Se licitan las obras de adecuación del Mercado Municipal de Los Pinos

Es liciten les obres d'adequació del Mercat Municipal dels Pins

• Una intervenció que suposarà una inversió de quasi 200.000 €

Manises, 23 de maig de 2023.
L'Ajuntament de Manises ha iniciat el procés de licitació per a les obres de millora del Mercat Municipal dels Pins. La publicació de l'oferta en la Plataforma de Contractació de l'Estat, ascendeix a 193.238,87 € i les ofertes es poden presentar fins al 6 de juny de 2023.

L'actuació pretén, principalment, redissenyar la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials amb la finalitat d'evitar els problemes d'inundacions i desbordaments que ve patint el mercat en els moments de fortes pluges.

Entre les intervencions que es duran a terme, es troba l'adequació de la xarxa de drenatge interior per a facilitar la recollida d'aigua, la millora d'il·luminació i de condicions de seguretat.

D'altra banda, també es modernitzarà la imatge interior i s'implantarà un punt de lliurament i recollida de mercaderia que agilitzarà el servei prestat als i les usuàries.

L'accessibilitat i l'entorn del mercat també s'adequarà amb la finalitat de prestar un millor servei tant per a comerciants com per a les persones usuàries d'aquesta instal·lació municipal. Es tracta, en definitiva, de millorar l'evacuació d'aigües pluvials, modernitzar els serveis del mercat municipal i de continuar fomentant el mercat local, de proximitat i de quilòmetre zero.

Se licitan las obras de adecuación del Mercado Municipal de Los Pinos

• Una intervención que supondrá una inversión de casi 200.000 €

Manises, 23 de mayo de 2023.
El Ayuntamiento de Manises ha iniciado el proceso de licitación para las obras de mejora del Mercado Municipal de Los Pinos. La publicación de la oferta en la Plataforma de Contratación del Estado, asciende a 193.238,87 € y las ofertas se pueden presentar hasta el 6 de junio de 2023.

La actuación pretende, principalmente, rediseñar la red de evacuación de aguas pluviales con el fin de evitar los problemas de inundaciones y desbordamientos que viene sufriendo el mercado en los momentos de fuertes lluvias.

Entre las intervenciones que se llevarán a cabo, se encuentra la adecuación de la red de drenaje interior para facilitar la recogida de agua, la mejora de iluminación y de condiciones de seguridad.

Por otra parte, también se modernizará la imagen interior y se implantará un punto de entrega y recogida de mercancía que agilizará el servicio prestado a los y las usuarias.

La accesibilidad y el entorno del mercado también se adecuará con el fin de prestar un mejor servicio tanto para comerciantes como para las personas usuarias de esta instalación municipal. Se trata, en definitiva, de mejorar la evacuación de aguas pluviales, modernizar los servicios del mercado municipal y de continuar fomentando el mercado local, de proximidad y de kilómetro cero.

Licitación obras de adecuación del Mercado Municipal de Los Pinos de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies