Se licitan las obras de adecuación y mejora del CEIP José García Planells y del CEIP Enric Valor i Vives de Manises

Es liciten les obres d'adequació i millora del CEIP José García Planells i del CEIP Enric Valor i Vives de Manises

• Aquestes dos intervencions, emmarcades dins del Pla Edificant, suposaran una inversió de més d’un milió d’euros

Manises, 22 de maig de 2023.
L’Ajuntament de Manises ha publicat a la Plataforma de Contractació de l'Estat la licitació de les obres d'adequació i millora del CEIP José García Planells i les intervencions al CEIP Enric Valor i Vives de Manises. Les obres ascendeixen a 600.109,58 € i 671.725,78 €, respectivament, i es troben emmarcades dins del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.

El Pla Edificant contempla actuacions als diferents centres educatius de la localitat. Aquestes actuacions s’emmarquen en un procés administratiu llarg que, segons les circumstàncies i detalls específics de cada memòria, poden anar amb major o menor agilitat, i és per això, que unes obres poden començar abans que d’altres.

Les intervencions a l’IES Jose Rodrigo Botet són les més avançades del Pla al municipi, les obres s’han iniciat i la previsió és que finalitzen en un període breu de temps.

Des de l’Ajuntament s’ha intentat que l’impacte de les obres en l’activitat escolar i en altres activitats realitzades als centres siga el menor possible, per tant, s’ha traslladat algunes de les activitats habituals dels mesos estivals a altres espais escolars que reunixen les condicions idònies per a albergar-les. Així, pel que fa a la resta d’intervencions en els centres educatius de la localitat, també dins del Pla Edificant, ara s’ha iniciat la licitació del CEIP García Planells i Enric Valor i està previst que al voltant del mes de juliol s’iniciaran les obres en aquests dos centres. Al primer centre, les inversions consistiran en la implantació d’aire condicionat, millora del sòl i del pati i de les portes d’Infantil, el tancament de les finestres del gimnàs i la renovació de la coberta. En relació a l’Enric Valor a més d’implantar l’aire condicionat, es millorarà el pati, el sòl de les pistes esportives, la porta d’entrada al centre, la coberta i altres qüestions relatives a manteniment.

Pel que fa al CEIP Félix Rodríguez les obres incidiran principalment en la millora dels tancaments, dels banys, l’escala d’emergències i l’ascensor, la implantació d’aire condicionat i la renovació de les cobertes. En quant al Benjamín Benlloch, no només es millorarà el tancament, també s’incidirà en l’accessibilitat de l’edifici, els banys, les pistes esportives i la renovació de les cobertes.

Les millores en l’IES Pere Boïl, CEIP Joan Fuster i IES Ausiàs March, estos tres centres estan en una situació administrativa diferent als tres anteriors, seran les següents. A l’IES Pere Boïl es col·locaran persianes orientables, s’adequarà i ampliarà la casa de la consergeria per habilitar espais educatius nous i es construirà gran lloc de magatzem. En referència al CEIP Joan Fuster, es crearà una aula de psicoestimulació, es reformarà i ampliarà la zona dels patis, es milloraran els tancaments, es cobrirà el gimnàs, es col·locarà aire condicionat i calefacció, es reformaran els banys i l’eixida d’emergències, es crearà una sala d’usos múltiples, s’ampliarà la parcel·la educativa amb espai per a un edifici per a administració i la construcció d’un nou espai adaptat per a infantil. Per últim, l’IES Ausiàs March es construirà un edifici nou per a ubicar una aula-taller, tres aules i un espai d’usos múltiples.

Entre les últimes actuacions que s’han dut a terme una ha estat la delegació de competències per a la secció del Conservatori Professional de Dansa i Espai Escènic que s’ubicarà a l’Auditori inacabat de la plaça de la Llenya. L’aprovació de la delegació suposa un pas més en la resolució d’un dels problemes històrics del consistori maniser. El total de la inversió que finalitzarà l’obra ascendix a 10.421.070,58€ assumits íntegrament per la Conselleria d’Educació mitjançant el Pla Edificant.

En definitiva, el pla Edificant de la Conselleria d’Educació invertirà en total més de 25 milions d’euros en millores d’infraestructures educatives de Manises.

CENTRE EDUCATIU IMPORT
DELEGACIONS
IES Jose Rodrigo Botet 437.312,98€
CEIP José García Planells 653.196,12€
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente 1.264.779,45€
CEIP Benjamín Benlloch 1.203.180,15€
CEIP Enric Valor 657.503,30€
CEIP Vicente Nicolau Balaguer 6.046.734,04€
IES Pere Boïl 495.313,19€
CEIP Joan Fuster 3.350.879,16€
IES Ausiàs March 494.667,77€
Adequació espai existent a Conservatori Professional de Dansa i espai escènic 10.421.070,58€
TOTAL IMPORT DELEGACIONS 25.024.636,74€

Se licitan las obras de adecuación y mejora del  CEIP  José García Planells y del  CEIP  Enric  Valor  i Vives de Manises

• Estas dos intervenciones, enmarcadas dentro del Plan Edificant, supondrán una inversión de más de un millón de euros

Manises, 22 de mayo de 2023.
El Ayuntamiento de Manises ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación de las obras de adecuación y mejora del CEIP José García Planells y las intervenciones en el CEIP Enric Valor i Vives de Manises. Las obras ascienden a 600.109,58 € y 671.725,78 €, respectivamente, y se encuentran enmarcadas dentro del Plan Edificant de la Consellería de Educación.

El Plan Edificant contempla actuaciones en los diferentes centros educativos de la localidad. Estas actuaciones se enmarcan en un proceso administrativo largo que, según las circunstancias y detalles específicos de cada memoria, pueden ir con mayor o menor agilizado, y es por eso, que unas obras pueden empezar antes de que otros.

Las intervenciones en la IES José Rodrigo Botet son las más avanzadas del Plan en el municipio, las obras se han iniciado y la previsión es que finalizan en un periodo breve de tiempo.

Desde el Ayuntamiento se ha intentado que el impacto de las obras en la actividad escolar y en otras actividades realizadas en los centros sea el menor posible, por lo tanto, se ha trasladado algunas de las actividades habituales de los meses estivales a otros espacios escolares que reúnen las condiciones idóneas para albergarlas. Así, en cuanto al resto de intervenciones en los centros educativos de la localidad, también dentro del Plan Edificant, alrededor del mes de julio se iniciarán las obras en el CEIP José García Planells y Enric Valor. En el primer centro, las inversiones consistirán en la implantación de aire acondicionado, mejora del suelo y del patio y de las puertas de Infantil, el cierre de las ventanas del gimnasio y la renovación de la cubierta. En relación a Enric Valor además de implantar el aire acondicionado, se mejorará el patio, el suelo de las pistas deportivas, la puerta de entrada en el centro, la cubierta y otras cuestiones relativas a mantenimiento.

En cuanto al CEIP Félix Rodríguez de la Fuente las obras incidirán principalmente en la mejora de los cierres, de los baños, la escala de emergencias y el ascensor, la implantación de aire acondicionado y la renovación de las cubiertas. En en cuanto al Benjamín Benlloch, no solo se mejorará el cierre, también se incidirá en la accesibilidad del edificio, los baños, las pistas deportivas y la renovación de las cubiertas.

Las mejoras en la IES Pere Boïl, CEIP Joan Fuster e IES Ausiàs March, estos tres centros están en una situación administrativa diferente a los tres anteriores, serán las siguientes. En el IES Pere Boïl se colocarán persianas orientables, se adecuará y ampliará la casa de la conserjería para habilitar espacios educativos nuevos y se construirá gran lugar de almacén. En referencia al CEIP Joan Fuster, se creará una aula de psicoestimulación, se reformará y ampliará la zona de los patios, se mejorarán los cierres, se cubrirá el gimnasio, se colocará aire acondicionado y calefacción, se reformarán los baños y la salida de emergencias, se creará una sala de usos múltiples, se ampliará la parcela educativa con espacio para un edificio para administración y la construcción de un nuevo espacio adaptado para infantil. Por último, el IES Ausiàs March se construirá un edificio nuevo para ubicar una aula-taller, tres aulas y un espacio de usos múltiples.

Entre las últimas actuaciones que se han llevado a cabo, una ha sido la delegación de competencias para la sección del Conservatorio Profesional de Danza y Espacio Escénico que se ubicará en el Auditorio inacabado de la plaza de la Leña. La aprobación de la delegación supone un paso más en la resolución de uno de los problemas históricos del consistorio manisero. El total de la inversión que finalizará la obra asciende a 10.421.070,58€ asumidos íntegramente por la Consellería de Educación mediante el Plan Edificant.

En definitiva, el plan Edificant de la Consellería de Educación invertirá en total más de 25 millones de euros en mejoras de infraestructuras educativas de Manises.

CENTRO EDUCATIVO IMPORTE
DELEGACIONES
IES Jose Rodrigo Botet 437.312,98€
CEIP José García Planells 653.196,12€
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente 1.264.779,45€
CEIP Benjamín Benlloch 1.203.180,15€
CEIP Enric Valor 657.503,30€
CEIP Vicente Nicolau Balaguer 6.046.734,04€
IES Pere Boïl 495.313,19€
CEIP Joan Fuster 3.350.879,16€
IES Ausiàs March 494.667,77€
Adequació espai existent a Conservatori Professional de Dansa i espai escènic 10.421.070,58€
TOTAL IMPORTE DELEGACIONES 25.024.636,74€

Licitación obras en varios CEIP de Manises


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies