Serà Horta Sud 2030 consigue el compromiso de la Dirección General de Obras Públicas de plantar árboles en el entorno ciclista de la CV-403

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Serà Horta Sud 2030 aconsegueix el compromís de la Direcció General d’Obres Públiques de plantar arbres en l’entorn ciclista de la CV-403

En resposta a una instància presentada per l’aliança en el marc dels acords de la taula de reconstrucció celebrada en maig, s’accepta la proposta presentada i la Conselleria es compromet a analitzar la viabilitat tècnica d’incorporar i reforçar el número d’arbres

Torrent, 9 de setembre de 2021 | La Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible va assumir el compromís, mitjançant el Cap del Servei Territorial d’Obres Públiques de València, d’analitzar la viabilitat tècnica d’incorporar-reforçar el número d’arbres en diferents zones de l’itinerari ciclista i de vianants de la CV-403.

L’itinerari ciclista i de vianants de la CV-403 que uneix Torrent i Alaquàs tindrà nous arbres. Si les condicions tècniques ho permeten, es plantaran arbres en quatre punts d’aquest itinerari, segons va assegurar la Direcció General d’Obres Públiques, com a resposta a la petició de l’aliança Serà Horta Sud 2030, que aglutina a associacions, institucions públiques i empreses de la comarca metropolitana.

Concretament, els nous arbres se situaran a la cantonada nord-est de la rotonda d’enllaç de la CV-403 amb la CV-36, on s’estan executant els treballs de les obres del nou pont sobre el barranc de Xiva, i en tres punts de la rotonda de connexió de la CV-4035 amb la CV-410. En aquests darrers emplaçaments, no obstant, la plantació vindrà condicionada per la viabilitat tècnica, al trobar-se situats en un entorn amb diversos serveis enterrats, com ara conduccions de reg, línies elèctriques o vies de l’AVE entre d’altres.

Igualment, al no existir més punts de sòl públic en la ruta on siga viable plantar arbres, la Direcció General d’Obres Públiques obre la possibilitat de plantar-ne més si els ajuntaments afectats -als quals es traslladarà l’informe en qüestió- poden gestionar la posada a disposició pública de terrenys adequats per a la plantació però que són de propietat privada.

Pels col·lectius integrants de Serà Horta Sud 2030, la resposta de la Direcció General d’Obres Públiques suposa una “gran notícia” i un “nou pas cap a unes ciutats més verdes, netes i sostenibles”, com també “cap a una nova forma de fer política en la qual es tenen en compte les aportacions de les associacions”. A més, destaquen la importància que tindrà per afavorir a la mobilitat sostenible “en un context d’emergència climàtica com l’actual”, ja que “un carril bici sense zones d’ombra fa molt difícil canviar els hàbits de mobilitat” i “limita la seua utilització a un ús lúdic”.

Des de l’aliança també han volgut destacar les iniciatives en la matèria de diversos ajuntaments de la comarca com Alaquàs, amb els nous trams de carril bici impulsats, els municipis que estan impulsant juntament amb la Diputació el carril bici del Camí Reial o la Mancomunitat, que està treballant activament per a vertebrar de forma sostenible tota la comarca.


PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Serà Horta Sud 2030 consigue el compromiso de la Dirección General de Obras Públicas de plantar árboles en el entorno ciclista de la CV-403

En respuesta a una instancia presentada por la alianza en el marco de los acuerdos de la mesa de reconstrucción celebrada en mayo, se acepta la propuesta presentada y la Conselleria se compromete a analizar la viabilidad técnica de incorporar y reforzar el número de árboles

Torrent, 9 de septiembre de 2021 | La Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible asumió el compromiso, mediante el Jefe del servicio Territorial de Obras Públicas de València, de analizar la viabilidad técnica de incorporar-reforzar el número de árboles en diferentes zonas del itinerario ciclista y de peatones de la CV-403.

El itinerario ciclista y de peatones de la CV-403 que une Torrent y Alaquàs tendrá nuevos árboles. Si las condiciones técnicas lo permiten, se plantarán árboles en cuatro puntos de ese itinerario, según aseguró la Dirección General de Obras Públicas, en respuesta a la petición de la alianza Serà Horta Sud 2030, que aglutina a asociaciones, instituciones públicas y empresas de la comarca metropolitana.

Concretamente, los nuevos árboles se situarán en la esquina noreste de la rotonda de enlace de la CV-403 con la CV-36, donde se están ejecutando los trabajos de las obras del nuevo puente sobre el barranco de Chiva, y en tres puntos de la rotonda de conexión de la CV-4035 con la CV-410. En estos últimos emplazamientos, no obstante, la plantación vendrá condicionada por la viabilidad técnica, al encontrarse en un entorno con diversos servicios enterrados, como conducciones de riego, líneas eléctricas o vías del AVE, entre otras.

Igualmente, al no existir más puntos de suelo público en la ruta donde sea viable plantar árboles, la Dirección General de Obras Públicas abre la posibilidad de plantar más si los ayuntamientos afectados -a los que se trasladará el informe en cuestión- pueden gestionar una posible puesta a disposición pública de los terrenos adecuados para la plantación pero que son de propiedad privada.

Para los colectivos integrantes de Serà Horta Sud 2030, la respuesta de la Dirección General de Obras Públicas supone una “gran noticia” y un “nuevo paso hacía unas ciudades más verdes, limpias y sostenibles”, así como “hacía una nueva forma de hacer política en la que se tienen en consideración las aportaciones de las asociaciones”. Además, destacan la importancia que tendrá para favorecer la movilidad sostenible “en un contexto de emergencia climática como el actual”, puesto que “un carril bici sin zonas de sombra hace muy difícil cambiar los hábitos de movilidad” y “limita su utilización a un uso lúdico”.

Desde la alianza también se han querido destacar las iniciativas en la materia de distintos ayuntamientos de la comarca como Alaquàs, con los nuevos tramos impulsados de carril bici, los municipios que están impulsando junto con la Diputación de València el carril bici del Camino Real o la Mancomunitat, que está trabajando activamente para vertebrar de forma sostenible toda la comarca.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

 
se plantarán árboles en cuatro puntos del itinerario ciclista y de peatones de la CV-403 que une Torrent y Alaquàs


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies