Serà Horta Sud 2030 presenta un informe con propuestas de fortalecimiento del asociacionismo como servicio comunitario esencial

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Serà Horta Sud 2030 presenta un informe amb propostes d’enfortiment de l’associacionisme com a “servei comunitari essencial”

L’aliança d’agents socials, polítics i econòmics de l’Horta Sud ha destacat també els avanços produïts en l’últim any i ha presentat l’actualització de l’observatori comarcal

Torrent, 7 de juliol de 2022 | Serà Horta Sud 2030, l’aliança per a la reconstrucció comarcal de l’Horta Sud impulsada per teixit associatiu, institucions públiques, empreses i universitats, ha fet públic hui l’informe Serà Participació on, arreplegant les propostes consensuades en jornades de debat, planteja propostes concretes d’actuació per a les diverses institucions públiques competents. Així mateix, des de Serà Horta Sud 2030 han aprofitat per valorar els avanços ocorreguts en el darrer any.

L’aliança Serà Horta Sud 2030 ha fet públic aquest matí l’informe ‘Serà Participació’, on s’analitza l’estat de l’associacionisme a la comarca de l’Horta Sud i el paper dels diversos municipis que la integren en la preservació i l’enfortiment de les entitats socials. Així mateix, l’informe presenta deu propostes d’actuació concretes per als ajuntaments, deu més per a la Direcció General de Participació Ciutadana, quatre per a la Diputació de València i una per a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

L’informe destaca que als municipis de l’Horta Sud hi ha, de mitjana, 102 associacions en cadascun, i que els consistoris destinen una inversió mitjana del 2,07% del pressupost municipal a les associacions. Entre els setze municipis dels quals Serà Horta Sud 2030 disposa de dades, destaca Quart de Poblet, que destina un 6,07% del pressupost a les associacions i que és el segon municipi amb major percentatge d’associacions subvencionades, un 65%. Només Aldaia subvenciona a un percentatge major d’associacions en el seu municipi, fins a un 80%, encara que amb una inversió menor, d’un 1,76% del pressupost municipal a l’associacionisme. Respecte a la inversió en associacions per habitant destaca molt per sobre de la resta Quart de Poblet, amb 73,86 € per habitant destinats al teixit associatiu. El segueixen Manises (15,92 €/hab.), Aldaia (13,11 €/hab.), Torrent (12,61 €/hab.) i Silla (10,91 €/hab.).

Com a principals propostes d’actuació, Serà Horta Sud 2030 sol·licita als ajuntaments de la comarca l’aprovació d’una declaració institucional que reconega el treball de les associacions com un “servei comunitari essencial”, que les associacions passen a formar part dels gabinets de coordinació amb els ajuntaments per a la construcció del projecte municipal, que s’aplique el principi de subsidiarietat, que es reduisca la burocràcia, que es dedique un mínim el 5% del pressupost municipal al reforç de l’acció de les associacions amb vocació de servei públic o la incorporació de clàusules a la contractació pública que prioritzen a les associacions no lucratives. Així mateix, demana a la Diputació de València que es resolguen les convocatòries de subvencions abans del 31 de març o que, si es resolen més tard, es puguen executar amb un període mínim de nou mesos, per poder garantir que les associacions tenen temps de planificar i realitzar totes les accions previstes.

Per últim, l’informe insta a la Direcció General de Participació Ciutadana a facilitar i posar a l’abast de les associacions els locals de la Generalitat que estan en desús, incrementar la partida pressupostària de les subvencions per a associacions o incorporar clàusules específiques de subsidiarietat en la contractació pública, entre altres.

Una valoració “positiva però no suficient”

Des de Serà Horta Sud 2030 han volgut aprofitar la presentació de l’informe sobre l’estat de l’associacionisme a la comarca metropolitana per fer balanç de la primera part de l’any, de l’estat actual del projecte i dels avanços aconseguits al territori.

El director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha començat expressant la seua alegria pel fet que dos municipis que no havien aportat dades en 2021 -Alfafar i Sedaví- ho hagen fet enguany. Huerta ha volgut posar en valor que, amb aquestes noves incorporacions “ja són quinze dels vint municipis de l’Horta Sud els que estan implicats activament en aquest projecte conjunt de reconstrucció, validat pel Pacte Europeu pel Clima com a estratègia adequada per fer front a l’emergència climàtica” i que en un any “ha duplicat els indicadors objectius” analitzats.

En matèria de mobilitat, ha posat en valor que “molts municipis de la comarca ja treballen coordinadament” amb la Mancomunitat Horta Sud, la Diputació de València i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per “acabar amb els punts negres, pacificar els pobles i ciutats i plantar arbres per fer front a l’emergència climàtica i garantir vies de comunicació agradables”. Entre les actuacions realitzades ha destacat la finalització de la connexió Aldaia-Alaquàs-Torrent, el projecte de connexió del Camí Reial i el pont que connecta l’Horta Sud amb València a través del llit nou del Túria, començant a reparar “la ferida històrica que va suposar aquesta construcció”, així com la unificació tarifària i la baixada de preus en el transport públic.

Pel que fa a la transició energètica, Huerta ha destacat el “canvi de mentalitat” en la majoria d’ajuntaments de l’Horta Sud. Pel director de la Fundació Horta Sud, el pas de 7 a 13 municipis que bonifiquen l’IBI, i d’11 a 16 que bonifiquen l’ICIO, per a la instal·lació de plaques solars d’autoconsum constata que “la representació política ha entés que el canvi de model energètic és imprescindible”.

Huerta també ha valorat positivament els avanços per aconseguir un model econòmic sostenible, “encara que es tracta d’un camp on els temps d’actuació són més lents i es prompte per fer un balanç exhaustiu”. En matèria d’economia, ha remarcat que Picanya ja ha aprovat per acord en unanimitat de la junta de govern local “treballar per complir amb les propostes concretes plantejades en l’informe Serà Economia Sostenible”, i que fa menys d’un mes l’IVACE ja va resoldre una convocatòria d’ajudes per a la modernització de les àrees industrials de les comarques de l’Horta. Així mateix, valora molt positivament la incorporació del Foro Empresarial de l’Horta Sud i la Fundació Horta Sud a la comissió mixta per l’ocupació i treball conjunt amb la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

Des de l’aliança Serà Horta Sud 2030 han remarcat també que, “tot i els avanços, encara queda molt camí per recórrer” i que “caldrà mantenir la col·laboració pública, associativa i empresarial i la cerca de consensos” per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de l’Horta Sud. Per aquest motiu, han defensat la “necessitat que els ajuntaments aproven les mocions donant suport a les propostes consensuades, per demostrar que tots els agents treballem en la mateixa direcció” i que la representació política seguisca implicant-se en les taules de reconstrucció, “per on han passat ja dos Consellers, la majoria d’alcaldes i diversos alts càrrecs de Generalitat i Diputació.      


PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

NOTA DE PRENSA

Serà Horta Sud 2030 presenta un informe con propuestas de fortalecimiento del asociacionismo como “servicio comunitario esencial”

La alianza de agentes sociales, políticos y económicos de l’Horta Sud ha destacado también los avances producidos en el último año y ha presentado la actualización del observatorio comarcal

Torrent, 7 de julio de 2022 | Serà Horta Sud 2030, la alianza para la reconstrucción comarcal de l'Horta Sur impulsada por tejido asociativo, instituciones públicas, empresas y universidades, ha hecho público hoy el informe Serà Participació dónde, recogiendo las propuestas consensuadas en jornadas de debate, plantea propuestas concretas de actuación para las diversas instituciones públicas competentes. Así mismo, desde Serà Horta Sud 2030 han aprovechado para valorar los avances ocurridos en el último año.

La alianza Serà Horta Sud 2030 ha hecho público esta mañana el informe ‘Serà Participació’, donde se analiza el estado del asociacionismo en la comarca de l'Horta Sud y el papel de los varios municipios que la integran en la preservación y el fortalecimiento de las entidades sociales. Así mismo, el informe presenta diez propuestas de actuación concretas para los ayuntamientos, diez más para la Dirección General de Participación Ciudadana, cuatro para la Diputació de València y una para la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.

El informe destaca que en los municipios de l'Horta Sud hay, de media, 102 asociaciones en cada uno, y que los consistorios destinan una inversión mediana del 2,07% del presupuesto municipal a las asociaciones. Entre los dieciséis municipios de los cuales Serà Horta Sud 2030 dispone de datos, destaca Quart de Poblet, que destina un 6,07% del presupuesto a las asociaciones y que es el segundo municipio con mayor porcentaje de asociaciones subvencionadas, un 65%. Solo Aldaia subvenciona a un porcentaje mayor de asociaciones en su municipio, hasta un 80%, aunque con una inversión menor, de un 1,76% del presupuesto municipal al asociacionismo. Respecto a la inversión en asociaciones por habitante destaca muy por encima del resto Quart de Poblet, con 73,86 € por habitante destinados al tejido asociativo. Lo siguen Manises (15,92 €/hab.), Aldaia (13,11 €/hab.), Torrent (12,61 €/hab.) y Silla (10,91 €/hab.).

Como principales propuestas de actuación, Serà Horta Sud 2030 solicita en los ayuntamientos de la comarca la aprobación de una declaración institucional que reconozca el trabajo de las asociaciones como un “servicio comunitario esencial”, que las asociaciones pasan a formar parte de los gabinetes de coordinación con los ayuntamientos para la construcción del proyecto municipal, que se aplique el principio de subsidiariedad, que se reduzca la burocracia, que se dedique un mínimo el 5% del presupuesto municipal al refuerzo de la acción de las asociaciones con vocación de servicio público o la incorporación de cláusulas a la contratación pública que priorizan a las asociaciones no lucrativas. Así mismo, pide a la Diputació de València que se resuelvan las convocatorias de subvenciones antes del 31 de marzo o que, si se resuelven más tarde, se puedan ejecutar con un periodo mínimo de nuevo meses, para poder garantizar que las asociaciones tienen tiempos de planificar y realizar todas las acciones previstas.

Por último, el informe insta a la Dirección General de Participación Ciudadana a facilitar y poner al alcance de las asociaciones los locales de la Generalitat que están en desuso, incrementar la partida presupuestaria de las subvenciones para asociaciones o incorporar cláusulas específicas de subsidiariedad en la contratación pública, entre otras.

Una valoración “positiva pero no suficiente”

Desde Serà Horta Sud 2030 han querido aprovechar la presentación del informe sobre el estado del asociacionismo en la comarca metropolitana para hacer balance de la primera parte del año, del estado actual del proyecto y de los avances conseguidos en el territorio.

El director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha empezado expresando su alegría por el hecho que dos municipios que no habían aportado datos en 2021 -Alfafar y Sedaví- lo hayan hecho este año. Huerta ha querido poner en valor que, con estas nuevas incorporaciones “ya son quince de los veinte municipios de l'Horta Sud los que están implicados activamente en este proyecto conjunto de reconstrucción, validado por el Pacto Europeo por el Clima como estrategia adecuada para hacer frente a la emergencia climática” y que en un año “ha duplicado el número de indicadores” analizados.

En materia de movilidad, ha puesto en valor que “muchos municipios de la comarca ya trabajan coordinadamente” con la Mancomunitat Horta Sud, la Diputació de València y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para “acabar con los puntos negros, pacificar los pueblos y ciudades y plantar árboles para hacer frente a la emergencia climática y garantizar cauces de comunicación agradables”. Entre las actuaciones realizadas ha destacado la finalización de la conexión Aldaia-Alaquàs-Torrent, el proyecto de conexión del Camino Real y el puente que conecta l'Horta Sud con València a través del cauce nuevo del Turia, empezando a reparar “la herida histórica que supuso esta construcción”, así como la unificación tarifaria y la bajada de precios en el transporte público.

En cuanto a la transición energética, Huerta ha destacado el “cambio de mentalidad” en la mayoría de los ayuntamientos de l'Horta Sud. Por el director de la Fundació Horta Sud, el paso de 7 a 13 municipios que bonifican el IBI, y de 11 a 16 que bonifican el ICIO, para la instalación de placas solares de autoconsumo constata que “la representación política ha entendido que el cambio de modelo energético es imprescindible”.

Huerta también ha valorado positivamente los avances para conseguir un modelo económico sostenible, “aunque se trata de un campo donde los tiempos de actuación son más lentos y se pronto para hacer un balance exhaustivo”. En materia de economía, ha remarcado que Picanya ya ha aprobado por acuerdo en unanimidad de la junta de gobierno local “trabajar para cumplir con las propuestas concretas planteadas en el informe Serà Economia Sostenible”, y que hace menos de un mes el IVACE ya resolvió una convocatoria de ayudas para la modernización de las áreas industriales de las comarcas de l'Horta. Así mismo, valora muy positivamente la incorporación del Foro Empresarial de l'Horta Sud y la Fundació Horta Sud a la comisión mixta por la ocupación y el trabajo conjunto con la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

Desde la alianza Serà Horta Sud 2030 han remarcado también que, “a pesar de los avances, todavía queda mucho camino para recorrer” y que “habrá que mantener la colaboración pública, asociativa y empresarial y la busca de consensos” para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de l'Horta Sud. Por este motivo, han defendido la “necesidad que los ayuntamientos aprueban las mociones apoyando a las propuestas consensuadas, para demostrar que todos los agentes trabajamos en la misma dirección” y que la representación política siga implicándose en las mesas de reconstrucción, “por donde han pasado ya dos Consellers, la mayoría de alcaldes de l’Horta Sud y distintos altos cargos de Generalitat y Diputació”.


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 
Informe de Participació Ciutadana

Presentación Informe Participación Ciudadana


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies