Un estudio sobre el modelo energético en Horta Sud destaca la necesidad de bonificar el autoconsumo y optimizar consumos municipales

Serà 2030

NOTA DE PREMSA

Un estudi sobre model energètic en l’Horta Sud destaca la necessitat d’augmentar les bonificacions per autoconsum i d’optimitzar els consums municipals

L’informe, elaborat per l’aliança Serà Horta Sud 2030, constata que no hi ha una estratègia comarcal unificada i que la tendència és positiva, però no suficient.

Torrent, 16 de novembre de 2021 | L’aliança Serà Horta Sud 2030 ha presentat hui un informe que analitza la situació energètica actual en la comarca. En l’estudi, es comparen les dades objectives dels municipis que conformen l’Horta Sud i, posteriorment, es fixen propostes per a cada administració competent per avançar en la transició energètica d’acord amb l’estat de la qüestió.

L’aliança Serà Horta Sud 2030, conformada per diverses associacions, institucions públiques i empreses de la comarca metropolitana, ha fet públic hui l’informe ‘Serà Energia Neta, Serà Horta Sud’, que fa una anàlisi de l’estat actual en matèria energètica de la comarca i planteja propostes d’actuació concretes per a les diverses administracions públiques competents.

L’estudi constata en primer lloc la dificultat d’obtenir dades de consums i despeses elèctriques municipals. Aquest fet el va posar ja sobre la taula Salva Moncayo, coordinador tècnic d’Aeioluz, en la taula de reconstrucció emmarcada dins el mateix projecte que es va celebrar el passat mes de juny a Benetússer. Segons Moncayo, aquesta quantificació de consums i despeses és “imprescindible” per a poder optimitzar tant els consums com les factures perquè “és l’única forma d’establir un punt de partida i saber si anem, o no, en la bona direcció”.

Sobre l’energia renovable instal·lada, s’observen grans diferències entre els 430 kW del municipi amb més energia renovable en funcionament i la manca d’instal·lacions en altres municipis. Pel director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, “és necessari que els municipis creguen i invertisquen en energia renovable” però cal també que “siguen transparents amb la ciutadania”, ja que un terç dels municipis de la comarca “no van facilitar les seues dades ni quan les vam sol·licitar per correu postal, correu electrònic i telèfon”.

Huerta, també ha posat en relleu la importància que els municipis faciliten la instal·lació d’autoconsum energètic per part de la ciutadania perquè “no es pot demanar a la ciutadania que assumisca ella tot l’esforç, cal ajudar-la”. En aquest sentit, l’estudi analitza tres indicadors per a potenciar l’autoconsum energètic, com són les bonificacions de l’IBI i de l’ICIO i la reducció de tràmits per a la instal·lació al mínim imprescindible.

Concretament, l’estudi constata una gran disparitat de fórmules pel que fa al percentatge i el nombre d’anys bonificats respecte de l’IBI i, sobretot, com sols un terç dels municipis de l’Horta Sud bonifiquen actualment aquest impost per la instal·lació d’autoconsum energètic. Així i tot, la presidenta de la Mancomunitat Horta Sud, Eva Sanz, s’ha mostrat optimista amb la tendència, donat que “quan va finalitzar la recollida de dades per a l’estudi, només set dels municipis de l’Horta Sud bonificaven l’IBI i ara, dos mesos després, “ja són la meitat”, després que s’aprovessen mesures en aquesta línia a Benetússer, Massanassa i Manises.

En el cas de l’ICIO, actualment onze dels vint municipis de l’Horta Sud el bonifiquen, encara que només sis en bonifiquen el 95%, mentre que la reducció de tràmits al mínim imprescindible només es dóna en quatre.

Per Salva Moncayo, cal que els municipis de la comarca “treballen conjuntament per aprendre els uns dels altres de les diferents experiències” i poder, d’aquesta manera, “avançar de forma efectiva en la transició energètica amb una estratègia compartida”. Per açò, ha recalcat Julio Huerta, “oferim als ajuntaments una sèrie de propostes consensuades entre associacions, institucions públiques i empreses”, que permetran “remar junts en la mateixa direcció i aconseguir els objectius que ens fixem”.

Huerta, també ha informat que des de la Fundació Horta Sud s’enviarà als vint ajuntaments de la comarca, a la Mancomunitat Horta Sud, a la Diputació de València i a la Direcció General de Canvi Climàtic una moció per registre d’entrada perquè “assumisquen el seu compromís amb les propostes plantejades” i que l’aproven en ple “per mostrar que estan alineats amb el Pacte Europeu pel Clima”, que fa unes setmanes va validar els compromisos del Serà Horta Sud 2030 com a accions útils per fer front a l’emergència climàtica.

L’estudi ‘Serà Energia Neta, Serà Horta Sud’ és de lliure accés i es pot descarregar en obert a serahortasud.org/observatori
PER A MÉS INFORMACIÓ
Aleix Pujol Puigmal
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

Un estudio sobre modelo energético en l’Horta Sud destaca la necesidad de aumentar las bonificaciones para autoconsumo y de optimizar los consumos municipales

El informe, elaborado por la alianza Serà Horta Sud 2030, constata que no hay una estrategia comarcal unificada y que la tendencia es positiva, pero no suficiente

Torrent, 16 de noviembre de 2021 | La alianza Serà Horta Sud 2030 ha presentado hoy un informe que analiza la situación energética actual en la comarca. En el estudio se comparan los datos objetivos de los municipios que conforman l’Horta Sud y, posteriormente, se fijan propuestas para cada administración competente para avanzar en la transición energética.

La alianza Serà Horta Sud 2030, conformada por distintas asociaciones, instituciones públicas y empresas de la comarca metropolitana, ha hecho público hoy el informe ‘Serà Energia Neta, Serà Horta Sud’, que analiza el estado actual en materia energética de la comarca y plantea propuestas de actuación concretas para las distintas administraciones públicas competentes.

El estudio constata en primer lugar la dificultad de obtener datos de consumos y gastos eléctricos municipales. Este hecho lo puso sobre la mesa Salva Moncayo, coordinador técnico de Aeioluz, en la mesa de reconstrucción enmarcada dentro del mismo proyecto que se celebró el pasado mes de junio en Benetússer. Según Moncayo, esa cuantificación de consumos y gastos es “imprescindible” para poder optimizar tanto los consumos como las facturas porque “es la única forma de establecer un punto de partida y saber si vamos, o no, en la buena dirección”.

Sobre la energía renovable instalada, se observan grandes diferencias entre los 430 kW del municipio con más energía renovable en funcionamiento y la manca de instalaciones en otros. Para el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, “es necesario que los municipios crean e inviertan en energía renovable” pero hace falta también que “sean transparentes con la ciudadanía”, ya que un tercio de los municipios de la comarca “no facilitaron sus datos ni cuando se las solicitamos por correo postal, correo electrónico y teléfono”.

Huerta, también ha puesto de manifiesto la importancia que los municipios faciliten la instalación de autoconsumo energético por parte de la ciudadanía porque “no se puede pedir a la ciudadanía que asuma ella todo el esfuerzo, es necesario ayudarla”. En ese sentido, el estudio analiza tres indicadores para potenciar el autoconsumo energético, como son las bonificaciones del IBI y del ICIO y la reducción de los trámites para la instalación al mínimo imprescindible.

Concretamente, el estudio constata una gran disparidad de fórmulas respecto al porcentaje y a la cantidad de años bonificados de IBI y, especialmente, como sólo un tercio de los municipios de l’Horta Sud bonifican actualmente ese impuesto para la instalación de autoconsumo energético. Así y todo, la presidenta de la Mancomunitat Horta Sud, Eva Sanz, se ha mostrado optimista con la tendencia, puesto que “cuando finalizó la recogida de datos para el estudio, solo siete de los municipios de l’Horta Sud bonificaban el IBI y ahora, dos meses después, ya son la mitad”, después que se aprobaran medidas en esa línea en Benetússer, Massanassa y Manises.

En el caso del ICIO, actualmente once de los veinte municipios de l’Horta Sud lo bonifican, aunque solo seis bonifican el 95%, mientras que la reducción de trámites al mínimo imprescindible solo se da en cuatro.

Para Salva Mocanyo, es necesario que los municipios de la comarca “trabajen conjuntamente para aprender los unos de los otros de las distintas experiencias” y poder así “avanzar de forma efectiva en la transición energética con una estrategia compartida”. Por eso, ha recalcado Julio Huerta, “ofrecemos a los ayuntamientos una serie de propuestas consensuadas entre asociaciones, instituciones públicas y empresas”, que permitirán “remar juntos en la misma dirección y conseguir los objetivos que nos fijamos”.

Huerta también ha informado que desde la Fundació Horta Sud se mandará a los veinte ayuntamientos de la comarca, a la Mancomunitat Horta Sud, a la Diputació de València y a la Direcció General de Canvi Climàtic una moción por registro de entrada para que “asuman su compromiso con las propuestas planteadas” y que lo aprueben en pleno “para mostrar que están alineados con el Pacto Europeo por el Clima”, que hace unas semanas validó los compromisos del Serà Horta Sud 2030 como acciones útiles para hacer frente a la emergencia climática.

El estudio ‘Serà Energia Neta, Serà Horta Sud’ es de libre acceso y se puede descargar en abierto en la página serahortasud.org/observatori


PARA MÁS INFORMACIÓN
Aleix Pujol Puigmal
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org
 

Estudio del modelo energético - L'horta Sud

Estudio modelo energético L'Horta Sud


Volver

Formulario de contacto

Puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario:


 Acepto la Protección de datos

* Obligatorio


Esta web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos. Para aceptarlas, haz click en el botón "Acepto". Para rechazar las cookies que no sean las técnicas (imprescindibles para el correcto funcionamiento de la web) haz click en "Rechazo". Para más información, haz click en "Política de cookies"

Acepto Rechazo Política de cookies