional compartida anomenada Ruta Europea de la Ceràmica, Itinerari Cultural del Consell d'Europa.
c)Dur a terme iniciatives per a promoure l'estudi, el coneixement i la millora de la cultura i tradició de la ceràmica, així com els llocs i itineraris culturals de la Ruta.
d) Col·laborar amb universitats i centres de recerca per a investigar les qüestions relacionades amb la ceràmica.
e) Promoure, entre els joves europeus i especialment en el sistema educatiu, la recerca, l'intercanvi cultural i educatiu centrat en el tema de la Ruta europea.
f)Promoure el diàleg i l'intercanvi de bones pràctiques per a la millora de la ruta amb altres rutes culturals europees.
g) Incloure en l'estructura associativa altres "itineraris locals" per a enriquir l'itinerari original, augmentant el seu valor com a promotor de la identitat europea comuna.
h) Establir i promoure iniciatives per a enfortir el coneixement de la ceràmica en els ciutadans, mitjançant l'atribució d'identitats locals dins de la consolidació de la identitat europea comuna.
i) Harmonitzar les activitats de promoció de la ceràmica, potenciant la vocació cultural i turística, i promovent la comercialització de la ceràmica.
j) Garantir el desenvolupament d'un turisme sostenible i ètic promovent, dins dels òrgans territorials rellevants, la creació d'infraestructures i serveis adequats, per a un millor ús de les rutes, amb la intenció d'un turisme sostenible.
k) Perseguir la millora qualitativa de les activitats de l'Associació, a través del monitoratge constant i la promoció de relacions beneficioses amb les institucions europees (Consell d'Europa i Unió Europea), les organitzacions internacionals, l'Institut Europeu de Rutes Culturals a Luxemburg.
l)Col·laborar amb organismes, universitats i associacions que, de qualsevol forma, actuen per al desenvolupament i la millora de la ceràmica, a través de ponències sobre la Ruta Cultural Europea de la Ceràmica.
m) Construir relacions i realitzar projectes per a un fructífer intercanvi cultural, turístic, econòmic i educatiu amb entitats similars no europees i, en particular, amb les principals centres ceràmics de renom internacional i mundial com la ciutat xinesa de Jingdezhen, la ciutat coreana de Icheon i altres.

Més informació: https://www.europeanrouteofceramics.eu/about-us/#members

Manises entra a formar parte de la Ruta Europea de la Cerámica

26 de marzo de 2021. La ciudad de Manises es la última incorporación a este proyecto de la Ruta Europea de la Cerámica formada por diferentes ciudades europeas cuyo eje común gira en torno a la cerámica.

Según palabras del concejal de Promoción de la Cerámica del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ”continuamos trabajando por proteger y difundir nuestras tradiciones más arraigadas”. “Formar parte de este proyecto europeo nos permite situar nuestra ciudad en el mapa y darla a conocer traspasando nuestras fronteras”, ha asegurado Morant.

La Ruta Europea de la Cerámica es una Ruta Cultural certificada por el Consejo de Europa desde 2012 y tiene como objetivo poner en valor el patrimonio cultural vinculado a la producción de cerámica y su antigua tradición, creando una oferta turística sostenible y competitiva no solo basada en la producciones y colecciones artísticas (talleres y museos), sino también en el desarrollo cultural y social que estos destinos han vivido a lo largo de los años.

Esta Asociación tiene su origen en un proyecto europeo de 2011 liderado por Limoges. Desde 2018 es Faenza quien lidera el mismo. A día de hoy forman parte de este proyecto las siguientes ciudades: Bolesławiec (Polonia), Castelló de la Plana, Delft (Holanda), Faenza (Italia), Gmunden(Austria), Höhr-Grenzhausen (Alemania), Iznik Foundation (Turquía), Limoges (Francia), Selb (Alemania) y Manises.

El valor común que comparten todas las ciudades es la promoción de la cerámica, gracias a la cual, se establecen y mantienen relaciones transnacionales con el propósito de compartir información mutua y estrategias comunes, a fin de mejorar la cerámica como valor, también en cuanto a la realización de proyectos, actividades e iniciativas centradas en particular, en el mantenimiento y desarrollo de la Ruta Cultural del Consejo de Europa llamada Ruta Europea de la Cerámica, un itinerario formalmente certificado el 16 de mayo de 2012.

 Objetivos que se persiguen:
a)Difundir el conocimiento, proteger y mejorar el patrimonio cultural europeo, tangible e intangible vinculado a la cerámica.
b)Coordinar y crear sinergias entre las entidades europeas más importantes relacionadas con la cerámica, en el marco de la ruta transnacional compartida llamada Ruta Europea de la Cerámica, Itinerario Cultural del Consejo de Europa.
c)Llevar a cabo iniciativas para promover el estudio, el conocimiento y la mejora de la cultura y tradición de la cerámica, así como los lugares e itinerarios culturales de la Ruta.
d) Colaborar con universidades y centros de investigación para investigar las cuestiones relacionadas con la cerámica.
e) Promover, entre los jóvenes europeos y especialmente en el sistema educativo, la investigación, el intercambio cultural y educativo centrado en el tema de la Ruta europea.
f)Promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas para la mejora de la ruta con otras rutas culturales europeas.
g) Incluir  en la estructura asociativa otros "itinerarios locales" para enriquecer el itinerario original, aumentando su valor como promotor de la identidad europea común.
h) Establecer y promover iniciativas para fortalecer el conocimiento de la cerámica en los ciudadanos, mediante la atribución de identidades locales dentro de la consolidación de la identidad europea común.
i) Armonizar las actividades de promoción de la cerámica, potenciando la vocación cultural y turística, y promoviendo la comercialización de la cerámica.
j) Garantizar el desarrollo de un turismo sostenible y ético promoviendo, dentro de los órganos territoriales relevantes, la creación de infraestructuras y servicios adecuados, para un mejor uso de las rutas, con miras a un turismo sostenible.
k) Perseguir la mejora cualitativa de las actividades de la Asociación, a través del monitoreo constante y la promoción de relaciones beneficiosas con las instituciones europeas (Consejo de Europa y Unión Europea), las organizaciones internacionales, el Instituto Europeo de Rutas Culturales en Luxemburgo.
l)Colaborar con organismos, universidades y asociaciones que, de cualquier forma, actúan para el desarrollo y la mejora de la cerámica, a través de ponencias sobre la Ruta Cultural Europea de la Cerámica.
m) Construir relaciones y realizar proyectos para un fructífero intercambio cultural, turístico, económico y educativo con entidades similares no europeas y, en particular, con las principales centros cerámicos de renombre internacional y mundial como la ciudad china de Jingdezhen, la ciudad coreana de Icheon y otros.

Más información: https://www.europeanrouteofceramics.eu/about-us/#members

Manises entra a formar parte de la Ruta Europea de la Cerámica


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies