Presupuestos Manises 2023

Manises aprova per a 2023 un pressupost de més de 29 milions d’euros sense apujar els impostos en tota la legislatura

• Ascendeix a 29.120.000 euros, un 2,25% més que el de 2022, amb un fort increment de la despesa social
• Es destinen 1.225.000 euros a inversions, entre elles 975.000 a la piscina coberta i 110.000 a la reforma del centre de convivència de majors 9 d’Octubre

Manises, 9 de novembre de 2022.
El Ple de l’Ajuntament de Manises ha aprovat els pressupostos per a 2023, els quals ascendeixen a 29.120.000 euros i inclouen un fort increment de la despesa social. Aquests comptes són un 2,25% més alts que els de 2022, sense haver apujat els impostos a la ciutadania en tota la legislatura.

El pressupost de 2023 s’ha aprovat en la sessió extraordinària que s’ha celebrat hui amb els 12 vots a favor d’APM-Compromís (6), PSPV-PSOE (4) i Podem (2) i els 9 en contra de PP (5), Ciutadans (3) i Vox (1).

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha explicat que “aquest equip de govern aposta per posar les persones en el centre de les nostres polítiques, per això el pressupost racionalitza la despesa i millora la gestió dels serveis públics municipals”. “Es tracta d’un pressupost continuista, en la mateixa línia que portem durant tota la legislatura, i que es du endavant sense apujar els impostos”, ha afegit Mora.  

En l’apartat d’inversions, s’estableixen crèdits inicials per valor d’1.225.000 euros, la inversió més important dels quals correspon a la piscina coberta, amb 975.000 euros. Inclou també 110.000 euros per a la reforma del centre de convivència de majors 9 d’Octubre, 90.000 en projectes de noves tecnologies i 50.000 euros per als pressupostos participatius, els quals enguany es destinaran a Medi Ambient, per a incidir en la millora dels parcs i jardins.

En el capítol de despeses, i tenint en compte la situació actual amb l’increment dels preus de l’energia, les matèries primeres i els aliments que afecta directament a les famílies, s’han previst 384.000 euros per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i 198.000 per a l’Àrea de Serveis Socials. També s’hi consignen 410.000 euros per al servei d’atenció a persones amb diversitat funcional al Centre Ocupacional Francisco Navarro. En total, la despesa en l’Àrea de Protecció i Promoció Social suma més de 4 milions d’euros, prop del 14% del total del pressupost.

Amb l’objectiu de promocionar el nostre patrimoni cultural, es consignen 30.000 euros per a fer front a actuacions derivades de la declaració de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO, la qual acaba de fer el primer aniversari. Igualment, es destinen 25.000 euros més per a contractar empreses que elaboren projectes per a la sol·licitud de subvencions dels fons europeus Next Generation, per tal d’aprofitar aquests recursos en benefici del municipi.

D’altra banda, s’ha dotat pressupostàriament la pujada salarial del 2,5% per als treballadors municipals. S’augmenten les partides destinades al personal fins als 13.788.000 euros, més d’un 47% del total del pressupost.
Pel que fa al deute, en aquests quasi huit anys s’ha aconseguit baixar del 73,12% que hi havia l’1 de gener de 2015 al 32,56% previst per a la mateixa data de 2023.

En resum, un pressupost que prioritza la despesa social, que manté les xifres importants de crèdit per a ajudes socials, per a foment de la cultura i de l’esport, així com per a la promoció de la ceràmica de Manises, sense apujar els impostos.

Manises aprueba para 2023 un presupuesto de más de 29 millones de euros sin subir los impuestos en toda la legislatura

• Asciende a 29.120.000 euros, un 2,25% más que el de 2022, con un fuerte incremento del gasto social
• Se destinan 1.225.000 euros a inversiones, entre ellas 975.000 para la piscina cubierta y 110.000 para la reforma del hogar de jubilados 9 d’Octubre

Manises, 9 de noviembre de 2022.
El pleno del Ayuntamiento de Manises ha aprobado los presupuestos para 2023, los cuales ascienden a 29.120.000 euros e incluyen un fuerte incremento del gasto social. Estas cuentas son un 2,25% más altos que los de 2022, sin haber subido los impuestos a la ciudadanía en toda la legislatura.

El presupuesto de 2023 se ha aprobado en la sesión extraordinaria que se ha celebrado hoy con los 12 votos a favor de APM-Compromís (6), PSPV-PSOE (4) y Podem (2) y los 9 en contra de PP (5), Ciutadans (3) y Vox (1).

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Manises, Àngel Mora, ha explicado que “este equipo de gobierno apuesta para poner a las personas en el centro de nuestras políticas, por eso el presupuesto racionaliza el gasto y mejora la gestión de los servicios públicos municipales”. “Se trata de un presupuesto continuista, en la misma línea que llevamos durante toda la legislatura, y que se lleva adelante sin subir los impuestos”, ha añadido Mora.

En el apartado de inversiones, se establecen créditos iniciales por valor de 1.225.000 euros, la inversión más importante de los cuales corresponde a la piscina cubierta, con 975.000 euros. Incluye también 110.000 euros para la reforma del hogar de jubilados 9 d’Octubre, 90.000 en proyectos de nuevas tecnologías y 50.000 euros para los presupuestos participativos, los cuales este año se destinarán a medio ambiente, incidiendo en la mejora de los parques y jardines.

En el capítulo de gastos, y teniendo en cuenta la situación actual, con un incremento de los precios de la energía, las materias primas y los alimentos que afecta directamente a las familias, se han previsto 384.000 euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y 198.000 para el área de servicios sociales. También se consignan 410.000 euros por para el servicio de atención a personas con diversidad funcional en el Centro Ocupacional Francisco Navarro. En total, el gasto en el área de protección y promoción social suma más de 4 millones de euros, cerca del 14% del total del presupuesto.

Con el objetivo de promocionar nuestro patrimonio cultural, se consignan 30.000 euros para hacer frente a actuaciones derivadas de la declaración de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO, de la cual se acaba de cumplir el primer aniversari. Igualmente, se destinan 25.000 euros más para contratar empresas que elaboran proyectos para la solicitud de subvenciones de los fondos europeos Next Generation, para aprovechar estos recursos en beneficio del municipio.

Por otro lado, se ha dotado presupuestariamente la subida salarial del 2,5% para los trabajadores municipales, aumentando las partidas destinadas al personal hasta los 13.788.000 euros, más de un 47% del total del presupuesto.

En cuanto a la deuda, en estos casi ocho años se ha conseguido bajar del 73,12% que había el 1 de enero de 2015 a los 32,56 previstos para la misma fecha de 2023.

En resumen, un presupuesto que prioriza el gasto social, manteniendo cifras importantes de crédito para ayudas sociales, para fomento de la cultura y del deporte, así como para la promoción de la cerámica de Manises, sin subir los impuestos.

Infografía presupuestos 2023

Ángel Mora


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies