Manises presenta el diagnóstico del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades

Manises presenta el diagnòstic del Pla Municipal d’Igualtat  d’Oportunitats

• Es tracta d’un document previ a l’aprovació del pla

Manises, 20 d'abril de 2022.
Manises ha presentat el diagnòstic del Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats (PMIO) a la taula negociadora d’aquest pla, pas previ a la seua aprovació i que té com a objectiu continuar treballant en evitar qualsevol desigualtat entre homes i dones.

El PMIO es defineix com un compromís per part de la corporació local, de caràcter transversal i destinat a la ciutadania, que té com a objecte adoptar la igualtat com a política transversal en totes sus actuacions.

En este sentit, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises, Irene Camps, ha manifestat que des de la corporació municipal “continuem treballant en l’elaboració del PMIO d’una forma participativa per a aconseguir un municipi que, no només aplica polítiques d’igualtat, sinó que viu en igualtat”.

Dins d’aquest diagnòstic, que es va presentar la setmana passada, es fan diferents recomanacions i mesures agrupades en onze grans blocs: formació, economia i ocupació; educació i cultura; salut i qualitat de vida; benestar social; oci i esport, participació ciutadana; diversitat; turisme; urbanisme, seguretat i mobilitat; violències; i transversalitat.

Els principals objectius que es plantegen al document es resumeixen en la sensibilització sobre igualtat i prevenció de les violències de gènere als àmbits educatiu, social, esportiu, turístic, cultural, sanitari i laboral, la visibilització de les dones com a creadores, emprenedores i treballadores, la millora de la conciliació i la corresponsabilitat entre la ciutadania, o la reflexió sobre identitat de gènere i diversitat afectiu sexual entre la població adolescent.

De la mateixa manera es proposa que totes les actuacions municipals apliquen la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, així com promoure la formació del personal municipal en matèria d’igualtat i cuidar  l'adopció permanent d'un llenguatge no sexista i inclusiu.

Manises presenta el diagnóstico del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades

• Se trata de un documento previo a la aprobación del plan

Manises, 20 de abril de 2022.
Manises ha presentado el diagnóstico del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades (PMIO) a la mesa negociadora de este plan, paso previo a su aprobación y que tiene como objetivo continuar trabajando al evitar cualquier desigualdad entre hombres y mujeres.

El PMIO se define como un compromiso por parte de la corporación local, de carácter transversal y destinado a la ciudadanía, que tiene como objeto adoptar la igualdad como política transversal en todas sus actuaciones.

En este sentido, la regidora de Igualdad del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps, ha manifestado que desde la corporación municipal “continuamos trabajando en la elaboración del PMIO de una forma participativa para conseguir un municipio que, no solo aplica políticas de igualdad, sino que vive en igualdad”.

Dentro de este diagnóstico, que se presentó la semana pasada, se hacen diferentes recomendaciones y medidas agrupadas en once grandes bloques: formación, economía y ocupación; educación y cultura; salud y calidad de vida; bienestar social; ocio y deporte, participación ciudadana; diversidad; turismo; urbanismo, seguridad y movilidad; violencias; y transversalidad.

Los principales objetivos que se plantean en el documento se resumen en la sensibilización sobre igualdad y prevención de las violencias de género en los ámbitos educativo, social, deportivo, turístico, cultural, sanitario y laboral, la visibilización de las mujeres como creadoras, emprendedoras y trabajadoras, la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad entre la ciudadanía, o la reflexión sobre identidad de género y diversidad afectivo sexual entre la población adolescente.

Del mismo modo se propone que todas las actuaciones municipales apliquen la perspectiva de género en todas las políticas públicas, así como promover la formación del personal municipal en materia de igualdad y cuidar la adopción permanente de un lenguaje no sexista e inclusivo.

Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies